Lönetillägg för särskilt uppdrag

Med särskilt uppdrag menas uppdrag som prorektor, vicerektor, vice ordförande i områdesnämnd, rektorsråd, dekan, föreståndare, biträdande föreståndare, prefekt, biträdande prefekt, studierektor och programansvarig eller motsvarande. I vissa fall kan lönetillägg erhållas även för annat särskilt uppdrag.

Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens gäller från och med den 1 juli 2023.

För att främja en rimlig arbetsbelastning och god kvalitet på det arbete som utförs ska arbetsuppgifter som omfattas av ett särskilt uppdrag rymmas inom den totala ordinarie årsarbetstiden. Andra arbetsuppgifter ska minskas i motsvarande omfattning. En anställd ska i normalfallet inte ha flera särskilda uppdrag samtidigt. Uppdrag som prefekt ska i normalfallet inte kombineras med andra särskilda uppdrag.

Lönetillägget för särskilda uppdrag utbetalas i sin helhet, oavsett omfattning för det aktuella uppdraget (Vid arbete på deltid påverkas emellertid lönetillägget i motsvarande grad, se Villkorsavtal/ Villkorsavtal-T, kapitel 6.).

Senast uppdaterad: 2023-08-16