Saco-S-rådets årsmöte 2014-11-18

1. Årsmötets öppnande
Saco-S-rådets sittande ordförande Per SUndman hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.

2. Upprop och röstberättigade ledamöter
Uppropet resulterade i 17 röstberättigare ledamöter enligt bifogad röstlängd.

3. Val av mötesordförande
Beslutade årsmötet att välja Per SUndman till mötesordförande

4. Val av mötessekreterare jämte två justeringspersoner
Beslutade årsmötet att välja Anders Grundström till mötessekreterare samt Hanna Frank och Gunnar Myrberg att jämte mötesordföranden justera protokollet.

5. Kallelseförfarandet
Beslutade årsmötet att godkänna kallelseförfarandet

6. Föredragningslistan
Beslutade årsmötet att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
Anställningsärenden som berör Gotland
Universitetsledningen

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Per Sundman föredrog den utsända verksamhetsberättelsen med följande kommentarer:
Under avsnitt nedsättningar: Ellen Matlok-Ziemann är anställd på inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Carina Johansson inst för kulturantropologi och etnologi med placering Gotland. Rosemarie Fiebranz och Gustav Malmborg ska ha 5 % nedsättning vardera. Magdalena Giertz ska inte ha nedsättning från 140701.

Under avsnittet Representation i olika organ: Hist-fil fakultetsnämnd Rosemarie Fiebranz (ord), Gustav Malmborg (ersättare).

Jämställdhetskommittén och Kommittén för etnisk och social mångfald har ersatts av Rådet för lika villkor.

Beslutade årsmötet att med dessa kommentarer lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

8. Styrelsens ansvarsfrihet
Beslutade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.

9. Val av styrelse
Valberedningens sammankallande, Mohammad Latifi, presenterade valberedningens förslag, vilket innebar förslag till omval av sittande styrelse. Valberedningens förslag läggs som bilaga till protokollet.

a) Val av ordförande
Under denna punkt lämnade Per Sundman mötet och Anna Rask-Andersen tog över som mötesordförande.
Beslutade årsmötet att, i enighet med valberedningens förslag, välja Per SUndman till ordförande för det kommande verksamhetsåret.

b) Val av övriga styrelseledamöter
Per Sundman tar åter över som mötesordförande.
Beslutade årsmötet att, i enighet med valberedninens förslag, välja

Karin Larsson till vice ordförande
Robert Malmgren till sekreterare
Anita Ericsson och Ellen Matlok-Ziemann till ledamöter

10. Val av valberedning
Beslutade årsmötet att till valberedning välja Halina Hohenthal, Anders Lagerstrand och Mohammad Latifi (sammankallande), samtliga omval.

11. Delegation till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ
Beslutade årsmötet att delegera till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i olika organ

12. Information om förhandlingar
Anders Grundström informerade om varför Saco-S-rådet accepterade att slå ihop två lönerevisioner till en med revisionstidpunkt 150501. Kirsi Höglund kompletterade med att den sedvanliga löneenkäten ska skickas ut. Katarina Pettersson framförde ett starkt önskemål om två separata enkäter, en för lärare och en för T/A. Kirsi Höglund svarade att i den senaste enkäten hade avsnittet övriga meriter fått ett väsentligt större utrymme för att tillfredsställa önskemål från gruppen T/A. Det konstaterades att det är svårt att hantera olika enkäter. Anita Ericsson påpekade att originalenkäterna finns med vid själva förhandlingstillfället.

Per Sundman informerade om de pågående förhandlingarna om nya doktorandlöner. Saco-S-rådet har under hösten vidare diskuterat med universitetet hur externfinansierade forskare, som varit antingen sjukskrivna eller föräldralediga och därför riskerar att få sin anställning förkortad, ska kunna få kompensation för detta. Vidare har rådet diskuterat förslag till lönekriterier och redovisning av tjänstgöringsplaner för lärare.

13. Övriga frågor
Carina Johansson, som är universitetslektor med placering Gotland, tog upp problemet med att bevaka anställningsärenden som berör Campus Gotland.
Konstaterades att ordföranden för Saco-S-föreningen vid Campus Gotland kan logga in i EDGAR (databas för rekryterings- och anställningsärenden) och har därför en möjlighet till den bevakning som efterfrågades.

Anna Rask-Andersen undrade hur samarbetet i universitetsledningen fungerar med nya vicerektorer på plats. Styrelsen svarade att såvitt den vet fungerar samarbetet i den nya universitetsledningen utmärkt.

14. Avslutning
Förklarade ordföranden årsmötet avslutat.


Vid protokollet
Anders Grundström

Justeras
Per Sundman
Hanna Frank
Gunnar Myrberg