Företrädesrätt

När din anställning upphör kan du ha rätt att få företräde till återanställning. Företrädesrätt till återanställning innebär inte att man är garanterad en ny anställning, utan att man har en möjlighet att göra gällande sin företrädesrätt när lediga anställningar uppstår. 

Förutsättningar för företrädesrätt:

  • att man blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller haft en tidsbegränsad anställning som löpt ut
  • att man har sammanlagt mer än 12 månaders anställning de senaste tre åren. All anställningstid de senaste tre åren hos arbetsgivaren tillgodoräknas. Även anställningstid under tjänstledighet tillgodoräknas.
  • att man har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen
  • att man har begärt att få bli återanställd genom att anmäla detta skriftligen när som helst under tiden då återanställningsrätten gäller.
  • att det inte har gått mer än nio månader sen den senaste anställningen upphörde

En person som sagt upp sin anställning på egen begäran har inte företrädesrätt. Detta gäller också om man tackar nej till ett erbjudande om anställning som skäligen borde ha godtagits.

Hur räknar jag ut anställningstiden? 
Alla kalenderdagar under anställningstiden räknas in. Anställningstiden får man räkna i alla anställningsformer och oavsett anställningsgöringsgrad.

En person vars anställning övergår direkt från en anställning till en annan inom universitetet får tillgodoräkna sig hela anställningstiden.

När gäller företrädesrätten?
Om man inte har anmält till arbetsgivaren att man vill göra anspråk på sin företrädesrätt så har arbetsgivaren ingen skyldighet att erbjuda lediga anställningar.

Företrädesrätten gäller för den som sagts upp på grund av arbetsbrist under uppsägningstiden och nio månader därefter.

Arbetsgivaren skyldig att underrätta den som har en tidsbegränsad anställning och som varit anställd mer än tolv månader under den senaste treårsperioden om att han inte får fortsatt anställning en månad i förväg. Företrädesrätt gäller då under underrättelsemånaden och nio månader därefter.

Grundlagens krav på saklig grund (förtjänst och skicklighet) vid tillsättning av statliga befattningar (RF 12:5) väger tyngre än företrädesrätt till återanställning (se även förtydligandet i LOA 4 §). Den företrädesberättigade konkurrerar därför i första hand genom sina meriter med andra sökande till anställningen.

En statlig arbetsgivare är alltså alltid skyldig att försöka få den sakligt sett bäst lämpade anställd på en ledig befattning och kan därmed utannonsera en ledig anställning, trots att företrädesberättigade personer finns. Företrädesrätten innebär i ett sådant fall endast att den företrädesberättigade automatiskt är medsökande (d. v. s. även utan egen ansökan) till den lediga befattningen.

Arbetstagare som varit tidsbegränsat anställda enligt Högskoleförordningen eller Anställningsförordningen (9§) har inte rätt till företrädesrätt till återanställning.

Vad innebär det att ha företrädesrätt? 
Företrädesrätt innebär inte att man är garanterad en ny anställning, utan att man har en möjlighet att göra gällande sin företrädesrätt när lediga tjänster uppstår.

Företrädesrätten är inte begränsad till samma anställningsform som tidigare. Företrädesrätten gäller till alla lediga tjänster inom universitetet, vilket innefattar både fasta anställningar och tidsbegränsade anställningar.

När en vakans uppstår gäller företrädesrätten inte nödvändigtvis till just den tjänsten. Arbetsgivaren har, befintliga företrädesrätter till trots, rätt att göra vissa omdispositioner bland de redan tillsvidareanställda, exempelvis genom frivilliga omplaceringar. Företrädesrätten uppstår då till den befattning som i slutändan blir ledig.

Företrädesrätten gäller vid Uppsala universitet.

Företrädesrätt för deltidsanställda
Deltidsanställda har en särskild företrädesrätt till ökad sysselsättningsgrad. Denna företrädesrätt går före företrädesrätten till återanställning.

Förutsättningen för deltidarens rätt att öka sysselsättningsgraden är dels att åtgärden tillgodoser arbetsgivarens behov av arbetskraft, dels att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.

Resonemanget om förtjänst och skicklighet är tillämpligt även på företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad.

Företrädesrätt vid säsongsanställning
En förutsättning för företrädesrätt till ny säsongsanställning är sex månaders säsongsanställning under de senaste två åren och att en anställd har tillräckliga kvalifikationer till den nya anställningen. Företrädesrätten gäller endast återanställning till samma anställningsform.

Turordning vid företrädesrätt
Om mer än en arbetstagare har anmält anspråk på företrädesrätt ska turordning för återanställning fastställas.

Förhandlingsskyldighet
Om arbetsgivaren har för avsikt att anställa en annan än den företrädesberättigade eller om någon av flera företrädesberättigade erbjuds anställning föreligger förhandlingsskyldighet.