Saco-S-rådets årsmöte 2009-11-30

1 § Årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande, Anders Grundström, förklarade årsmötet öppnat.

2 § Val av mötesordförande
Anders Grundström valdes till mötesordförande.

3 § Val av mötessekreterare jämte två justeringspersoner
Thérèse Hartman valdes till mötessekreterare.
Bengt Lundström och Katarina Franzén Munkhammar valdes till justeringspersoner.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Årsmötet beslutade godkänna kallelseförfarandet.

5 § Fastställande av föredragningslistan
Årsmötet beslutade fastställa föredragningslistan i föreliggande skick. Kerstin Landgren vill ta upp en fråga om rekrytering av medlemmar under punkten: Övrigt.

6 § Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009
Årsmötet gjorde följande ändring i verksamhetsberättelsen för 2009: Anne-Marie Åkerlund, ILU byts ut mot Anne-Marie Åkerlund, Seminariefastigheter, under avsnitt 2 ”Fackliga förtroendemän”.
På fråga om antalet adjungerade ledamöter i styrelsen informerade ordförande att nuvarande förhandlingsorganisation kräver att alla sex förhandlingsstationer är bemannade. Förberedelse inför förhandlingarna görs på Saco-rådets styrelsemöten, därav ett flertal adjungerade ledamöter. Nästa år kommer dock förhandlingarna att digitaliseras (EDGAR) vilket innebär att förhandlingarna inte kommer att kräva samma antal förhandlare.

7 § Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för 2009.

8 § Val av styrelse
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag omvälja Anders Grundström (ordf), Rut Boström, Kirsi Höglund, Anita Ericsson och Bengt Lundström. Beslutades att styrelsen väljer vice ordförande. Angående Bengt Lundströms pensionering under verksamhetsåret framhöll ordförande att extra rådsmöte kommer att hållas under året för att utse elektorer inför valet av ny Rektor. I samband med det kan ett fyllnadsval ske om Bengt Lundström avser att gå i pension.

9 § Val av valberedning
Årsmötet beslutade omvälja Robert Joachimsson (sammankallande), Britt-Marie Jakobsson och Katarina Franzén Munkhammar.

10 § Delegation till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ
Årsmötet beslutade delegera till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ.

11 § Information om förhandlingar
Ordförande informerade om att några övertalighetsförhandlingar genomförts. Förhandlingarna har omfattat medlemmar som varit anställda både som lektorer och forskare. En anledning till att tillsvidareanställda forskare blivit övertaliga är den nya lagen om allmän visstidsanställning. Orsaken till övertaligheten har varit att forskarnas forskningsmedel tagit slut. Den stora förhandlingsfrågan under våren kommer att vara arbetstidsavtalet för lärare. Vid Linköpings och Göteborgs universitet pågår förhandlingar, men de är inte avslutade. Förhandlingarna har varit utdragna och parterna har haft svårt att komma överens. Arbetsgivaren vill ha avtal utan siffror medan Saco-S (både lokalt och nationellt) vill ha garantier kvar för forskning och omräkningstal vid undervisning. Uppsägningstiden för arbetstidsavtalet är tre månader, lokalt har arbetsgivaren inte sagt upp avtalet. En förbundsremiss har skickat ut angående inriktningen för Saco-S inriktning i avtalsrörelsen 2010. Svar på remissen ska vara Saco-S tillhanda senast 22 februari för ett preliminärt yrkande från kartellen som planeras fastställas av Saco-S representantskap den 15 april. Slutligt yrkande kommer att ske och fastställas av representantskapet den 1 juni. Senast den 12 februari ska svaren vara SULF centralt tillhanda från Saco-råd/föreningar för vilka SULF är kontaktförbund. Nuvarande avtal löper ut den 30 september 2010. Vad som händer med utredningen ”Självständiga lärosäten” är något ovisst, men proposition väntas i mars 2010.

12 § Eventuellt övrigt
SRAT:s ledamot i Saco-rådet, Kerstin Landgren, undrade hur förbundet kan rekrytera fler medlemmar vid universitetet. Kansliet vid Saco-rådet sade sig kunna vara behjälpligt och informera Kerstin Landgren om presumtiva medlemmar. Även Civilekonomernas ledamot, Åsa Costanda, ville ha namn på nyanställda presumtiva medlemmar.
Mötet avslutades.

Vid protokollet
Thérèse Hartman

Justeras
Anders Grundström
Bengt Lundström
Katarina Franzén Munkhammar