Semester

Antal semesterdagar för helt kalenderår

  • 28 semesterdagar till och med det år arbetstagaren fyller 29 år
  • 31 semesterdagar från och med det år arbetstagaren fyller 30 år
  • 35 semesterdagarfrån och med det år arbetstagaren fyller 40 år

Semester under en del av dagen räknas som en hel semesterdag. En dag då en deltidsarbetande arbetstagare har semester räknas som hel semesterdag.

Vid Uppsala universitet finns två olika system för semester. För lärar- och forskarkategorierna gäller s.k. schablonsemester (läs med under schablonsemester). För övriga gäller följande.​

Arbetsgivaren bestämmer hur årssemestern ska förläggas. Hänsyn ska tas till arbetstagarnas önskemål.

Arbetsgivaren är, om det inte finns särskilda skäl, skyldig att lägga ut en arbetstagares hela årssemester som ledighet under året, om inte arbetstagaren sparar semester enligt 13 §.

Semesterledigheten ska förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni - augusti. Detta gäller om inte annat har avtalats eller särskilda skäl föranleder att semesterperioden förläggs till annan tid.

Semesterlön för semester som inte har kunnat läggas ut 15 § Om en viss del av semestern på grund av arbetstagarens sjukdom eller av andra särskilda skäl inte har kunnat läggas ut under året, omvandlas den till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms inom de 35 dagar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet dagar. Sådan semesterlön beräknas på samma sätt som semesterersättning enligt 16 §.

Att spara semester
Sparad semester 13 § Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare kalenderår. Ingen arbetstagare får dock ha fler sparade dagar än 35.

Vid förläggning av sparad semester gäller bestämmelserna i semesterlagen 19 §, 20 § 1 stycket samt 21 §.