Saco-S-rådets årsmöte 2015-11-24

1. Årsmötets öppnande
Saco-S-rådets sittande ordförande Per Sundman hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

2. Upprop och röstberättigade ledamöter
Uppropet resulterade i 12 röstberättigare ledamöter enligt bifogad röstlängd.

3. Val av mötesordförande
Beslutade årsmötet att välja Per Sundman till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare jämte två justeringspersoner
Beslutade årsmötet att välja Anders Grundström till mötessekreterare samt Anna Rask-Andersen och Carl Åborg att jämte mötesordföranden justera protokollet.

5. Kallelseförfarandet
Kallelse till årsmötet skickades den 24 oktober, vilket är en (1) månad i förväg. Årsmötet beslutade godkänna kallelseförfarandet. Inför kommande årsmöte beslutades att valberedningens förslag ska åtfölja kallelsen.
Beslutade årsmötet att godkänna kallelseförfarandet.

6. Föredragningslistan
Beslutade årsmötet att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
Utseende av ledamöter i Saco-S-rådet.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens sekreterare, Robert Malmgren föredrog den utsända verksamhetsberättelsen (biläggs). Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna med följande anteckningar till protokollet: Löneökningsutrymmet för den genomförda löneförhandlingen blev 5,3 % för persioden 141001-160930. Lönerna höjdes 150501. Under denna punkt framfördes önskemål om utbildning i MBL. Vidare diskuterades de lokal-lokala Saco-S-föreningarnas roll i relation till Saco-S-rådets styrelse. Per Sundman informerade om ett pågående projekt att ta fram kontaktpersoner ute på institutionerna.
Beslutade årsmötet att med dessa protokollsanteckningar lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

8. Styrelsens ansvarsfrihet
Beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.

9. Val av styrelse
Anders Lagerstrand presenterade valberedningens förslag, vilket innebar förslag till omval av sittande styrelse. Valberedningens förslag läggs som bilaga till protokollet.

Ordförande: Persundman, teologiska institutionen
Vice ordförande: Karin Larsson, Inst för kemi Ångström
Sekreterare: Robert Malmgren, Inst för biologisk grundutbildning
Ledamot: Anita Ericsson, Kansliet för medicin och farmaci
Ledamot: Ellen Matlok-Ziemann, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Robert Malmgren är medlem i Naturvetarna och Anita Eriksson är medlem i Jusek. Övriga föreslagna är medlemmar i SULF.

Eftersom ingen övrig nominering förelåg beslutade årsmötet välja styrelse i enighet med valberedningens förslag.

10. Val av valberedning
Beslutade årsmötet att till valberedning välja Anna Hultén (DIK), Anders Lagerstrand (Jusek), Mikael Olsson (Naturvetarna) och Mohammad Latifi (SULF) med Anders Lagerstrand som sammankallande.

11. Delegation till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ
Beslutade årsmötet att delegera till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i olika organ.

12. Information om förhandlingar
Per Sundman informerade om två pågående förhandlingar. Den ena handlar om att komma överens om ett nytt lokalt avtal om användning av omställningsmedel och det andra handlar om lönesättande samtal. I båda fallen krävs lokala avtal före årsskiftet. Enligt RALS-T blir lönesättande samtal huvudprincip från och med 160101 om man inte kommer överens om annat.

13. Utseende av representanter till årsmötet
Årsmötet beslutade uppdra till styrelsen att utreda hur man kan få berörda förbund att utse ledamöter till Saco-S-rådet. Skälet till detta var att det väcktes invändningar mot det sätt på vilket ledamöter från de förbund, som saknar lokal organisation, utsetts.

14. Avslutning
Förklarade ordföranden årsmötet avslutat.


Vid protokollet
Anders Grundström

Justeras
Per Sundman
Anna Rask-Andersen
Carl Åborg