Saco-S-rådets årsmöte 2013-11-28

1. Årsmötets öppnande
Saco-S-rådets sittande ordförande Anders Grundström hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Upprop av röstberättigade ledamöter
Uppropet resulterade i 20 röstberättigade ledamöter.

3. Val av mötesordförande
Beslut: att välja Anders Grundström som ordförande vid mötet

4. Val av mötessekreterare jämte två justeringspersoner
Beslut: att välja Anita Ericsson till mötessekreterare samt Rut Boström och Lars-Göran Sundell till justeringspersoner, tillika rösträknare

5. Godkännande av kallelseförfarandet
Beslut: att godkänna kallelseförfarandet

6. Fastställande av föredragningslistan
Beslut: att fastställa framlagd föredragningslista

7. Styrelsens verksamhetsberättelse
Anders Grundström föredrog verksamhetsberättelsen i korthet med följande kommentarer:
- Saco-S har rätt till morsvarande 1 heltids förtroendeman per 500 medlemmar.
- Uppdrags- och lönetillägg kommer i fortsättningen inte att fastställas i kollektivavtal utan blir arbetsgivarbeslut, som förhandlas enligt MBL.
- Kontinuerliga förhandlingar har skett under våren inför införlivandet av Högskolan på Gotland i Uppsala universitet.
- Friskvårdsgruppen och förslagskommittéen har lagts ned.

Beslut: att lägga verksamhetsberättlesen till handlingarna

8. Styrelsens ansvarsfrihet
Beslut: att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

9. Val av styrelse
Anders Lagerstrand redogjorde för valberedningens arbete och presenterade dess förslag (bilaga). Samråd har skett med SULF:s valberedning. På grund av Anders Grundströms kommande pensionering har två förslag lämnats: ett för perioden 29 november 2013 till 30 juni 2014 och ett för perioden 1 juli 2014 fram till Saco-S-rådets årsmöte 2014.

Kirsi Höglund meddelade att hon inte står till förfogande som sekreterare för perioden från den 1 juli 2014 och att ett omval av henne som sekreterare fram till 30 juni är avhängigt av utgången av valet av styrelse från 1 juli 2014.

Beslut: att, med hänsyn till ovanstående, inleda med att välja styrelse för perioden 1 juli 2014 till årsmötet 2014

a) Val av ordförande från 1 juli till årsmötet 2014

Valberedningens förslag: Per Sundman. Kirsi Höglund som föreslår sig själv till ordförande.

Kirsi Höglund har inför årsmötet skickat ut en skrivelse till Saco-S-rådets ledamöter där hon förklarar varför hon bör komma ifråga och utvecklar denna muntligen vid sammanträdet. Hon kandiderar inte till några övriga poster i Saco-S-rådets styrelse från 1 juli 2014.

På uppmaning av ledamöterna presenterar Per Sundman sig och sina fackliga meriter.

Kirsi Höglund och Per Sundman lämnar mötet för resten av ärendet.

Valberedningen redogör för bakgrunden till sitt förslag och meddelar att det finns alternativa förslag till sekreterare och ny ledamot i det fall Kirsi Höglund avgår. En längre diskussion följde bland ledamöterna.

Beslut: att genomför en sluten omröstning om ordförande för perioden 1 juli 2014 till kommande årsmöte. Omröstningens resultat blev:

Per Sundman  14 röster
Kirsi Höglund  5 röster
Blank             1 röst

Beslut: att som följd av omröstningen välja Per Sundman till ordförande för perioden.

b) Val av övriga ledamöter för perioden 1 juli 2014 till årsmötet 2014

Kirsi Höglund och Per Sundman återkommer till sammanträdet.

c) Val av ordförande för perioden 29 november 2013 till 30 juni 2014

Beslut: att välja Anders Grundström. Beslutet var enhälligt.

d) Val av övriga ledamöter för perioden 29 november 2013 till 30 juni 2014

Kirsi Höglund meddelar att hon inte står till förfogande för omval som sekreterare eller ledamot. Valberedningen preseterar sitt alternativa förslag till dessa poster.

Beslut: att följa valberedningens reviderade förslag och välja:

Rut Boström till vice ordförande,
Robert Malmgren till sekreterare,
Anita Ericsson och Ellen Matlok-Ziemann till ledamöter.

Beslutet var enhälligt

10. Val av valberedning
Beslut: att till valberedning välja Halina Hohenthal, Anders Lagerstrand och Mohammad Latifi (sammankallande), samtliga omval.

11. Delegation till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ
Beslut: att delegera till styrelsen att vid behov utse rådets representanter i vissa organ.

12. Information om förhandlingar
Förbundsjurist Carl Falck från SULF informerade om pågående aktiviteter och avtalsdiskussioner.

Inom Saco-S har det nya Villkorsavtal-T (som ersätter ALFA) medfört problem med sjuklöneersättning. Diskussioner pågår om detta och en ändring i avtalet bör kunna träda ikraft vid årsskiftet.

Saco-S diskuterar också, på initiativ från Arbetsgivarverket (AgV), ändringar i pensionsavtalet, där AgV önskar övergå helt till avgiftsbaserad pension. AgV önskar också ändringar i Trygghetsavtalet och då framförallt när det gäller visstidsanställdas möjligheter att inkluderas i detta.

SULF fortsätter att diskutera autonomireformen och högskolestiftelser. SULF arbetar också med upphovsrätten, och då framförallt konsekvenserna av de nya medierna.

13. Avslutning
Då inga övriga frågor förelåg, avslutade ordföranden mötet.


Vid protokollet
Anita Ericsson

Justeras
Rut Boström
Lars-Göran Sundell