Förtroendevalda i olika organ

De förtroendevalda i olika nämnder och styrelser sitter med närvaro och yttranderätt främst med stöd av Lagen om medbestämmande i arbetslivet 19 §. Enligt denna ska universitetet fortlöpande hålla Saco-S-föreningen informerad om "hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt liksom om riktlinjerna för personalpolitiken". De förtroendevalda ska dessutom få del av beredningsarbetet och ha samma information som arbetsgivaren inför beslut som påverkar arbetstagarna på något sätt. De förtroendevalda i olika styrelser och nämnder deltar inte i besluten och besluten är heller inte förhandlade bara för att en förtroendevald funnits med på ett möte. Om en förtroendevald anser att något borde förhandlas innan beslut då behöver han/hon kontakta Saco-S-föreningens styrelse. Om universitetet tar beslut i en fråga som borde ha förhandlats, då gör universitetet sig skyldigt till brott mot nämnda lag.


Konsistoriet

Ordinarie: Kirsi Höglund
Ersättare: Johanna Norberg Hägglund

Områdesnämnder

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap: Kirsi Höglund
Områdesnämnden för medicin och farmaci :Torbjörn Karlsson
Områdesnämnden för naturvetenskap och teknik :Robert Malmgren

Fakultetsnämnder inom HumSam

Fakulteten för utbildningsvetenskaper: Ellen Matlok-Ziemann
Historisk-filosofiska fakulteten: Gustav Malmborg
Juridiska fakultetsnämnden: -
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: Tina Hedmo
Språkvetenskapliga fakultetsnämnden: Gunilla Ransbo
Teologiska fakultetsnämnden: Ulf Zackariasson

Central samverkansgrupp

Kirsi Höglund

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor

Robert Malmgren

Planeringsrådet (Campus Gotland)

Ann-Marie Rosenqvist

Universitetskollegiet

Kirsi Höglund, Johanna Norberg Hägglund

Rådet för lika villkor

Thérèse Hartman

Biblioteksnämnden

Kristina Carlsson

Lönekartläggningsgruppen

Kirsi Höglund