Saco-S-rådets årsmöte 2011-12-14

1 § Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande, Anders Grundström, förklarade årsmötet öppnat.

2 § Val av mötesordförande
Anders Grundström valdes till mötesordförande.

3 § Val av mötessekreterare jämte två justeringspersoner
Kirsi Höglund valdes till mötessekreterare.
Roberts Malmgren och Satu Qvarnström valdes till justeringspersoner.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Årsmötet skulle ha hållits den 30 november men fick skjutas på p.g.a. sjukdom. Detta medförde att årsmötet inte kunde hållas stadgeenligt i november månad. Dock gick kallelsen ut inom stadgeenlig tid innan mötet. Årsmötet beslutade att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Fastställande av föredragningslistan
Årsmötet beslutade fastställa föredragningslistan med tillägget under Övriga frågor 12 §: Representanter i nämnder och styrelser.

6 § Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011
Årsmötet lade verksamhetsberättelsen för 2011 till handlingarna, med vissa mindre justeringar.

7 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2011.

8 § Val av styrelse
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag omvälja Anders Grundström (ordf), Rut Boström (vice ordförande), Kirsi Höglund, Anita Ericsson och Robert Malmgren.

9 § Val av valberedning
Årsmötet beslutade omvälja Robert Joachimsson (sammankallande), Britt-Marie Jakobsson och Katarina Franzén Munkhammar.

10 § Delegation till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ
Årsmötet beslutade delegera till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ.

11 § Information om förhandlingar
Ordförande informerade om att de nya doktorandlönerna är klara och betalas ut med decemberlönen. För övriga anställda pågår revisionen. Tidplanen följer ordningen där prefekterna ska ha lämnat in et löneförslag senast den 15 december och arbetsgivaren ska lämna ett lönebud den 10 januari.

Konsistoriet ska ta beslut om arbetsordningen. Frågan om forskarnas anställningsform har varit på remiss och en majoritet av fakulteterna anser att forskare ska vara TA-personal, trots att detta innebär att de inte får examinera. Även Seniorlärare går som TA-personal.

Det finns förutsättningar till att det ska finnas ett nytt samverkansavtal på plats i slutet på 2012.

12 § Eventuellt övrigt
Representanter i nämnder och styrelser
Saco-S-rådet har ofta endast endast en person adjungerad till olika nämnder och styrelser. Det är upp till nämnda nämnd eller styrelse att godkänna om Saco-S-rådet får skicka en ersättare i de fall som ordinarieadjungerade person har förhinder. Vid minst ett tillfälle under 2011 fick Saco-S-rådet inte skicka ersättare trots att rådet i god tid medddelat förhinder och frågat om det vore möjligt med ersättare. Årsmötet menar att posterna inte ska anses vara personliga utan att personen är där så att universitetet kan fylla sin uppgift med att informera de fackliga organisationerna enligt 19 § MBL.

Mötet avslutades.

Vid protokollet
Kirsi Höglund

Justeras
Satu Qvarnström
Robert Malmgren
Anders Grundström