SACO-rådets årsmöte 2008-11-25

§ 1  SULF-rådets ordförande Anders Grundström förklarade årsmötet öppnat.

§ 2  Valdes Anders Grundström till ordförande för årsmötet.

§ 3  Valdes Rut Boström till sekreterare samt Anna Gatti och Gunilla Ransbo till justeringspersoner.

§ 4  Godkändes kallelseförfarandet.

§ 5  Fastställdes föredragningslistan.

§ 6 Verksamhetsberättelsen för tiden december 2007 – november 2008 genomlästes av de närvarande och kommenterades därefter av ordförande. Två rättelser infördes: 1) punkt 2: Katarina Franzén Munkhammar har varit 25 % fackligt aktiv vid universitetsbiblioteket t.o.m. 31/5, samt 2) punkt 40.3: informationsmottagare vid The Svedberg-laboratoriet är Andreas Bäcklund.


Meddelades i anslutning till denna punkt att Therese Hartman återkommer som ombudsman för Saco och SULF den 1/12 2008, och att Maria Mattiasson från 1/1 2009 vikarierar på SULF:s kansli i Stockholm fram till september månad.

§ 7 Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 8 Valberedningen bestående av Bertil W Andersson (sammankallande), Britt-Marie Jakobsson och Eva Nordgren presenterade sitt förslag till styrelse för det kommande året.

Valdes följande personer:
Ordförande: Anders Grundström (omval)
Vice ordförande: Rut Boström (omval)
Övriga ledamöter: Anita Ericsson, Bengt Lundström och Kirsi Höglund.

I det fall Kirsi Höglund lämnar sina uppdrag inom Uppsala universitet under det kommande året skall David Ludvigsson inträda i hennes ställe till dess att fyllnadsval kan hållas.

§ 9 Valdes följande personer till valberedning inför kommande årsmöte:
Robert Joachimsson (sammankallande), Britt-Marie Jakobsson och Katarina Franzén Munkhammar.

§ 10 Beslöts att styrelsen på delegation ges rätt att vid behov utse rådets representanter i vissa organ.

§ 11 Information lämnades av ordförande:

1) Kommande lönerevisionstillfälle är 1 april 2009, då utrymmet för löneökningar har satts till 5,9 %. Förhandlingar beräknas äga rum tiden april-maj, varefter utbetalning av de nya lönerna bör kunna ske i juni.

2) Bilaga 5 till ALFA handlar om Arbetstid för lärare och doktorander m fl. Enligt det centrala avtal som träffades mellan Saco-S och Arbetsgivarverket upphör Bilaga 5 i den lydelse den hade 2007-06-30 att gälla den 30 september 2009 och ersätts från 2009-10-01 av Bilaga 5 i ny lydelse om inte parterna kommer överens om annat. SUHF har tillsatt en arbetsgrupp med Jan-Erik Ögren som ordförande med uppgift att ta fram ett mallförslag till nytt lokalt arbetstidsavtal för lärare. Enligt uppgift får det inte finnas vare sig omräkningsfaktorer eller procentsiffror i ett lokalt arbetstidsavtal.

3) Två utredningar presenteras i början av december: 1) Lärarutbildningsutredningen (Sigbrit Franke) och 2) Autonomiutredningen (Daniel Tarschys). Meddelas att förslagen i den senare kan utmynna i att högskoleförordningen tas bort och att högskolelagen skrivs om.

4) Meddelas att studenttillströmningen inför 2009 är fortsatt låg, men att den rådande lågkonjunkturen kan innebära att bl.a. arbetslösa kommer att söka sig till högre utbildning.

5) Ett nytt samverkansavtal diskuteras inom Uppsala universitet med utvidgning inom arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandling och mångfald. Enligt universitetets uppfattning förutsätter samverkan på institutionsnivå, att institutionsstyrelserna försvinner. Saco-rådet prioriterar ett behållande av institutionsstyrelserna.

§ 12 Då inga övriga frågor hade anmälts förklarade ordförande årsmötet avslutat.

Sekreterare
Rut Boström

Justeras
Anders Grundström
Anna Gatti

Gunilla Ransbo