Justering av lön mellan lönerevisionerna

Informationen nedan baseras på Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vi befordran och ny kompetens.

Vid några tillfällen kan prefekten fatta beslut om ny lön. Det är exempelvis:

  1. Vid byte av arbete eller arbetsuppgifter
  2. Vid befordran av adjunkt till lektor, lektor till professor*
  3. Vid ny kompetens (doktorsexamen, excellent lärare, docent)
  4. Vid återgång i arbete efter ledighet
  5. Vid särskilda skäl (brist- resp nyckelkompetens).

Vid avlagd doktorsexamen under pågående anställning höjs lönen med 2 500 kr från och med påföljande kalendermånad.**

När en anställd antas som excellent lärare ska lönen höjas med 3 000 kr per månad.

Vid förvärvad docentkompetens under pågående anställning höjs lönen med 3 000 kr från och med påföljande kalendermånad.

När en anställd universitetsadjunkt befordrats till universitetslektor ska lönen höjas med 2 000 kr per månad.

När en anställd universitetslektor befordrats till professor ska lönen höjas med 4 000 kr per månad.

* Det ankommer på den enskilda befattningshavaren att framställa anspråk om ny inplacering samt att insända kopia av examensbevis eller bevis om docentkompetens till prefekten, som fattar beslut. Den nya inplaceringen gäller från och med månadsskiftet efter uppnådd kompetens, dock tidigast från och med månadsskiftet tre månader före det anspråket inkom.

** När en doktorand får doktorsexamen höjs inte lönen, varvid lön enligt 80 %-nivån utgår. Doktorandanställningarna omfattas alltså inte av höjning av lönen vid ny kompetens i form av erhållen doktorsexamen enligt Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens.