FAQ lönerevision

Förhandlas alla löner på individnivå?
Ja, med undantag för doktorandernas löner, förhandlas alla löner på individnivå. De två förhandlingsmodeller vi har är lokala fackliga förhandlingar samt lönesättande samtal.

Vid lokala fackliga förhandlingar utgår Saco-S-föreningen från det förhandlingsunderlag som vi har fått in från våra medlemmar. Saco-S-föreningens förhandlare använder dina argument vid diskussionen om din lön!

Om det inte finns något underlag lyssnar vi från prefektens argument och gör jämförelser med andra på institutionen, mellan institutionerna och tar särskild hänsyn till eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män.

Vid lönesättande samtal sätts lönen i samtal mellan medarbetaren själv och lönesättande chef. Det finns en särskild förhandlingsordning för lönesättande samtal.

Vilka har lönesättande samtal?
Saco-S centralt och Arbetsgivarverket har kommit fram till att lönesättande samtal är den lönesättningsmodell som ska tillämpas om vi lokalt inte kommer överens om annat. Sacomedlemmar som är placerade vid universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, internrevisionen, UU Innovation, UU Samverkan och Nationellt centrum för kvinnorfrid (NCK) har lönesättande samtal.

Det motsvarar knappt en tiondel av alla Sacomedlemmar vid universitetet. Den övriga verksamheten genomförde löneförhandlingarna på samma sätt som tidigare år, det vill säga som lokala fackliga förhandlingar.

Varför ska jag vara med i Saco om jag nu förhandlar min lön själv?
Det finns flera anledningar till att vara med i ett Sacoförbund. Löneförhandlingarna är bara en av dem. Det Saco-S-föreningen gör i samband med löneförhandlingarna vad gäller dem som har lönesättande samtal är att

  • förhandla processen
  • förhandla olika prioriteringar
  • ​arrangera löneseminarier med information om avtal och processer
  • ​finnas som stöd till medlemmar innan förhandlingarna, främst lönestatistik
  • ​finnas som stöd till medlemmarna under förhandlingarna, främst fyrpartssamtal
  • ​utvärdera processen genom en enkätundersökning
  • ​utvärdera processen genom analyser på utfallet

Det är inte självklart med den modell vi har haft fram till i år med 1) samtal om prestation + 2) samtal om lön + 3) eventuellt fyrpartssamtal. Anledningen till att vi skickar ut en enkät efter revisionen är för att höra om modellen kan förbättras på något sätt. Saco-S-föreningen gör också analyser och tar del av arbetsgivarens analyser om lönestrukturen i syfte att identifiera om det finns grupper som behöver särskilda satsningar.

Kan Saco-S-föreningen berätta vad jag har fått för lön?
Saco-S-föreningen kan inte berätta vad du har fått i lön förrän det har publicerats i Primula, det vill säga samtidigt som alla själva kan gå in och läsa sitt lönebesked i Primula webb. Det är arbetsgivaren som får/ska meddela och förklara den nya lönen. Det görs på lite olika sätt på olika arbetsplatser - en del får ett brev i brevfacket, andra får det muntligt och vissa får vänta till löning för att hitta informationen på lönebeskedet. Alla har dock rätt att få den nya lönen förklarad och motiverad av arbetsgivaren.

​Vad sades under löneförhandlingarna?
Saco-S-föreningen är bundet av förhandlingssekretess och får därmed inte föra vidare något av det som sagts under förhandlingarna. Alla har dock rätt att få den nya lönen förklarad och motiverad av arbetsgivaren.

Hur stor blir löneförhöjningen?
Det är bara doktorander som har lönestege, alltså kan vi med viss säkerhet säga att de kommer att ha en viss löneförhöjning. För alla oss andra gäller individuell lönesättning utan individgarantier. Saco har dessutom ett sifferlöst avtal. Dock vet vi i Saco-S-föreningen att prefekter och andra chefer får en ram att hålla sig till. Vi vet också att industrins märke under 2020 till 2023 är 1,8 % per år. Det som sägs i de statliga centrala avtalen är att staten inte ska vara löneledande. Det innebär att industrins märke är vägledande även inom staten.

Hur kan 1,2 % vara en god prestation om snittet för revisionen ligger på 1,8 %?​
Universitetet har varit tydligare i år än tidigare om att det är lönen efter revision som står i fokus och inte höjningen i sig. Det innebär att om två medarbetare har ungefär likvärdiga arbetsuppgifter och ungefär likvärdiga prestationer, så ska även lönen vara ungefär likvärdig. Det i sin tur kan innebära att om den ena hade en lägre lön innan revisionen, att denna kanske får en högre höjning än den som hade en högre lön innan revisionen. Ibland när det är stora löneskillnader kan justeringarna ta mer än en lönerevision att komma till rätta med.

Hur går lokala fackliga förhandlingar till?
Arbetstagarens process är att arbetstagaren har lönesamtal med sin närmaste chef (oftast prefekten) och även fyller i Saco-S-föreningens förhandlingsunderlag med löneanspråk och meriter som löneförhandlarna kan anföra i samband med en förhandling.

Arbetsgivarsidans process är att den närmaste chefen (oftast prefekten) har lönesamtal med den anställda. Prefekten skickar in ett samlat underlag med förslag till nya löner till personalavdelningen som går igenom underlaget och gör vissa revideringar - ibland i samråd med institutionen, men inte alltid. Arbetsgivaren (HR-avdelningen) kommer sedan till facket med ett förslag till lönerevision.

Saco-S-föreningens process är att facket skickar ut en löneenkät till medlemmarna för att få in löneanspråk och argument inför löneförhandlingarna. Sedan får facket arbetsgivarens förslag till nya löner och går igenom det, dels på ett allmänt plan över institutioner, dels mot bakgrund av de löneenkäter som inkommit.

Förhandlingen:

  1. I de fall där arbetsgivare och arbetstagare är överens är förhandlingen enkel och förhandlingen avslutas i enighet.
  2. I de fall där arbetsgivaren föreslår en högre lön än arbetstagaren avgivit i sin enkät är enkel den med. Facket sänker aldrig en föreslagen lön, utan förhandlingen avslutas i enighet.
  3. I de fall arbetsgivare och facket inte kan enas slutar förhandlingarna i oenighet. Facket har löneenkäten för att argumentera för medlemmens sak. Andra argument är om lönen ligger fel i jämfört med andra anställda med samma anställningsform. I slutändan är det arbetsgivaren som sätter lönen och så länge arbetsgivaren håller sig inom ramen för det överenskomna löneutrymmet för hela universitetet så har facket inte så väldigt mycket att säga till om.

Vem (vilken person) förhandlar min lön?
Vid kommande lönerevision kommer vi förmodligen att ha tre parallella förhandlingsgrupper med två förhandlare i varje grupp för att korta ner processen. Vi har dock ingen färdigförhandlad tidplan ännu, så därför vet vi inte helt säkert vilka av Saco-S-föreningens förhandlare som är tillgängliga under realförhandlingarna.

Var finns förhandlingsunderlaget?
2021-års förhandlingsunderlag kommer att gå ut med ett medlemsutskick när det är dags, men det kommer också att publiceras här på hemsidan.

Var hittar jag lönestatistiken?
På Saco-S-föreningens hemsida finns lönestatistik, den är även länkad på startsidan. Statistiken är hämtad ur Primula och omfattar alla anställda, såväl tidsbegränsat anställda som tillsvidareanställda och deltidsanställda som heltidsanställda.

​Saco-S-föreningen har ingen möjlighet att ta fram lönen för specifika medarbetare. För det hänvisar vi till arbetsgivaren.

Jag har varit föräldraledig, hur fungerar det för mig?
Föräldralediga omfattas av lönerevisionen och ska ha en individuell löneutveckling som om vederbörande hade varit kvar i arbete. Dessutom har vi avtal om att föräldralediga ska få retroaktiv utbetalning för förhöjt föräldrapenningtillägg och kompensation för den inkomstförlust som medlemmen gör för att förhandlingarna avslutas senare än den 1 oktober.

Kompensationen grundar sig på att det inte går att retroaktivt ändra på lönen hos Försäkringskassan. Storleken på kompensationen beror på längden och omfattningen av ledigheten, samt vad du hade i lön innan revisionen respektive efter revisionen. Det är därför omöjligt att generellt ange höjningens storlek. Den behöver räknas ut för varje person. Löneenheten räknar dock på den faktiska lönen innan och efter revisionen, och drar bort 10 %.

För att få den retroaktiva utbetalningen och kompensationen kommer arbetsgivaren (Löneenheten) behöva få utbetalningsbeskeden från Försäkringskassan för tiden mellan 1 oktober och när avtalet skrevs på. Avtalen för 2020 års lönerevision skrevs på 2021-03-10 (för doktorander) och 2021-03-25 (för övriga på universitetet). OBS! Sista dag för detta är 5 september 2021.

Jag har varit långtidssjukskriven, hur fungerar det för mig?
Långtidssjukskrivna ska i normalfallet omfattas av lönerevisionen. Dessutom har vi avtal om att långtidssjukskrivna ska få retroaktiv utbetalning för förhöjt sjukpenningtillägg och kompensation för den inkomstförlust som medlemmen gör för att förhandlingarna avslutas senare än den 1 oktober.

Kompensationen grundar sig på att det inte går att retroaktivt ändra på lönen hos Försäkringskassan. Storleken på kompensationen beror på längden och omfattningen av ledigheten, samt vad du hade i lön innan revisionen respektive efter revisionen. Det är därför omöjligt att generellt ange höjningens storlek. Den behöver räknas ut för varje person. Kompensationen ska ske automatiskt, om det inte skett automatiskt så måste du kontakta HR/Löneenheten vid universitetet.

Jag har varit tjänstledig, hur fungerar det för mig?
Tjänstlediga förhandlas vanligtvis i samband med lönerevisionen eller i en särskild löneöversyn i samband med återgången till arbete.

Senast uppdaterad: 2022-05-13