Saco-S-rådets årsmöte 2012-11-27

1 § Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande, Anders Grundström, förklarade årsmötet öppnat.

2 § Val av mötesordförande
Anders Grundström valdes till mötesordförande.

3 § Val av mötessekreterare jämte två justeringspersoner
Kirsi Höglund valdes till mötessekreterare.
Margareta Öberg och Linda Thorn valdes till justeringspersoner.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Årsmötet godkände kallelseförfarandet.

5 § Fastställande av föredragningslistan
Årsmötet beslutade fastställa föredragningslistan.

6 § Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012
Årsmötet lade verksamhetsberättelsen för 2012 till handlingarna, men noterade till protokollet att:
- 2012-års löneförhandlingar är klar för de flesta medlemmar och betalas ut med decemberlönen
- Saco-S-rådets styrelse får information om och väcker förhandling kring rekryteringar och anställningar via det digitala förhandlingsverktyget EDGAR
- Saco-S-rådets styrelse har under 2012 arbetat med samgåendet med Högskolan på Gotland
- stryka ordet ”decentraliserade” under 1 Rådet, styrelsen och kansliet
- stryka ”samt Länshälsan” under Övriga förhandlingar, andra stycket.

7 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2012.

8 § Förslag till stadgeändring
Ordförande Anders Grundström redogjorde för bakgrunden till förslaget till stadgeändringarna. Årsmötet beslutade att anta det nya försaget till stadgar med följande ändringar:
- byta ordet ”representanter” mot ”ledamöter” i 2 §
- att kallelse ska ”anslås och tillställas rådsledamötena senast en månad före mötet” i 4 §
- några mindre redaktionella justeringar
Beslutet var enhälligt och årsmötet beslutade om att det var omedelbart justerat.

9 § Val av styrelse
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag omvälja Anders Grundström (ordf), Rut Boström (vice ordförande), Anita Ericsson, Kirsi Höglund och Robert Malmgren.

10 § Val av valberedning
Årsmötet beslutade välja Mohammad Latifi (sammankallande), Halina Hohenthal, Anders Lagerstrand

11 § Delegation till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ
Årsmötet beslutade delegera till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ.

12 § Information om förhandlingar
Ordförande Anders Grundström informerade att löneförhandlingarna är klara för de flesta medlemmarna och kommer att betalas ut med decemberlönen. Saco-S-rådet har lämnat bud på doktorandstegen och inväntar svar från arbetsgivaren. Förhoppningen är att även doktoranderna ska få sin nya lön med decemberlönen.

Saco-S har tagit bort det undantag som högskoleområdet haft beträffande löneförhandlingar. Fr.o.m 2016-01-01 gäller att lönesättande samtal är huvudspåret. Det är fortfarande möjligt att avtala om annat lokalt.

Parterna inom det statliga avtalsområdet har under en tid arbetat med en översyn av ALFA. Det är klart nu och avtalet byter namn till Villkorsavtalet.

Universitetet ska anta ny arbetsordning med anledning av de nya meriteringsanställningarna och samgåendet med Gotland. Universitetet har även flaggat för nya avtal för arbetstid, lönetillägg och reseavtal.

13 § Eventuellt övrigt
Årsmötet hade inga övriga meddelanden


Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet
Kirsi Höglund

Justeras
Anders Grundström, Ordförande
Margareta Öberg
Linda Thorn