Nytt postdoktoravtal

Informationen nedan är tagen från centrala Saco-S webbsida.

Saco-S centralt och Arbetsgivarverket har träffat ett nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor. Avtalet gäller från den 1 februari 2022 och ersätter det tidigare avtalet som träffades 2008.

Avtalet bygger till viss del på det tidigare, men innehåller också en del nyheter. Det som är nytt är följande:

 • Avtalet medger en tidsbegränsad anställning i minst två år och högst tre år mot tidigare maximalt två år.
 • En anställning som postdoktor kan i det nya avtalet sökas även av den som inte har sin doktorsexamen klar vid ansökningstidens utgång. Doktorsexamen måste dock finnas senast vid den tidpunkt anställningsbeslutet fattas.
 • Om postdoktorn under anställningen sänds ut av arbetsgivaren för arbete utomlands blir den berörda automatiskt tjänstledig från anställningen som postdoktor och kan återgå till denna vid återkomst till Sverige. Detta underlättar inte minst för den som fått anslag för internationell postdok från exempelvis Vetenskapsrådet.
 • De särskilda skäl som kan ge förlängning av anställningen som postdoktor (utöver den maximala tiden på tre år) har utökats något och omfattar nu även tjänstgöring inom totalförsvaret samt för vissa ämnesområden relevant tjänstgöring/uppdrag. Tidigare fanns här endast en öppning för kliniskt arbete.
 • Motsvarande särskilda skäl kan också ge undantag från bestämmelsen om att man i första hand ska anställa den som avlagt doktorsexamen de senaste tre åren vid tidpunkten för ansökningstidens utgång.
 • Enligt en övergångsbestämmelse kan en postdoktor som anställts enligt det avtal som gäller fram till 31 januari 2022, och vars anställningstid löper över 1 oktober 2022, ges en fortsatt anställning som postdoktor enligt det nya avtalet dock högst under sammanlagt tre år. Under den tid en sådan förlängning löper tillämpas det nya avtalet i sin helhet på anställningen.
 • I övrigt har avtalstexterna förtydligats vad gäller avtalets syfte (meritering efter doktorsexamen i syfte att säkra en framtida kompetensförsörjning). Vi har även fört samman bestämmelser i det tidigare avtalet och ett förhandlingsprotokoll för att skapa en helhet och en större tydlighet.

Precis som tidigare gäller följande:

 • Avtalet gäller vid lärosäten inom det statliga avtalsområdet samt hos andra arbetsgivare som bedriver forskning och som är medlemmar i Arbetsgivarverket.
 • Anställningen ska som absolut huvudregel avse heltid.
 • Arbetsuppgifterna ska till minst 80 procent bestå av forskning.
 • Den som varit föräldraledig under anställningen har rätt till förlängning under minst den tid ledigheten varat.
 • Anställningen kan i övrigt förlängas om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt för klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
 • I första hand ska den som avlagt doktorsexamen de senaste tre åren anställas. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses desamma som anges ovan vad gäller förlängning av anställningen.
Senast uppdaterad: 2022-03-28