Fackliga representanter i olika organ

De förtroendevalda i olika nämnder och styrelser sitter med närvaro och yttranderätt främst med stöd av Lagen om medbestämmande i arbetslivet 19 §. Enligt denna ska universitetet fortlöpande hålla Saco-S-föreningen informerad om "hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken". De förtroendevalda ska dessutom få del av beredningsarbetet och ha samma information som arbetsgivaren inför beslut som påverkar arbetstagarna på något sätt. De förtroendevalda i olika styrelser och nämnder deltar inte i besluten och besluten är heller inte förhandlade bara för att en förtroendevald funnits med på ett möte. Om en förtroendevald anser att något borde förhandlas innan beslut då behöver denne kontakta Saco-S-föreningens styrelse. Om universitetet tar beslut i en fråga som borde ha förhandlats, då gör universitetet sig skyldigt till brott mot nämnda lag.


Konsistoriet

Robert Malmgren
Suppleant: Johanna Norberg Hägglund

Områdesnämnder

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap: Charlotte Baltzer
Områdesnämnden för medicin och farmaci: Ulrika Persson-Fischier
Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap: Mahbubur Rahman

Fakultetsnämnder inom HumSam

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper: Marie Ljungberg
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden: Gustav Malmborg
Juridiska fakultetsnämnden: Johanna Norberg Hägglund
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: Claes Thorén
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden: Gunilla Ransbo
Teologiska fakultetsnämnden: Thomas Ekstrand

Central samverkansgrupp (CSAM)

Robert Malmgren

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (SVAM)

Robert Malmgren

Planeringsrådet (Campus Gotland)

Petra Eriksson

Universitetskollegiet

Robert Malmgren
Johanna Norberg Hägglund

Rådet för lika villkor

Anna Olsson
Suppleant: Sofia Orrbén

Referensgrupp för jämställdhetsintegrering (JiUU)

Vakant

Biblioteksnämnden

Emma Kristina Carlsson

Lönekartläggningsgruppen

Kirsi Höglund

CEMUS styrelse

Malou Larsson Klevhill

Centrum för genusvetenskaps styrelse

Maissa Al Adhami

HVC:s styrelse

Goran Miljan

Institutionen för fysik och astronomis beredningsgrupp

Michael Papenbrock

Insitutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudiers styrelse

Marie Ljungberg

Senast uppdaterad: 2023-02-14