Saco-S-rådets årsmöte 2010-11-30

1 § Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande, Anders Grundström, förklarade årsmötet öppnat.

2 § Val av mötesordförande
Anders Grundström valdes till mötesordförande.

3 § Val av mötessekreterare jämte två justeringspersoner
Kirsi Höglund valdes till mötessekreterare.
Åsa Constanda och Robert Joachimsson valdes till justeringspersoner.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Årsmötet beslutade godkänna kallelseförfarandet.

5 § Fastställande av föredragningslistan
Årsmötet beslutade fastställa föredragningslistan i föreliggande skick.

6 § Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010
Årsmötet lade verksamhetsberättelsen för 2010 till handlingarna.

7 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2010.

8 § Val av styrelse
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag omvälja Anders Grundström (ordf), Rut Boström (vice ordförande), Kirsi Höglund, Anita Ericsson och Robert Malmgren. Ordförande meddelade att extra rådsmöte kommer att hållas under året för att utse elektorer inför valet av ny Rektor.

9 § Val av valberedning
Årsmötet beslutade omvälja Robert Joachimsson (sammankallande), Britt-Marie Jakobsson och Katarina Franzén Munkhammar.

10 § Delegation till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ
Årsmötet beslutade delegera till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ.

11 § Information om förhandlingar
Ordförande informerade om nyheter i det nya centrala avtalet vad gäller sparade semesterdagar, semesterlönetillägget, trygghetsavtalet, sjuklön från 91:a sjukdagen och tjänstledigheter. Doktorandlönerna höjs per den 1 oktober. Parterna diskuterar antal och tidpunkter för lönerevisionstillfällena. Vidare informerade ordförande om några övertalighetsförhandlingar som genomförts vid olika delar av universitetet, om omorganisationer av Pedagogiska institutionen och Lärarutbildningen, om turbulensen vid Teologiska institutionen och flytten av personalavdelningen.

12 § Eventuellt övrigt
Inga övriga frågor förelåg årsmötet

Mötet avslutades.
 

Vid protokollet
Kirsi Höglund

Justeras
Anders Grundström
Åsa Constanda
Robert Joachimsson