Ordinarie medlemsmöte och seminarium om semester - Evenemang

Är du intresserad av att arbeta fackligt eller är det något som du tycker att Saco-S-föreningen borde arbeta med under det kommande läsåret? Delta på plats eller digitalt på det ordinarie medlemsmötet (årsmöte) den 23 april! Mötet inleds med ett seminarium om semester – vilka rättigheter har vi medarbetare, vad händer med sparad semester när vi lämnar vår anställning, hur fungerar egentligen schablonsemestern m.m.

Det är viktigt att du som medlem nyttjar din demokratiska möjlighet att påverka verksamheten. Om du är intresserad av att arbeta fackligt kontakta valberedningens sammankallande Eric Stempels.

Datum och tid: 23 april 2024 kl. 13:15-16:00
Seminarium om semester: kl 13:15-14:00
Ordniarie medlemsmöte (årsmöte): kl 14:15-16:00
Plats: Friessalen, EBC eller Digitalt via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64502167662

Alla medlemmar är välkomna! Om du kommer att delta på plats och vill ha fika, anmäl din närvaro och eventuella kostpreferenser/ allergier till saco-s@uu.se.

Handlingar till mötet:

Mötets dagordning:

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Godkännande av styrelsens/föreningens verksamhetsberättelse: sänds ut en vecka före medlemsmötet.
 7. Val av styrelse för verksamhetsåret 2024/2025: förslaget sänd ut en vecka före medlemsmötet.
  1. Ordförande
  2. Vice ordförande
  3. Styrelseledamöter
  4. Suppleanter
 8. Val av valberedning samt sammankallande i denna
 9. Övriga frågor:
  1. Förslag till beslut (proposition) från styrelsen: inga förslag föreligger ännu.
  2. Eventuella frågor (motioner) från medlemmar: Sista dag att skicka in motioner är 8 april 2024. Ev. skriftliga frågor från medlemmarna och föreningens svar sänds ut en vecka före medlemsmötet.

Vid ordinarie medlemsmöte kommer det finnas tid för eventuella frågor som inte tagits upp i dagordningen ovan.

Saco-S vid Uppsala universitet logotyp

Saco-S-föreningens årsmöte

En gång per år, vanligtvis, har Saco-S-föreningen ett årsmöte, oftast i april, där bland annat styrelsens verksamhetsberättelse diskuteras. Andra saker som tas upp är val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen, val av suppleanter för styrelseledamöterna, delegation till styrelsen att vid behov utse föreningens representanter i vissa organ, val av valberedningen samt sammankallande i den, eventuella propositioner och motioner och till mötet anmälda övriga frågor. Ibland finns det även ett behov av att ha ett extra årsmöte, till exempel för att delegera till styrelsen att ta beslut om ställföreträdande ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Alla personer som är anställda vid Uppsala universitet och är med i ett Saco-S-förbund är välkommna att delta och rösta på årsmötet! För att se om ditt förbund tillhör Saco-S kan du gå in på sidan Saco-S-förbunden vid UU. Hittar du ditt medlemsförbund i listan på den sidan är du medlem i Saco-S och har då rätt att vara med och rösta på årsmötet.

Medlemmar kan inför ordinarie årsmöte lämna motioner till styrelsen senast 45 kalenderdagar före ordinarie årsmöte.

Senast uppdaterad: 2024-04-19