Protokoll och stadgar

Saco-S-föreningens styrelse sammanträder en gång i veckan för att gå igenom aktuella ärenden. Det handlar om individärenden där Saco-S-styrelsen hjälper enskilda medlemmar, anställningsärenden, rekryteringsärenden, utseende av skyddsombud och andra förhandlingar.

En hel del av ärendena är av känslig eller konfidentiell art och därför återges dessa ärenden mer summariskt i protokollen.

Årsmötet 2019-11-26
Nu har vi bildat en Saco-S-förening vid Uppsala universitet!

En ny förening för ökad demokrati
- Vi ersätter Saco-S-rådet med en Saco-S-förening för att öka demokratin i vår verksamhet. Nu får alla medlemmar samma möjlighet att påverka verksamheten genom sin röst vid årsmötet, säger Per Sundman som är kvar som ordförande till årsskiftet.

- Saco-S-föreningen tar över alla uppgifter med förhandlingar och medlemsärenden från det tidigare rådet. Vi får en något större styrelse för att kunna möta upp medlemmarnas behov bättre. Vårt mål är att medlemmarna i så stor utsträckning som möjligt ska få en personlig kontakt men även kunna hitta svar på sina frågor via våra digitala kanaler, säger Kirsi Höglund som tar över ordförandeskapet efter årsskiftet.

Saco-S vid Uppsala universitet har i uppdrag:
• att arbeta för att medarbetares ansvar, kompetens, personliga egenskaper och intressen avseende egen yrkesmässig utveckling tas tillvara. och att dessa sammanför dessa med universitetets uppdrag och mål.
• att verka för ett arbetssätt som bygger på samverkan och dialog
• att arbeta för ett arbetsliv med en mångfald av bakgrunder och erfarenhet samt mot diskriminering.
• att arbeta för en lönepolitik där individens bidrag till verksamhetens mål och resultat kopplas till hans eller hennes lön och löneutveckling.

Stolt över att arbeta för hela universitetet
Vi som har ett uppdrag för Saco-S vid Uppsala universitet är alla anställda vid universitet. Vi arbetar som universitetslärare, forskare, studievägledare och administratörer av olika slag vid universitetet.

- Som ny i styrelsen är jag stolt över att vi alla här arbetar för hela universitetet, säger Johanna Norberg Hägglund, universitetsadjunkt och vald till vice ordförande från årsskiftet.

Det här är Saco-S vid Uppsala universitet
Vi representerar drygt 3500 medlemmar från 19 förbund. Saco är akademikernas röst i samhället, arbetar för att utbildning ska löna sig och är partipolitiskt oberoende.

Så blir den nya styrelsen efter årsskiftet
Ordförande: Kirsi Höglund
Viceordförande: Johanna Norberg Hägglund
Sekreterare: Robert Malmgren
Ledamot: Anders Lagerstrand
Ledamot: Petra Eriksson
Ledamot: Cajsa Bartusch
Ledamot: Dick Wågsäter
Suppleant: Claes Thorén

Annual meeting 2019-11-26
We have established a new Saco-S Association at Uppsala University!

A new association for more democracy
“We replaced the Saco-S Council with a Saco-S Association to increase democracy. Now all members can directly influence the activities with their vote at the annual meetings,” chairman Per Sundman states. He will step down as chairman by the end of this year and go back to fulltime teaching and researching as a senior lecturer in ethics.
Kirsi Höglund, who will begin her work as chairman on January 1, 2020, adds: “The Saco-S Association will continue with the tasks that the Saco-S- Council worked with earlier. These tasks are negotiations and assisting members with their questions and concerns. Our new board will have more board members and this will help us to better meet our members' needs. It is our goal that our members can personally meet us to the greatest extent possible and that they also find answers to their questions online via our digital channels."

It is the mission of Saco-S at Uppsala University:
• that, regarding professional development, the employees' responsibility, personal skills and interests will be utilized and consolidated with the university's mission and goals
• that the work procedures are based on collaboration and dialog
• to prevent discrimination and strive for a work life that is based on diverse backgrounds and experiences
• to strive for wage policies that take into account the employees' contribution to the goals of the department/university,  a contribution that is also reflected in wages and wage developments

Proud to work for the entire university
Everybody who works for Saco-S is an employee at Uppsala University. We are senior and junior lecturers, researchers, study counselors and administrators at the university. As Johanna Norberg Hägglund, junior lecturer, new member of the board and deputy chairman after December 31, puts it: "As a new member of the, I am proud that we all work here for the entire university."

Saco-S at Uppsala University
Saco-S at Uppsala University represents about 3500 members of 19 unions. Saco is the voice for academics in society and strives for an education that pays off; Saco is politically independent

The new Saco-S Board from January 1, 2020:
Chairman: Kirsi Höglund
Deputy chairman: Johanna Norberg Hägglund
Secretary: Robert Malmgren
Member: Anders Lagerstran
Member: Petra Eriksson
Member: Cajsa Bartusch
Member: Dick Wågsätter
Deputy member: Claes Thorén