Saco-S-rådets extra årsmöte 110301

1 § Årsmötets öppnande
Sacorådets ordförande Anders Grundström öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

2 § Val av mötesordförande
Valdes Anders Grundström till ordförande för mötet.

3 § Val av mötessekreterare
Utsågs Rut Boström till sekreterare för mötet.

4 § Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet
Utsågs Finn Calander och Kirsi Höglund till justeringspersoner.

5 § Godkännande av kallelseförfarandet
Godkändes kallelseförfarandet.

6 § Fastställande av föredragningslistan
Fastställdes föredragningslistan

7 § Val av ledamöter till hörandeförsamlingen för rektorsvalet jämte personliga ersättare
Ordförande redogjorde för bakgrunden till hörandeförsamlingen och antalet ledamöter. Av de 14 ordinarie ledamöter som ska utses av personaloranisationerna (PO) ska 8 representera Saco. Varje ordinarie ledamot skall ha en personlig ersättare. Påpekades att de lärarrepresentanter som utses av fakulteterna ska vara vetenskapligt kompetenta, medan de som utses av personalorganisationerna i första hand ska täcka in campusområdena, i andra hand fakulteterna.

Beslut att till hörandeförsamlingen välja ordinarie ledamöter med personliga ersättare enligt framlagt förslag.

8 § Information om förhandlingar
a) Information om årets lönerevision har gått ut till alla prefekter och chefer med personalansvar. Erbjudande om lönesamtal lämnas till alla anställda. Senast den 18 mars ska cheferna ha lämnat sina löneförslag till Personalavdelningen. Löneutrymmet är 2,2 % för tiden 101001 till 111001. För tiden 111001 till 121001 är utrymmet 1,7 %. Nya löner planeras vara klara i början av juni så att utbetalning kan ske på junilönen.

En löneenkät kommer att skickas ut till Sacomedlemmar via fackets hemsida.

Numera tillämpas inte lägstlöner utan lönen ska förhandlas med Personalavdelningen om den ligger under 10:e percentilen eller över den 90:e percentilen.

b) Två stora utredningar pågår inom universitetet, en om ny organisation (www.uu.se/node1557) och en om anställningar (www.uu.se/node1558). Ett seminarium om lärares anställningar äger rum 30 mars kl. 13.15- ca 16.00. Anmälan om deltagande lämnas senast 25 mars.

c) Diskuterades iakttagna problem i samband med att anställningen som forskarassistent upphör och ersätts av anställning som postdoktor.

d) Diskuterades akademiforskares möjligheter att få fortsatt anställning efter det att projektmedel är slut.

9 § Eventuellt övrigt
Då inga övriga frågor hade anmälts förklarade ordförande mötet avslutat.
 

Vid protokollet
Rut Boström

Justeras
Anders Grundström
Finn Calander
Kirsi Höglund