Lönekartläggningsrapport 2018

Innehåll:

Lönekartläggning 2018

Föreliggande rapport innehåller dokumentationen av 2018 års lönekartläggning och en plan för utveckling av arbetet med lönekartläggning vid Uppsala Universitet. Från och med 2016 genomförs lönekartläggning varje år.

Riktlinjer och praxis om löner och andra anställningsvillkor

Lönekartläggningsarbetet ska omfatta en genomgång av de riktlinjer och andra styrdokument som rör löner och andra anställningsvillkor. Syftet är att kartlägga och ur ett jämställdhetsperspektiv analysera all relevant information gällande lönesättning och andra anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen.

Lika arbete

Arbetsgivaren ska analysera löneskillnader som förekommer inom lika arbete, det vill säga mellan kvinnor och män som utför samma eller i det närmaste samma arbetsuppgifter. Det är arbetsuppgifterna som ska styra gruppindelningen, inte avtals- eller organisationstillhörigheten. Alla arbetstagare, även chefer och arbetsledare, ska omfattas av gruppindelningen. Anställningsformen har ingen betydelse. Uppsala universitet använder BESTA-kodning (https://www.arbetsgivarverket.se/besta/) för en första indelning av lika arbeten, i några fall har även en underindelning i flera grupper inom samma BESTA-kod skett där det bedömts relevant.

Analysen av löneskillnader mellan kvinnor och män i lika arbete ska mynna ut i en bedömning av om den har direkt eller indirekt samband med kön. Hela löneskillnaden ska kunna förklaras på ett sakligt sätt.

Likvärdigt arbete

Löneskillnader ska kartläggas och analyseras mellan grupp med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupp med arbetstagare som utför likvärdigt arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, och som har lägre krav och högre lön. Ett icke kvinnodominerat arbete är antingen kvantitativt jämställt (inget av de juridiska könen uppgår till eller överstiger 60 procent andelsmässigt) eller är mansdominerat. När andelen kvinnor uppgår till eller överstiger 60 procent kan arbetet betraktas som kvinnodominerat. (http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/lonekartlaggning/)

Arbetstagare som utför likvärdigt arbete utför arbete som, utan att innebära samma eller i det närmaste samma arbetsuppgifter, ändå kan anses ha lika värde utifrån en sammanvägd bedömning av de krav arbetena ställer samt dess natur. Faktorer som kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning ska beaktas vid bedömningen av de krav arbetena ställer. Vid bedömning av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållanden beaktas.

Arbetsprocess, lönekartläggning 2018

Ett stort arbete gjordes under 2016 med förändringar av metod och användning av ett nytt systemstöd, vilket har inneburit en läroprocess för deltagarna i arbetsgruppen. Det utvecklingsarbete som föreslogs i 2016 års rapport har delvis genomförts under 2017 och 2018, men en del utvecklingsarbete återstår. Vi ser framför oss ett långsiktigt arbete, där vi arbetar med ständiga förbättringar av lönekartläggningsprocessen som ett led i universitetets lika villkorsarbete.

Diskrimineringslagen ställer krav på samverkan, vilket har uppfyllts genom att arbetstagarrepresentanter har ingått i lönekartläggningsprocessen. I arbetsgruppen har det deltagit fyra representanter för arbetsgivaren, varav en lika-villkorsspecialist samt fem representanter för våra tre arbetstagarorganisationer. Förankring har gjorts med representanter för verksamheten.

Förberedelserna inför och genomförandet av lönekartläggningen 2018 vid Uppsala universitet beskrivs nedan.

BESTA-kod som grund

För att möjliggöra en analys av löneskillnader mellan könen måste en gruppering av lika arbeten göras av alla anställningar vid universitetet. Det finns inga särskilda lagkrav gällande hur denna gruppering ska gå till, men på något sätt måste arbetsgivaren bedöma vilka arbeten som innehåller lika eller i det närmaste lika arbetsuppgifter.

Under 2018 har arbetet baserats främst på BESTA-kodens fyra första siffror, men i vissa fall har även en underindelning gjorts, baserad på befattning och arbetsuppgifter. Detta har resulterat i 128 grupper av lika arbeten.

Under arbetets gång har det konstaterats att ett antal personer har haft en felaktig BESTA-kod och korrigeringar har gjorts i enighet mellan parterna.

Systemstöd

I arbetet med lönekartläggningen har systemstödet Sysarb använts (tidigare kallat MIA). Genom ett systemstöd underlättas hanteringen av de ca 7 000 löner som ska grupperas och analyseras. Arbetstagarorganisationerna har fått läsrättigheter i Sysarb för att underlätta samverkan.

Arbetsvärdering

Som beskrivits ovan valdes BESTA-kodens första fyra siffror som indelningsgrund för lika arbeten. För att kunna avgöra vilka arbeten som är likvärdiga, det vill säga som ställer samma eller nästan samma krav på den anställda, måste en arbetsvärdering genomföras vilket i sig är en komplicerad process. Utgångspunkten för en arbetsvärdering är att avgöra vilka faktorer som ska ligga till grund för arbetsvärderingen och hur faktorerna ska mätas och viktas mot varandra.

Den generella faktorplan som tillhandahålls i systemstödet Sysarb består av 10 faktorer som mäts genom 5 poängnivåer för varje faktor. I årets kartläggning har arbetsgruppen valt att behålla de 10 faktorer som använts vid tidigare arbetsvärdering vid Uppsala universitet, med i tidigare kartläggning gjorda anpassningar av beskrivningarna av faktorerna i text, så att de återspeglar arbetsförhållanden och krav på kunskaper vid universitetet. Beskrivning av faktorerna och de nivåer som använts för arbetsvärderingen återfinns i bilaga 1.

Viktningen av faktorerna från föregående år har även den behållits, med den anpassning som gjordes vid senaste kartläggningen för att matcha värderingarna vid Uppsala universitet inklusive indelningen av poäng per nivå. Den tyngd en faktor ges vid viktningen avspeglar dess betydelse för organisationen. Om en viktning inte görs innebär det att alla faktorer får samma tyngd, det vill säga betyder lika mycket för lönesättningen i organisationen.

Nedanstående tabell är resultatet av denna del av arbetsvärderingen, Uppsala universitets faktorplan:

Tabell 1, Faktorplan Uppsala universitet

Faktorer för arbetsvärdering Viktning % Antal nivåer
Utbildning 23 5
Erfarenhet 10 5
Sociala färdigheter 10 5
Problemlösningsförmåga/komplexitet 15 5
Arbetsledning 10 5
Verksamhetsansvar 10 5
Ansvar för människor/myndighetsutövning 8 5
Ansvar för resurser 7 5
Fysiska förhållanden 2 5
Psykiska förhållanden 5 5
100

Nästa steg i arbetsvärderingen är att gå igenom alla grupper av lika arbeten och bedöma vilka krav som ställs på respektive arbete.

128 grupper av arbeten har värderats utifrån samtliga värderingsfaktorer genom att en nivå på varje faktor har valts och tilldelats vilket sammantaget resulterat i en poängsumma. Det är denna totalsumma som sedan avgör vilka arbeten som ska betraktas som likvärdiga.

Arbetsgång, steg för steg

Följande steg har ingått i arbetet med lönekartläggningen.

Förberedelser

 • Lönelista hämtades ur Primula i februari 2018.
 • Genomgång av listan och borttagning av dubbletter med mera.
 • Inrapportering av löner till verktyget Sysarb.
 • Upprättande av tidplan för arbetsgruppen.

Arbetsvärdering

 • Grupperingar av lika arbeten utifrån BESTA-kodens första fyra siffror. Resultatet blev 128 grupper av lika arbeten.
 • Genomgång och korrigering av grupper med lika arbeten, bland annat genomgång av nya grupper och korrigering av felaktiga BESTA-koder.
 • Arbetsvärdering av nya grupper med lika arbeten.

Analys

 • Analys av riktlinjer och praxis om löner och andra anställningsvillkor.
 • Analys av lika arbeten.
 • Analys av likvärdiga arbeten (inklusive kvinnodominerade arbeten).
 • Framtagande av underlag för vidare utredning, fortsatt utvecklingsarbete.
 • Framtagande av underlag för vidare diskussion i lönerevisionsarbetet.

Sammanställning av rapport

 • Upprättande av slutrapport inklusive utvecklingspunkter samt kostnadsberäkning.

Redovisning av lönekartläggning och analys

I nedanstående tabell framgår hur många löner som omfattats av lönekartläggningen samt några nyckeltal.

Tabell 2, Nyckeltal lönekartläggning år 2018

Nyckeltal Kvinnor Män Totalt
Antal 3 642 3 391 7 033
Andel 51,8 % 48,2 %
Medellön 37 605 41 267 39 371
Lön % (K/M) 91,1 %
Maxlön 158 000 122 400 158 000
90:e percentilen 51 400 62 500 57 000
Medianlön 35 100 37 300 36 000
10:e percentilen 26 100 26 900 26 900
Minlön 19 000 18 000 18 000
Medelålder 44 År 43 År 44 År
Medelanställningstid 9 År 9 År 9 År

Den högsta lönen för kvinnor avviker starkt från lönestrukturen, vilket påvisas i nedanstående tabell över de högsta lönerna för kvinnor respektive män. Den löneskillnad som på den högsta lönenivån visar på högre lön för kvinnor, förskjuts till en högre lön för män när vi nått den 90:e percentilen i tabell 2, med start från och med den femte högsta lönen i tabell 3.

Tabell 3, De fem högsta lönerna för kvinnor respektive män i lönekartläggningen år 2018

Kvinnor Män
158 000 122 400
122 000 113 400
120 800 103 800
106 500 101 800
100 200 100 500

Analys

Analys av riktlinjer och styrdokument
De riktlinjer och andra styrdokument som analyserats i 2018 års lönekartläggning är Riktlinjer för lönesättning vid Uppsala universitet (UFV-PA 2014/639) och Riktlinjer för lönetillägg mm (UFV 2013/1326). 2016 analyserades även bedömningsområdena för prestationsbedömning vid lönerevision och förmåner kopplade till anställning vid universitetet. Analysen av berörda dokument har inte kunnat påvisa att något av könen ska ha fördelar framför det andra utifrån dessa riktlinjer och praxis.

I analysen av riktlinjer och styrdokument ska även de övriga sex diskrimineringsgrunderna ingå även om de inte analyseras på individnivå. Styrdokument ska innefatta all risk för diskriminering och under lönekartläggningsarbetet har exempelvis etnicitet och ålder i några fall varit under diskussion och vid eventuell risk för skillnader i lön på sådan grund har identifierade skillnader undersökts.

Analys av lika arbeten
Bland de totalt 128 grupperna av lika arbeten är det 31 grupper som bara innehåller det ena könet. I de fallen blir en analys av lika arbete inte aktuell. I tabell 4 nedan framgår de största grupperna av lika arbeten som innehåller såväl kvinnor som män. Tillsammans utgör grupperna 6 580 anställningar. De grupper som innehåller 15 anställda eller färre ingår i analysen, men redovisas inte nedan. Att det skapades många grupper med få personer i varje beror på utformningen av BESTA-systemet med arbetsområde och nivå.

Varje grupp av lika arbeten har analyserats. I de fall löneskillnader har identifierats har lönesättande chef kontaktats med en begäran om en förklaring av orsakerna till löneskillnaden. I de fall där sakliga skäl inte bedömts kunna förklara hela löneskillnaden har gruppen förts till utvecklingsplanen (se nedan). Det fortsatta analysarbetet på individnivå utifrån utvecklingsplanen omfattar både kvinnor och män.

Vidare har arbetsgruppen under analysarbetet identifierat ett antal grupper av lika arbeten som förs till handlingsplanen för att gruppen som sådan ska utredas vidare. Det kan finnas frågetecken om anställda ligger i rätt grupp, om gruppen borde delas upp i två grupper eller annat.

För lärar- och forskarkategorierna är grupperna av lika arbeten relativt homogena, det vill säga att grupperna i de flesta fall bara omfattar en befattning. För administrativ personal kan vissa grupper vara mer heterogena då flera befattningar ryms inom en och samma BESTA-kod. Som ett exempel kan nämnas gruppen som i kartläggningen benämns 5332 Administrativt arbete nivå 3, där befattningar som administratör, lokaladministratör, projektkoordinator, akademisekreterare, chefsassistent och chefssekreterare ingår. Då en bedömning görs av arbetsinnehållet vid varje beslut om BESTA-kod har koden dock bedömts som en tillräckligt god grund för grupperingen av lika arbeten, trots att flera befattningar då hamnar inom en och samma grupp av lika arbeten.

Chefsbefattningar markeras i BESTA-kodens fjärde siffra, där 1 betyder chefs-befattning, 2 betyder annan befattning och 3 betyder tidsbegränsat ledningsuppdrag inom universitet/högskola (prefekt eller liknande). (https://www.arbetsgivarverket.se/besta/besta-systemets-uppbyggnad/chefsbefattning-eller-annan-befattning/)

Avdelningscheferna inom förvaltningen har samlats i en grupp, då arbetsvärderingen för dessa är identisk och därmed medför att de kan betraktas som lika arbete. Särskilda grupper har skapats för de universitetslektorer och professorer som har uppdrag som prefekt eftersom de som fjärde siffra i BESTA-koden har en 3:a istället för en 2:a som alla andra inom samma befattning.

Lärarkategorierna inom de olika vetenskapsområdena värderas inte olika, det bedöms inte finnas anledning att anta kraven skulle skilja sig åt mellan en professor eller universitetslektor inom exempelvis MedFarm jämfört samma befattningar inom TekNat eller HumSam. De skulle därmed precis som avdelningscheferna vid förvaltningen kunna samlas i en gemensam grupp, men arbetsgruppen har bedömt det som intressant att titta på områdena separat och göra jämförelsen dem emellan i likvärdiga arbeten istället. Nackdelen med denna indelning är att det blir många grupper att analysera. En stor fördel är dock att olika delar av våra vetenskapsområden analyseras för sig, det vill säga inom varje arbetsområde för sig. Det är en fördel då vi vet att lönestrukturer skiljer sig åt mellan vetenskapsområden.

Tabell 4 är sorterad efter den största löneskillnaden till kvinnors nackdel (kursivt), över till minimala eller inga löneskillnader mellan könen (fetstilt) och slutligen till löneskillnader till männens nackdel (fetstilt och kursivt). Löneskillnader större än 2 % kommenteras i tabellen.

Tabell 4, Löneskillnader i grupper av lika arbeten

Arbete Antal anställda Andel kvinnor Lönekvot (K/M) Kommentar
2242, utbildningsledare/
fakultetshandläggare motsvarande
95 71,6 91,7 Gruppen behöver utredas, eventuellt delas i flera arbeten i kommande kartläggning.
2142, kompetensutvecklare 27 66,7 91,9 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.

4142, bibliotekarie nivå 4

18 61,1 94,3 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
2052, lektor/ forskarassistent med 105 64,8 94,4 Svåranalyserad grupp på grund av olika anställningsvillkor, arbetsuppgifter kan variera med mera.
Fördjupa analysen 2019. Avvakta utredning av anställningsvillkor för förenade befattningar.
4642, systemutvecklare nivå 4 20 20,0 94,5 Strukturella skillnader på grund av kön kan inte uteslutas. Bevakas i kommande lönerevision. Gruppen behöver utredas ytterligare för att säkerställa att det handlar om lika arbete.

4522, IT-tekniker

30 23,3 94,9 Strukturella skillnader på grund av kön kan inte uteslutas. Bevakas i kommande lönerevision. Gruppen behöver utredas ytterligare för att säkerställa att det handlar om lika arbete.
6412, trädgårdsarbetare 21 85,7 95,4 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
4942, projektledare, redaktör med mera 23 65,2 95,5 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
1862, professor sam 130 31,5 95,7 Strukturella skillnader på grund av kön kan inte uteslutas. Bevakas i kommande lönerevision.
5422, tekniker/ receptionist 19 26,3 95,8 Strukturella skillnader på grund av kön kan inte uteslutas. Bevakas i kommande lönerevision.
1442, 1:e forskningsingenjör teknat 33 27,3 96,0

Gruppen behöver utredas, eventuellt delas i flera arbeten i kommande kartläggning.

7542, projektledare byggnadsavdelningen 15 60,0 96,3 Gruppen behöver utredas, eventuellt delas i flera arbeten i kommande kartläggning.
2062, professor med 145 33,8 96,4 Svåranalyserad grupp på grund av olika anställningsvillkor, då eventuella förenade anställningar kan inte utläsas i underlaget. Fördjupa analysen 2019. Avvakta utredning av anställningsvillkor för förenade befattningar.
4842:2 ekonom nivå 4 31 74,2 97,1 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
1962, professor teknat 252 19,0 97,3 Löneskillnaderna är något över de minimala.
Strukturell skillnad kan inte uteslutas mellan män och kvinnor. Kvinnor som har höga löner har det för att de har lönetillägg för olika uppdrag, män kan ha löner i samma nivå utan lönetillägg.
9952, enhetschef UFV 42 59,5 97,5 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
2212, kursassistent 108 56,5 97,6 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
1742, adjunkt hum 53 56,6 97,8 Löneskillnaderna är gränsande till minimala. Ingångslöner och löneutveckling för kvinnor behöver bevakas.
1452, forskare/ postdoktor teknat 504 30,6 97,8 Löneskillnaderna är gränsande till minimala. Bevakas i kommande lönerevision.
4832, ekonomiadministratör 140 84,3 98,1
1552, forskare/ postdoktor med 399 55,1 98,2
2252, projektledare 59 67,8 98,3
2222, kurs- och studieinformatör 149 89,3 98,4
1842, adjunkt sam 137 62,0 98,6
1732, doktorand hum 187 50,3 98,6
1752, lektor/ forskarassistent hum 194 53,1 98,8
1622, forskningsassistent humsam 50 56,0 98,9
1852, lektor/ forskarassistent sam 315 52,7 99,3
1432, forskningsingenjör/BMA teknat 60 36,7 99,4
1952, lektor/forskarassistent teknat 282 34,8 99,6
1422, forskningsassistent teknat 50 46,0 99,7
1932, doktorand teknat 679 37,3 99,7
9961, avdelningschef UFV 18 50,0 99,9
1522, forskningsassistent med 54 68,5 99,9
4112, biblioteksassistent nivå 1 17 29,4 100,0
5312, administrativ assistent 17 64,7 100,1
1632, provkonstruktör med mera humsam 22 77,3 100,3
2232, studievägledare/
samordnare
187 79,1 100,5
1542, 1:e forskningsingenjör med 58 46,6 100,7
2032, doktorand med 278 61,9 100,8
5412, institutionstekniker/
receptionist
62 37,1 101,0
7712, serviceassistent/ lokalvård 113 98,2 101,0
4532, systemadministratör 104 20,2 101,2
1832, doktorand sam 239 54,8 101,2
1532, forskningsingenjör/BMA med 140 84,3 101,4
1652, forskare humsam 260 50,4 101,4
4132, bibliotekarie 91 81,3 101,6
1942, adjunkt teknat 60 48,3 102,1 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
1762, professor hum 98 43,9 102,1 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
4542, teknisk systemadministratör 23 13,0 102,9 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
2042, adjunkt med 65 84,6 103,0 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
4632, systemutvecklare nivå 3 57 21,1 103,1 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
4932, informatör motsvarande 72 79,2 104,1 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
4722, lönespecialist 21 90,5 104,9 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.
4732, personaladministratör 63 88,9 105,0 Löneskillnader bedöms inte bero på kön. Männens löneutveckling bör bevakas.
5322, administratör nivå 2 36 88,9 105,2 Löneskillnader bedöms inte bero på kön. Männens löneutveckling bör bevakas.
5332, administratör nivå 3 33 84,8 107,7 Gruppen behöver utredas, eventuellt delas i flera arbeten i kommande kartläggning.
4742, personalspecialist 20 80,0 107,9 Löneskillnader bedöms inte bero på kön.

Analys av likvärdiga arbeten
För att kunna jämföra likvärdiga arbeten med varandra skapas så kallade värderingsgrupper, det vill säga grupper av likvärdiga arbeten som ska jämföras med varandra. En bedömning måste då göras av hur stora intervall värderingsgrupperna ska ha. I lönekartläggningen 2016 valdes intervallet 10 poäng, vilket har använts även i 2017 och 2018 års lönekartläggningar. Det innebär att alla grupper av lika arbeten som i arbetsvärderingen fått en totalpoäng som inte skiljer sig mer än 10 poäng hamnar i samma värderingsgrupp.

Arbetsgruppen upplever att det finns svårigheter med analysen av likvärdigt arbete, vilket har sin grund i flera orsaker. En är att BESTA-kodningen inte bedöms helt korrekt, men en mer kritisk faktor är att arbetsvärderingen av de olika arbetena upplevs som tveksam, jämförelser mellan vissa yrken upplevs inte relevanta. En korrekt arbetsvärdering är en förutsättning för att analysen av likvärdigt arbete ska kunna genomföras på ett bra sätt och behov finns av en översyn, vilket tas till handlingsplanen. Utifrån det aktuella underlaget har alla grupper av likvärdiga arbeten analyserats och löneskillnader har identifierats. Flera grupper bedöms behöva ses över och dessa grupper ingår i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Tabell 5, utvecklingspunkter likvärdigt arbete

Arbete Kommentar
1522, forskningsassistenter med Upplevs ligga lågt i förhållande till den arbetsvärdering som är gjord. Forskningsassistenter inom andra områden har samma arbetsvärdering, har lägre lön än forskningsassistenter med., men är idag inte kvinnodominerade arbeten varför ingen analys av likvärdigt arbete av dessa sker.
Se över arbetsvärderingen till kommande år för att säkerställa att rätt underlag ligger till grund för en fördjupad analys.
1532, forskningsingenjör/BMA med Skillnader jämfört med 4532 systemadministratör, 4922 webredaktör samt 6032 verkstadsingenjör.
Bör utredas vidare.
1842, adjunkt sam Skillnad mot 1942 adjunkt teknat, gränsande till minimal. Kontrollera om adjunkter vid teknat i större utsträckning är disputerade, vilket skulle kunna vara en förklaring.
2042, adjunkt med Skillnad mot 1942 adjunkt teknat.
Fördjupad analys nödvändig.
2242, utbildningsledare/ fakultetshandläggare Väldigt heterogen grupp, vilket försvårar analysen. Överväga uppdelning av gruppen till nästa kartläggning för att säkerställa att arbetsvärderingen blir korrekt för alla.
4132, bibliotekarier nivå 3 Bibliotekarier vid Uppsala universitet ligger något lågt i förhållande till övriga staten. Bevakas i kommande lönerevision och följs upp i nästa lönekartläggning. Skillnaden bedöms inte helt kunna förklaras med marknadsfaktorer.
4942, projektledare, redaktör med mera Väldigt heterogen grupp, vilket försvårar analysen. Överväga uppdelning av gruppen till nästa kartläggning för att säkerställa att arbetsvärderingen blir korrekt för alla.
5312, administrativ assistent Här ingår tentamensvakter. Överväga uppdelning av gruppen till nästa kartläggning för att säkerställa att arbetsvärderingen blir korrekt för alla.
5332, administratör Heterogen grupp, vilket försvårar analysen. Överväga uppdelning av gruppen till nästa kartläggning för att säkerställa att arbetsvärderingen blir korrekt för alla.

Fortsatt utvecklingsarbete

Arbetet med lönekartläggningen 2018 har varit omfattande, även om en hel del utvecklingsarbete gjordes under 2016 och 2017. Bedömningen är att det återstår mycket utvecklingsarbete, vilket stegvis kommer att tas vidare i kommande lönekartläggningar, med början år 2019.

Strategiska frågor
Nedan listas de utvecklingspunkter som särskilt identifierats behöver adresseras på en strategisk nivå för kommande års lönekartläggningar. Med strategisk nivå avses här universitetsledning, förvaltningsledning eller HR-ledning. Operativa aktiviteter för lönekartläggningsgruppen i kommande lönekartläggningsprocess definieras i kommentarerna i tabell 4 och tabell 5.

Strategiskt ställningstagande
Frågan om marknadsmässig lönesättning har varit återkommande under lönekartläggningsarbetet. Löneläget på marknaden påverkar löneläget vid Uppsala universitetet. Begreppet ”marknad” kan ses som saklig grund för löneskillnader, men det får inte användas som argument för lönediskriminering. Vi kan se att det i analysen av likvärdigt arbete finns grupper mellan vilka löneskillnader behövt granskas närmare. Vid en jämförelse med den partsgemensamma statistiken kan vi konstatera att vi följer löneläget i staten som helhet för de grupper vi jämför, att marknadsvärdet/löneläget är högre för vissa grupper där den manliga representationen är högre. Om vi nöjer oss med detta kan vi konstatera att vi inte har osakliga löneskillnader, men det riskerar att ge en konserverande effekt på lönestrukturerna i samhället om alla arbetsgivare stannar vid det argumentet. Här kan Uppsala universitet göra ett strategiskt val, att gå i täten för att arbeta strukturellt med förändringen av lönebilden och värderingen av olika arbetsuppgifter och tydligt ta ställning för en utjämning av löneskillnader mellan könen i staten som helhet.

Jämställdhetsintegrera genom utbildning
Uppsala universitet är under jämställdhetsutveckling, jämställdhetsintegrering, vilket inkluderar även lönekartläggning och detta kräver utbildning inom genus och jämställdhet. För att nå långsiktigt hållbara resultat avseende en jämställd lönesättning kan utbildning av lönesättande chefer inte nog betonas. Sådan bör kontinuerligt ingå som en aktiv åtgärd i universitetets handlingsplan för lika villkor.

5-årsplan – progression
Årets lönekartläggning får betraktas som en fortsättning på ett mer långsiktigt arbete för lönekartläggning och planen är att detta blir en del i årshjulet som involverar hela arbetet inom lönebildning. Föreliggande rapport innehåller dokumentationen av 2018 års lönekartläggning och en inledning till plan för kommande progression (se ovan).

Översyn av befattningar
Det finns skäl att göra en översyn av befattningsbenämningarna vid Uppsala universitet då det i vissa fall saknas en enhetlig tillämpning. Framförallt gäller det inom tekniska och administrativa funktioner. Det stora antalet befattningar gör också att det är svårt att egentligen veta i vilken grad arbeten är lika beträffande arbetsinnehållet. En översyn skulle därför med fördel även kunna omfatta en redogörelse för vilka stödfunktioner som bör finnas vid universitetet och vilket arbetsinnehåll som rekommenderas för en viss befattning.

Det pågår ett arbete med översyn och klargörande av anställningsvillkor för förenade befattningar. I samband med det arbetet bör även registreringen i Primula av dessa anställningar ses över, då enhetlighet bedöms saknas vad gäller hur anställningsgrad och eventuella arvoden från annan arbetsgivare anges. Bristen på enhetlighet försvårar analysarbetet vid lönekartläggningen.

Arbetsgruppen vill även särskilt lyfta fram behovet av att tydliggöra ansvar och arbetsuppgifter för chefsroller i skilda delar av organisationen, för att arbetsvärdering och påföljande analys ska bli korrekt.

Värdering och kodning

BESTA-kodning
Fortsatt översyn av BESTA-kodning, både om den är korrekt och hur den görs vid nyrekrytering och vid byte av befattning. För att jämförelser med partsgemensam statistik ska bli relevant behöver en avstämning med andra lärosäten ske för att säkerställa att kodning sker på likartat sätt. Arbetet som sker med översyn av organisation av IT-funktioner och kartläggandet av administrativa stödroller kan ge ett visst förtydligande bidrag, vilket kan underlätta vid likriktning av kodningen.

Ny arbetsvärdering
Vid nästkommande lönekartläggning bör en ny arbetsvärdering genomföras för att lägga en mer tillförlitlig grund för analysarbetet. Arbetet med arbetsvärdering är tidskrävande och kräver en bred representation från verksamheten. Ledningen behöver vara tydlig med att det är ett prioriterat arbete.

Uppföljning av intervall i faktorplanen
I samband med arbetet med en ny arbetsvärdering ska intervallen i faktorplanen revideras.

Kostnadsberäkning

Preliminär kostnadsberäkning inför beslut är framtagen.

Den totala årliga ökade lönekostnaden för 2018 års lönekartläggning är 162 000 kr. Det berör ett mindre antal individer. Några lönejusteringar är redan genomförda, resterande görs under 2019.

Det finns några större grupper där det kan finnas strukturella skillnader som kommer att utredas i kommande lönekartläggningar. Om analyser visar skillnader som beror på kön kan detta leda till kostnadsökningar.

Länkar

På Diskrimineringsombudsmannens webbplats återfinns fördjupad information om diskriminering, vad det är och hur man kan arbeta för att förebygga diskriminering.

Diskrimineringslagen: http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/
Information om lönekartläggning: http://www.do.se/framja-och-atgarda/arbetsgivarens-ansvar/lonekartlaggning/

Bilaga 1, Faktorplan Uppsala Universitet

Faktorer för arbetsvärdering Vikt % Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
Utbildning 23* 23 35 65 80 115
Erfarenhet 10* 10 20 25 35 50
Sociala färdigheter 10 10 20 30 40 50
Problemlösningsförmåga/komplexitet 15 15 30 45 60 75
Arbetsledning 10 10 20 30 40 50
Verksamhetsansvar 10 10 20 30 40 50
Ansvar för människor/ myndighetsutövning 8 8 6 24 32 40
Ansvar för resurser 7 7 14 21 28 35
Fysiska förhållanden 2 2 4 6 8 10
Psykiska förhållanden 5 5 10 15 20 25
100

* För dessa faktorer har en icke-linjär poängsättning av de fem nivåerna använts för att fånga den utbildningsnivå som finns inom universitetet.

FAKTOR 1, UTBILDNING

Beskrivning:
Faktorn bedömer de teoretiska färdigheter som krävs för att utföra ett arbete. Teoretisk färdighet mäts genom längden/omfattningen på den adekvata teoretiska utbildningen som krävs för en viss befattning.

Nivåbeskrivning:

 1. Arbetet ställer krav på adekvat gymnasieutbildning (23 p)
 2. Arbetet ställer krav på eftergymnasial utbildning, kvalificerad yrkesutbildning eller högskola, (35 p)
 3. Arbetet ställer krav på högskoleexamen (3 år/180 hp) kandidat (65 p)
 4. Arbetet ställer krav på magisterexamen (4 år/240 hp eller mer) magister (80 p)
 5. Arbetet ställer krav på doktorsexamen (115 p)

FAKTOR 2, ERFARENHET

Beskrivning:
Faktorn bedömer de krav på arbetsrelaterad och relevant upplärning, övning, erfarenhet och fortbildning som krävs för att kunna utföra arbetet med tillfredsställande kvalitet. För lärarbefattningar kan akademisk meritering vara en parameter. Alla nyanställda omfattas av introduktion och viss handledning vilket alltid måste beaktas i bedömningen.

Nivåbeskrivning:

 1. Begränsad arbetslivserfarenhet krävs för att utföra arbetet efter genomgången introduktion, riktmärke -12 månader. (10 p)
 2. Arbetslivserfarenhet krävs från liknande arbete riktmärke 1 – 3 år. (20 p)
 3. Relevant arbetslivserfarenhet krävs under sammanlagt 3 – 5 år och som gärna erhållits från liknande arbete. (25 p)
 4. Ställer krav på både bred, lång och mångsidig erfarenhet. Antal år som riktmärke cirka 5 år eller mer. (35 p)
 5. Krav på många års relevant arbetslivserfarenhet, cirka 8 år eller mer. Kravet gäller såväl bredd och djup. (50 p)

FAKTOR 3, SOCIALA FÄRDIGHETER/FÖRMÅGOR

Beskrivning:
Faktorn bedömer de krav/förväntningar som finns på sociala färdigheter i ett arbete. Här avses kommunikation och samverkan, förmåga att överföra och motta information, förväntad servicegrad, visad kulturförståelse samt förmåga att skapa/vidmakthålla kontakter av vikt. Faktorn omfattar även empati samt förmåga att kunna hantera svåra samtal och inbyggda intressemotsättningar.

Nivåbeskrivning:

 1. Kontakter, service, kommunikation och samverkan sker både internt och externt men huvudsakligen inom den egna eller närliggande enheter. Arbetet rör i det senare fallet mestadels gemensamma arbetsuppgifter och dess hantering. (10 p)
 2. Arbetet ställer krav på färdigheter i kommunikation och samverkan både internt och externt. Arbetet kräver empatisk förmåga, kontinuerliga dialoger och kontakter t.ex. att coacha, vägleda, ge råd och/eller förmedla information. (20 p)
 3. Arbetet ställer krav på att kunna kommunicera med individer/grupper utifrån ett mångfaldsperspektiv samt inbyggda intressemotsättningar. Arbetet kräver att kunna informera, motivera och agera utifrån ett konsultativt arbetssätt och därmed påverka andra. (30 p)
 4. Arbetet ställer krav på att kunna hantera olika intressekonflikter, förhandlingssituationer och ”svåra samtal”. Höga krav finns på att kunna informera och kommunicera på ett tydligt och lättförståeligt sätt med olika intressegrupper. Krav på att bibehålla och utveckla kontaktnät/relationer i arbetet. (40 p)
 5. Arbetet kräver samverkan och förhandling samt förmåga att hitta möjliga lösningar beroende på olika intressekonflikter av skiftande komplexitet. Resultatet medför ofta att långsiktiga konsekvenser blir kännbara i organisationen. (50 p)

FAKTOR 4, PROBLEMLÖSNING/KOMPLEXITET

Beskrivning:
Faktorn bedömer krav som arbetet ställer på graden av intellektuella färdigheter, problemlösningsförmåga och att kunna hantera komplexitet i uppdrag. Här avses krav på att självständigt identifiera behov samt komma med alternativa förslag till lösningar på uppkomna problemställningar. Vidare att kunna analysera, se helheten samt möjlighet till att fatta beslut. Faktorn bedömer även krav på initiativ, kreativitet, utvecklingsmöjligheter samt inslag av variation/mångsidighet.

Nivåbeskrivning:

 1. Arbetet innebär enkla och relativt standardiserade lösningar. Tillvägagångssätten är kända och många gånger förutsägbara. Begränsade krav på analytisk förmåga och problemlösning vilket handlar om att välja mellan ett antal i förväg givna alternativ. (15 p)
 2. Arbetet kräver ett självständigt arbetssätt utifrån en analytisk och kreativ förmåga. Ibland förekommer komplicerade problemställningar men uppdraget innebär att det finns någon kollega/arbetsledning att rådgöra med. (30 p)
 3. Arbetet innebär krav på analys och informationsbearbetning från flera olika källor. Identifiering av problem samt alternativa lösningar förekommer och då mestadels utifrån kända metoder och rutiner. Vid ovanligare och mer komplicerade frågeställningar måste förankring ske före beslut hos överordnad. (45 p)
 4. Arbetet förutsätter förmåga att utreda, analysera, utveckla samt utvärdera olika handlingsalternativ inför ett beslut. Arbetet ställer stora krav på självständighet, problemlösning, nytänkande, samt förmåga till beslutsfattande utifrån en helhetssyn. (60 p)
 5. Arbetet kräver ett långsiktigt och strategiskt agerande utifrån en helhetssyn. Krav på konsekvensanalyser och kunskapsbearbetning inför olika handlingsalternativ. Arbetet innebär mångfasetterade och komplexa problemställningar utifrån många olika infallsvinklar, såsom t.ex. teorier, metoder, riktlinjer och beslut. (75 p)

FAKTOR 5, ARBETSLEDNING

Beskrivning:
Faktorn bedömer det formella ansvar som en arbetsledare har för att leda och fördela arbete samt återkoppla arbetsinsats, resultat och lön till medarbetare. I Arbetet ingår även att följa upp uppsatta mål och riktlinjer samt att anställa, utveckla och avveckla medarbetare.

Nivåbeskrivning:

 1. Arbetet innebär att krav på operativ arbetsledning inte förekommer. Arbetet kan innebära ett administrativt samordningsansvar men kräver inte formell arbetsledning. Däremot ingår att introducera nya arbetskamrater i jobbet. (10 p)
 2. I arbetet ingår krav på ett operativt arbetsledningsansvar. Arbetet kan omfatta roller som projektledare, teamledare mm. och utövas då oftast utifrån en rådgivande roll. (20 p)
 3. Arbetet innebär ett personalansvar för en mindre sektion, enhet eller grupp, vilket innebär ansvar för arbetsledning/arbetsmiljö. Har en rådgivande/beslutande roll i samband med anställning, utveckling och lönesättning. (30 p)
 4. Arbetet innebär en arbetsledande roll vilket innebär att leda en eller flera verksamheter eventuellt kombinerad med ledning av underställda chefer. (40 p)
 5. Arbetet innebär att vara ytterst ansvarig samt ha befogenheter för att kunna fatta avgörande beslut rörande medarbetares arbete och anställningsvillkor. Arbetsleder oftast andra arbetsledare/chefer inom organisationen. (50 p)

FAKTOR 6, VERKSAMHETSANSVAR

Beskrivning:
Faktorn bedömer graden av verksamhetsansvar vilket avser planering, utveckling, uppföljning och resultat både ur ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv. Med planering avses kartläggning av behov, prioriteringar, insatser samt resursanskaffning utifrån ett budgetansvar. Med utveckling avses omvärldsbevakning, befogenheter till att initiera/besluta om verksamhetsutveckling samt projektinsatser. Med resultat avses ekonomisk uppföljning, kvalitetsbedömningar samt måluppfyllelse.

Nivåbeskrivning:

 1. Arbetet innebär att det finns riktlinjer och rutiner att följa som huvudsakligen är planerat och strukturerat av någon annan. Arbetet innehåller inga krav på budget/verksamhetsansvar. (10 p)
 2. Arbetet innebär att självständigt planera eget arbete t.ex. beträffande arbetssätt och metod. Oftast finns det givna, kommunicerade riktlinjer och beslut att utgå ifrån. Arbetet förutsätter ett deltagande i planering och utveckling inom den egna enheten. Inga krav på budget/verksamhetsansvar ingår. (20 p)
 3. Arbetet innebär att planera, utveckla samt följa upp riktlinjer, processer, tjänster osv. utifrån befintliga och förändrade verksamhetsbehov. Arbetet kan innebära budgetavstämning, ansvar för bokslut samt genomförande av kvalitetsuppföljningar. (30 p)
 4. Arbetet innebär ett strategiskt ansvar för planering, utveckling, kvalitet samt resultatuppföljning. Arbetet innebär stora möjligheter till att påverka/förändra normer, riktlinjer och processer inom del av eller hela verksamheten. (40 p)
 5. Arbetet innebär ett helhetsansvar för ett eller flera verksamhetsområden där det förekommer ett övergripande budget- och kvalitetsansvar. Det finns stora möjligheter till att styra och påverka utbud och tjänster och arbetet har krav på kontinuerliga analyser och uppföljningar. (50 p)

FAKTOR 7, ANSVAR FÖR MÄNNISKOR/MYNDIGHETSUTÖVNING

Beskrivning:
Faktorn omfattar undervisning, handledning och ansvar för utveckling av människor som är beroende av den verksamhet som bedrivs. Ansvar för människor innebär även att hantera individrelaterad sekretessbelagd information. Faktorn tar hänsyn till vilka konsekvenser som uppstår om inte ansvaret fullföljs gentemot ”tredje man”. Det kan innebära att ansvara för säkerhet, underhåll och bevarande av känslig information som berör individer. Myndighetsutövning bedöms också under faktorn, till exempel antagning och examination.

Nivåbeskrivning:

 1. Arbetet innebär en ”allmän” visad medmänsklig omtanke om andras välbefinnande och säkerhet – ett gott medarbetarskap. (8 p)
 2. Arbetet innebär att vara ansvarig för, och involverad i, andras välbefinnande och säkerhet. Det finns oftast någon arbetsledare att tillfråga om råd/inriktning innan beslut behöver fattas. Arbetet innebär att det förekommer hantering av individrelaterad sekretessbelagd information. (16 p)
 3. Arbetet innebär att självständigt bedöma samt tillgodose förväntningar och behov hos andra. Arbetet innebär att initiera och motivera samt påverka människors lärande, utveckling, inspiration samt säkerhet. (24 p)
 4. Arbetet innebär krav på att påverka, förändra, fatta beslut samt följa upp människors villkor beträffande lärande, utveckling, inspiration, samt säkerhet. (32 p)
 5. Arbetet innebär att självständigt bedöma, påverka samt fatta avgörande beslut om insatser rörande andras människors lärande, utveckling, inspiration, samt säkerhet. Konsekvensanalyser förutsätts och individer/grupper påverkas i hög grad utifrån fattade beslut. (40 p)

FAKTOR 8, ANSVAR FÖR RESURSER

Beskrivning:
Faktorn bedömer det ekonomiska ansvaret för materiella tillgångar såsom utrustning, maskiner, fastigheter, varor och lager. Dessutom bedöms graden av ansvar för organisationens immateriella tillgångar såsom innehåll i IT-system, varumärken, patent osv vilket kan mätas med ekonomiska värden. Tillika ansvar för hantering/spridning av arkiv, journaler, dataprogram och liknande.

Nivåbeskrivning:

 1. Ett medarbetaransvar krävs t.ex. att telefon, dator och annan egen utrustning sköts och aktas. Inget uttalat ansvar för immateriella värden och/eller informationsspridning ingår i arbetet. Inköp av förbrukningsmaterial vägs in här. (7 p)
 2. Ansvarar självständigt för att materiella resurser med relativt stora ekonomiska värden aktas och omhändertas. Arbetet kan innebära att avgöra vilken information som skall lämnas ut respektive skyddas. (14 p)
 3. Ansvarar självständigt för att materiella resurser som omfattar stora ekonomiska värden och där konsekvenser av oaktsamhet blir kännbara för verksamheten. Ansvar för hantering av strategisk information kan ingå. (21 p)
 4. I arbetet ingår att det finns ett ansvar för materiella resurser av omfattande ekonomiska värden samt möjlighet till att påverka organisationens immateriella värden. (28 p)
 5. Har ett övergripande och strategiskt ansvar för materiella och immateriella resurser inom verksamheten. Felaktiga beslut leder oftast till omfattande kännbara ekonomiska/verksamhetsmässiga konsekvenser. (35 p)

FAKTOR 9, FYSISKA FÖRHÅLLANDEN

Beskrivning:
Faktorn bedömer fysisk ansträngning av olika slag till exempel upprepade ansträngande arbetsställningar pågående under lång tid. Faktorn tar även hänsyn till otrevlig/obehaglig fysisk miljö såsom förekomst av buller, föroreningar samt en förhöjd risk för egen skada/sjukdom. Sannolikheten för att det i verksamheten inträffar en skada/våldsam situation/hot bedöms här. Ansträngning samt utsatthet av sinnesorganen och/eller precisionsarbete kan även vägas in i faktorn.

När vi beskriver fysisk ansträngning menar vi arbetsuppgifter som är mer fysiskt ansträngande och är normalt förekommande i arbetet både beträffande omfattning och rent tidsmässigt. Risk för skada/sjukdom förekommer trots att all bedömning utgår ifrån att gällande arbetsmiljöregler efterföljs.

Nivåbeskrivning:

 1. Arbetet består av ett fysiskt rörligt arbete ute och/eller inne, där viss ansträngning förekommer men dock under relativt korta stunder. Ingen obehaglig fysisk miljö förekommer och risken för egen skada/sjukdom är liten. (2 p)
 2. Arbetet ställer krav på viss fysisk ansträngning/muskelanspänning. Under kortare perioder kan fysiskt obekväma arbetssituationer förekomma. Det finns en liten men dock begränsad risk för egen skada/sjukdom i arbetet. (4 p)
 3. Uppdraget ställer krav på fysisk ansträngning/muskelanspänning periodvis förekommande vid varje arbetspass. I arbetet ingår obekväma arbetsställningar och det finns en risk för egen skada/sjukdom i arbetet. (6 p)
 4. Arbetet ställer stora krav på fysisk ansträngning/muskelanspänning, oftast förekommande vid varje arbetspass. I arbetet ingår ofta obekväma arbetsställningar och det finns en stor risk för egen skada/sjukdom i arbetet. (8 p)
 5. Uppdraget ställer mycket stora krav på fysisk ansträngning/muskelanspänning, obekväma arbetsställningar ingår kontinuerligt och risken för egna skador/sjukdom är hög. (10 p)

FAKTOR 10, PSYKISKA FÖRHÅLLANDEN

Beskrivning:
Faktorn bedömer graden av psykisk och emotionell ansträngning i arbetet. Här avses koncentration, enformighet, tillgänglighet samt nåbarhet. Även påfrestande relationer/kontakter och ständiga krav på anpassning och förändring bedöms. Faktorn tar hänsyn till kontinuerlig tidspress samt ihållande hög stressnivå.

Nivåbeskrivning:

 1. Arbetet förutsätter planering och koncentration, påfrestande arbetsmoment kan förekomma men förutsättningar finns för att kunna planera och organisera arbetet. (5 p)
 2. Påfrestande arbetsmoment förekommer i arbetet och då oftast under kortare perioder. Arbetet kan även innehålla psykisk och emotionell ansträngning, koncentration och enformighet men det finns oftast stöd/avlastning att tillgå. (10 p)
 3. Både psykisk och emotionell ansträngning förekommer i arbetet. Hänsyn tas till upplevd påfrestning utifrån krav på anpassning, hot om våld, tidspress, koncentration, kommunikationssvårigheter samt påfrestande relationer. (15 p)
 4. Arbetet innebär att större delen av arbetstiden utförs under psykisk/emotionell ansträngning. Hänsyn tas till upplevd påfrestning utifrån stora krav på anpassning, hot om våld, tidspress, tillgänglighet, koncentration, kommunikationssvårigheter samt påfrestande relationer. (20 p)
 5. Arbetet är mycket krävande beträffande psykisk/emotionell ansträngning. Hänsyn tas till upplevd påfrestning utifrån mycket stora krav på anpassning, hot om våld, tidspress, tillgänglighet, koncentration, kommunikationssvårigheter samt påfrestande relationer. (25 p)

Ladda ner rapporten Lönekartläggning 2018 i pdf-format.

Senast uppdaterad: 2023-03-01