Förenade anställningar

En ”förenad anställning” som adjunkt, lektor eller professor, är en 100% statlig anställning. De lagar, centrala och lokala kollektivavtal som reglerar statliga universitetsläraranställningar gäller på samma sätt för förenade anställningar som för läraranställningar som inte innefattar arbete för Region Uppsala.

Detta betyder att lärare med förenad anställning bl.a. har semester- och pensionsvillkor som andra universitetslärare utan kliniktjänstgöring (se schablonsemester).

Arbetet på klinik leds av chef vid region Uppsala, fördelningen av arbetsuppgifter och planeringen av när de ska utföras ska dock med god framförhållning samordnas med närmast berörd och med verksamhetsansvarig chef vid Uppsala universitet.