Lönetillägg för särskilt uppdrag

Med särskilt uppdrag menas uppdrag som prorektor, vicerektor, vice ordförande i områdesnämnd, rektorsråd, dekan, föreståndare, biträdande föreståndare, prefekt, biträdande prefekt, studierektor och programansvarig eller motsvarande. I vissa fall kan lönetillägg erhållas även för annat särskilt uppdrag.

Huvudregeln är att HR-direktören fattar beslut om lönetillägg och ändrad lön för en anställd. För beslut om lönetillägg upp till 1 500 kronor per månad och/eller för lönetillägg som ska gälla kortare tid än tre månader hänvisas till arbetsordning samt till uppgifter och beslutanderätter vid Uppsala universitet.

Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens trädde i kraft den 19 november 2019 och gäller från och med den 1 januari 2020 . Riktlinjerna ersätter de delar av det lokala kollektivavtal som tidigare reglerade lönetillägg och ändring av lön vid befordran och ny kompetens.

För att främja en rimlig arbetsbelastning och god kvalitet på det arbete som utförs ska arbetsuppgifter som omfattas av ett särskilt uppdrag rymmas inom den totala ordinarie årsarbetstiden. Andra arbetsuppgifter ska minskas i motsvarande omfattning. En anställd ska i normalfallet inte ha flera särskilda uppdrag samtidigt. Uppdrag som prefekt ska i normalfallet inte kombineras med andra särskilda uppdrag.

Lönetillägget för särskilda uppdrag utbetalas i sin helhet, oavsett omfattning för det aktuella uppdraget.

Beslut om lönetillägg

Enligt fastställd arbetsordning, uppgifter och beslutanderätter vid Uppsala universitet samt rektorsbeslut gäller att:

Universitetsdirektören får för universitetsförvaltningen besluta om samtliga lönetillägg samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens. Uppgiften får vidaredelegeras.

Universitetsdirektören får för övriga universitetet besluta om lönetillägg om mer än 1 500 kr/månad eller överstigande sammanlagt tre månader samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens då belopp inte fastställts av rektor eller när avsteg görs från fastställda belopp. Uppgiften får vidare delegeras.

HR-direktören fattar, i enlighet med delegation från universitetsdirektören, beslut om lönetillägg och ändrad lön för en anställd, då lön ändras i annat fall än det som anges nedan.

Vicerektor inom vetenskapsområdena får i enlighet med delegation besluta om lönetillägg i enlighet med dessa riktlinjer i samband med uppdrag som exempelvis dekan/prefekt/föreståndare motsvarande prefekt med de fasta belopp som fastställts av rektor. Uppgifter får inte vidaredelegeras.

Prefekt/motsvarande får enligt delegationsordning besluta om lönetillägg i enlighet med dessa riktlinjer i samband med uppdrag som exempelvis studierektor samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens med de fasta belopp som fastställts av rektor. Uppgifter får inte vidaredelegeras.

Prefekt/motsvarande får utöver detta, enligt delegationsordning, besluta om lönetillägg i enlighet med dessa riktlinjer "Övriga lönetillägg", om högst 1 500 kronor per månad i högst tre månader.

​Övergångsregler

En anställd med särskilt uppdrag som vid ikraftträdande av dessa riktlinjer erhåller ett lönetillägg än vad riktlinjerna anger behåller det högre beloppet till dess uppdraget upphör. Om uppdraget därefter förlängs gäller vad som anges i dessa riktlinjer.