Lagar och avtal

Lagar

Högskolelagen, Högskoleförordningen, Lagen om offentlig anställning, LAS, Diskrimineringslagen, Semesterlagen, Föräldraledighetslagen

Offentlighetsprincipen i korthet
Om Allmänna handlingars offentlighet, Meddelarskydd och Yttrandefrihet m.m.

Centrala avtal

Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T)
Villkorsavtal-T (tidigare ALFA)
Ändringar och tillägg till RALS 2010-T från den 4 oktober 2017
Omställningsavtalet m.fl
Avtal om turordning för arbetstagare inom staten
Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor och
Förhandlingsprotokollet till postdoktoravtalet,

Avtal som är slutna av Saco-S centralt 

Lokala avtal och riktlinjer

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare
Arbetstid för lärare

Arbetstid för tekniska och administrativa anställningar
Arbetstid för TA-personal

Beredskapsavtal
Regler för tid då arbetstagaren på arbetsfri tid står till arbetsgivarens förfogande.

Lokalt kollektivavtal om löner m.m. enligt Ramavtal om löner m.m. (RALS 2010-T)
Tidplan och struktur för lönesamtal och lönesättande samtal för Sacomedlemmar vid UU vid revisionen 2019-10-01.

"Vissa löner"
Avtal om timarvoden (från 2011), lönesättning av nyanställd personal, obekvämlighetstillägg (från 2011)

Riktlinjer för lönetillägg och andra villkor vid särskilda uppdrag samt ändring av lön vid befordran och ny kompetens
​Lönetillägg för profektor, vicerektorer, dekaner, prefekter, föreståndare, studierektorer mfl, samt ändring av lön vid befordran och vid doktorsexamen, för docentur och för excellenta lärare.

Principer för lönesättande samtal
Principer för lönesättande samtal för lönerevision 2018.

Anställningsordning vid UU
Olika lärarkategorier, rekrytering, behörighet och bedömning, överklagande, befordran

Riktlinjer för anställning efter 67 års ålder
Villkor, titulatur, försäkringar m.m.

Lokalt löneavtal för doktorander 2018-10-01 till 2019-09-30
Lokalt löneavtal för doktorander 2019-10-01 till 2020-09-30
Lönestege för forskarstuderande

Lokalt kollektivavtal om villkor för sparad semester och om semester för lärare med flera
Villkor för sparad semester och schablonsemester

Riktlinjer för användning av företagshälsovård vid Uppsala universitet
Företagshälsovårdens öppettider, finansiering, tjänster m.m.

Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel vid Uppsala universitet​, UFV-PA 2016/664
Omställningsmedlen har som syfte att stödja intern och extern omställning vid till exempel övertalighet, omorganisation eller rationalisering samt vid ökade eller förändrade krav på befintlig kompetens.