Årsmöte - Evenemang

Välkommen på seminarium om distansarbete och vårt årsmöte!

Saco-S-föreningen kallar alla medlemmar i ett Saco-S-förbund vid Uppsala universitet till ett seminarium om distansarbete och vårt årsmöte för att välja föreningens styrelse för den kommande mandatperioden! Alla medlemmar har närvaro- och rösträtt vid årsmötet.

Johan Stenmark från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, kommer och berättar om senaste forskningen kring distansarbete. Mynak arbetar för att främja en frisk och sund arbetsmiljö och myndighetens uppdrag är att bygga upp och sprida kunskap om arbetsmiljö så att den kommer till användning i praktiken. Vid seminariet hoppas vi även kunna få tankar och åsikter från er medlemmar för föreningens vidare arbete med frågan om distansarbete vid universitetet.

När: 18 april 2023
Tid: från kl 15:15 till 18:00 som senast, årsmötet börjar kl 16:15

Kom gärna till seminariet/ årsmötet lite innan kl 15:15 (innan kl 16:15 om du bara väljer att delta på årsmötet) så att vi hinner kolla medlemskap och upprätta en röstlängd. I Zoom kommer vi att tillämpa oss av väntrum för att kontrollera medlemskap. Vi hoppas på att det ska fungera så smidigt som möjligt.

Salen är bokad till kl 18:00, men det kan hända att vi inte tar hela tiden i anspråk.

Handlingar till mötet:

Mötets dagordning:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Upprop och röstberättigade
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare och justerare
 5. Godkännande av kallelseförfarande
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Styrelsens ansvarsfrihet
 9. Val av ordförande
 10. Val av vice ordförande
 11. Val av ledamöter (och eventuella suppleanter)
 12. Val av valberedning samt sammankallande i denna
 13. Delegation till styrelsen att vid behov utse föreningens representanter i vissa organ
 14. Övriga frågor
 15. Årsmötet avslutas

Saco-S-föreningens årsmöte

En gång per år, vanligtvis, har Saco-S-föreningen ett årsmöte, oftast i april, där bland annat styrelsens verksamhetsberättelse diskuteras. Andra saker som tas upp är val av ordförande, vice ordförande och ledamöter i styrelsen, val av suppleanter för styrelseledamöterna, delegation till styrelsen att vid behov utse föreningens representanter i vissa organ, val av valberedningen samt sammankallande i den, eventuella propositioner och motioner och till mötet anmälda övriga frågor. Ibland finns det även ett behov av att ha ett extra årsmöte, till exempel för att delegera till styrelsen att ta beslut om ställföreträdande ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Alla personer som är anställda vid Uppsala universitet och är med i ett Saco-S-förbund är välkommna att delta och rösta på årsmötet! För att se om ditt förbund tillhör Saco-S kan du gå in på sidan Saco-S-förbunden vid UU. Hittar du ditt medlemsförbund i listan på den sidan är du medlem i Saco-S och har då rätt att vara med och rösta på årsmötet.

Medlemmar kan inför ordinarie årsmöte lämna motioner till styrelsen senast 45 kalenderdagar före ordinarie årsmöte.

Senast uppdaterad: 2023-04-24