Saco-S-rådets årsmöte 2016-11-22

1. Årsmötets öppnande
Saco-S rådets sittande ordförande, Per Sundman, hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Upprop av röstberättigade medlemmar
Uppropet resulterade i 18 röstberättigade medlemmar

3. Val av mötesordförande
Beslutade årsmöte välja Karin Åmossa till mötesordförande. Karin Åmossa är SULF:s chefsutredare

4. Val av mötessekreterare jämte två justeringspersoner
Beslutade årsmötet att välja Anders Grundström till mötessekreterare samt Anna Rask-Andersen och Christer Karlsson att jämte mötesordföranden justera protokollet.

5. Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen till årsmötet skickades den 21 oktober.
Beslutade årsmötet att godkänna kallelseförfarandet

6. Fastställande av föredragningslistan
Beslutade årsmötet att fastställa den utsända föredragningslistan med tillägg av en punkt: Information från styrelsen.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens sekreterare, Robert Malmgren, föredrog den utsända verksamhetsberättelsen (biläggs protokollet). Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna med följande anteckningar till protokollet: Under punkt 2 ska nedsättningen för Rosemari Fiebranz vara 5%. Dessutom ska Gustaf Malmborg ha 5%.

Komplettering under övrig verksamhet. För att lösa problem för föräldra- eller sjuklediga forskare har universitetet gått med på att införa en central avsättning för att finansiera kostnaden för forskares föräldra- eller sjukledighet.

Anställningsordningens regler om utlysningsplikt har ändrats.

Under punkt 4 ska Linnea Sjöbloms namn strykas som representant i ISP styrelsen.

8. Styrelsens ansvarsfrihet
Beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9. Val av styrelse
Anders Lagerstrand presenterade valberedningens förslag och informerade om hur valberedningen arbetat.. Förslaget presenteras nedan och biläggs protokollet

Ordförande:  Per Sundman teol inst
Vice ordf      Tina Hedmo företagsekonomiska inst
Sekreterare   Robert Malmgren inst för biologisk grundutbildning
Ledamot       Ellen Matlok-Ziemann inst för ped, didaktik o utbildningsstudier
Ledamot       Anta Ericsson kansliet för medicin och farmaci

Robert Malmgren är medlem i Naturvetarna och Anita Ericsson är medlem i JUSEK. Övriga föreslagna är medlemmar i SULF.

Eftersom ingen övrig nominering förelåg beslutade årsmötet att välja styrelse i enlighet med valberedningens förslag

10 a. Val av valberedning
Beslutade årsmötet att till ledamöter i valberedningen välja:

Anders Lagerstrand, JUSEK (sammankallande)
Anna Hultén, DIK
Mikael Olsson, Naturvetarna
Mohammad Latifi, SULF

10 b. Utseende av ledamöter och suppleanter till hörandeförsamlingen för val av rektor och prorektor

Per Sundman presenterade förslaget till ledamöter och suppleanter i hörandeförsamlingen och gav en bakgrund till förslaget. Förslaget biläggs protokollet.  Personalorganisationerna har 14 platser av 65 i hörandeförsamlingen. Efter överenskommelse med OFR och Seko har Saco-S rådet fått 8 av de 14 platserna. En målsättning med förslaget är att se till att grupper, som inte är representerade i övriga grupperingar i hörandeförsamlingen får representation.

Årsmötet beslutade att, i enlighet med det framlagda förslaget, till ledamöter och suppleanter i hörandeförsamlingen utse nedanstående personer:

U-lekt Per Sundman teol  inst med U-lekt Tina Hedmo företagsek inst som suppl.

U-lekt Christer Karlsson statsvet med doktorand Henrik Jonsson inst för Farmaci som suppleant.

AD Anita Ericsson med farm kansli med bibl Anna Hultén som suppleant.

U-adj Camilla Ekwall inst f  neurologi med intendent Stefan Gunnarsson som suppleant.

Projkoord Robert Malmgren IBG med prof Anna Rask-Andersen inst f med vet som suppleant.

Forskn.koord Ellen Matlok-Ziemann EDU med studievägledare Katarina Petersson inst f psyk som suppleant

U-adj Bengt Jönsson företagsek inst Gotland med u-lekt Mats Daniels inst f  infteknologi som suppleant

Samord Kirsi Höglund Saco-S rådets kansli med uadj Gunilla Ransbo inst f moderna språk som suppleant.

11. Delegation till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ
Beslutade årsmötet delegera till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ.

12 a. Motion om institutionernas verksamhetsplanering
Saco-S föreningen på inst för psykologi har lämnat in en motion om institutionernas verksamhetsplanering. Motionen, som presenterades av föreningens ordförande, Katarina Petersson, biläggs protokollet.

Per Sundman presenterade styrelsens yttrande över motionen. Yttrandet biläggs protokollet. Styrelsen föreslår att årsmötet ska besluta att bifalla motionen.

Beslutade årsmötet, i enlighet med styrelsens förslag, att bifalla motionen.

12 b. Proposition om Saco-S rådets arbetsordning
Per Sundman presenterade propositionen, vilken biläggs protokollet. Målsättningen är att öka synligheten ute på institutionerna bland annat genom att bilda flera lokallokalföreningar.

Beslutade årsmötet att bifalla propositionen.

12 c. Proposition om Instruktioner och råd till valberedningen
Per Sundman presenterade innehållet i propositionen, vilken biläggs protokollet. Dokumentet ska ses som ett stöd för valberedningen i dess arbete.

Beslutade årsmötet att bifalla propositionen.

13. Information om förhandlingar
Per Sundman informerade om den kommande lönerevisionen. Saco-S rådet har förhandlat fram principer för lönerevisionen. Lönesättande samtal kommer att införas för alla Saco medlemmar på universitetsförvaltningen, UU Innovation, NCK och Internrevisionen.

Saco-S rådet är missnöjt med tidplanen för revisionen och tog upp detta med tidplan redan i januari. Universitetet hänvisade till att såväl OFR som Seko ska ha nytt centralt avtal från 1 okt 2016. Därför kan det inte bli realförhandlingar förrän i början av 2017.

Under denna punkt diskuterades också formerna för det kommande rektorsvalet. Per Sundman informerade om konsistoriets diskussioner.

Avslutning
Förklarade möteordföranden årsmötet avslutat.

Vid protokollet: Anders Grundström
Justeras: Karin Åmossa, Anna Rask-Andersen, Christer Karlsson