Extrainstatt årsmöte 2022

Välkommen på extrainsatt årsmöte!

Saco-S-föreningen kallar alla som är medlemmar i ett Saco-S-förbund och anställda på Uppsala universitet till vårt årsmöte!

När: 5 oktober
Tid: kl 12:00-13:00
Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67511221670

Alla medlemmar har närvaro- och rösträtt vid årsmötet. Vi kommer att tillämpa oss av väntrum i Zoom för att vi behöver kontrollera medlemskap och upprätta en röstlängd. Mötet kommer att starta kl 12:15 men logga alltså gärna in lite innan, så att mötet kan börja i tid. Vi hoppas på att det ska fungera så smidigt som möjligt.

Handlingar till mötet:

  • Valberedningens förslag på fyllnadsval av styrelseledamöter (kommer inom kort).

Mötets dagordning:

  1. Årsmötet öppnas
  2. Upprop och röstberättigade
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av mötessekreterare och justerare
  5. Godkännande av kallelseförfarande
  6. Fastställande av dagordning
  7. Fyllnadsval av ledamöter (och eventuella suppleanter)
  8. Övriga frågor
  9. Årsmötet avslutas

Saco-S-föreningens årsmöte

En gång per år, vanligtvis, har Saco-S-föreningen ett årsmöte, oftast i november, där bland annat styrelsens verksamhetsberättelse diskuteras. Andra saker som tas upp är val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen, val av suppleanter för styrelseledamöterna, delegation till styrelsen att vid behov utse föreningens representanter i vissa organ, val av valberedningen samt sammankallande i den, eventuella propositioner och motioner och till mötet anmälda övriga frågor. Ibland finns det även ett behov av att ha ett extra årsmöte, till exempel för att delegera till styrelsen att ta beslut om ställföreträdande ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Alla personer som är anställda vid Uppsala universitet och är med i ett Saco-S-förbund är välkommna att delta och rösta på årsmötet! För att se om ditt förbund tillhör Saco-S kan du gå in på sidan Saco-S-förbunden vid UU. Hittar du ditt medlemsförbund i listan på den sidan är du medlem i Saco-S och har då rätt att vara med och rösta på årsmötet.

Medlemmar kan inför ordinarie årsmöte lämna motioner till styrelsen senast 45 kalenderdagar före ordinarie årsmöte.

Senast uppdaterad: 2022-09-08