FAQ doktorander

Jag har hört att utbildningsbidragen ska försvinna. Stämmer det?
Ja, fr o m den 1 juli 2017 upphör förordningen om utbildningsbidrag för doktorander. Det innebär att det från detta datum så kan inga doktorander få utbildningsbidrag. Istället är det huvudregeln i högskoleförordningen, nämligen att doktorander skall ha anställning, som gäller framöver.

Det finns en övergångsregel att de som erhållit utbildningsbidrag innan sista juni 2017 går på de äldre föreskrifterna det vill säga kan ha utbildningsbidrag. Det är därför viktigt att vi ser till att högskolorna inte missbrukar möjligheten och konsekvent använder utbildningsbidragen innan den sista juni.

Har doktorander rätt till semester?
Om du har doktorandanställning, så har du rätt till semester enligt Semesterlagen. Doktorander vid Uppsala universitet har schablonsemester, vilket innebär att arbetsgivaren lägger ut all semester från och med veckan efter midsommar om doktoranden inte har ansökt om något annat.

Ingår doktoranderna i lönerevisionen?
Doktoranderna vid Uppsala universitet går på den s.k. Doktorandstegen. Den revideras i regel en gång per år (1 oktober). Det innebär att doktoranderna inte ingår i den "vanliga" lönerevisionen.

Kan man frångå doktorandstegen om man redan har jobbat inom området?
Parterna är överens om att lönetillägg för doktorander kan vara motiverade inom marknadsutsatta verksamhets- och ämnesområden. Lönetilläggen ska inte utgå från individuell prestation och kompetens.

Det innebär att vissa institutioner har lönetillägg för sina doktorander och då gäller samma lönetillägg för alla doktorander på institutionen, så svaret är att det spelar ingen roll om man redan har "individuella prestationer" eller kompetens.

Vad kan jag få förlängning för?

Den sammanlagda anställningstiden får dock vara längre än vad som anges i tredje stycket, om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara ledighet på grund av sjukdom, ledighet för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet. Förordning (2009:933).

- Högskoleförordningen 5 kap, 7 §

Det finns även andra särskilda skäl för förlängning. Det kan vara till exempel om du har stått utan arbetrum under en längre period i samband med en institutionsflytt eller liknande. Saco-S-föreningen jobbar på att fylla ut hemsidan med olika förlängningsgrunder.

Min anställning tar slut men min avhandling väntar på att bli tryckt. Kan jag få a-kassa?
Ja, du kan få hjälp från a-kassan och Trygghetsstiftelsen redan när din avhandling är klar för tryck, förutsatt att du är och har varit medlem i en a-kassa det senaste året. Det som behövs är att institutionen fyller i en blankett som intygar att avhandlingsmanuset är i tryckklar form, som du sedan skickar in till a-kassan.

Hur blir jag anmäld hos Trygghetsstiftelsen (TSN)?
Proceduren är sådan att arbetsgivaren anmäler dig till TSN, TSN skickar ut ett informationsmaterial (som går att missta för reklam) och du tar kontakt med TSN. Du kan naturligtvis ta kontakt med dem även innan du fått materialet från dem och fråga om institutionen har anmält dig och berätta hur din situation ser ut.

Jag behöver bolla lite funderingar men vill inte att facket tar kontakt med min institution. Är det okej?
Saco-S-föreningen frågar alltid först om det är okej att kontakta arbetsgivaren. Det är viktigt för oss är att du känner att du har kontrollen över situationen och att inget sker bakom ryggen på dig.

Jag och min handledare har en privat relation. Är det något jag behöver tänka på?
Det är inte konstigt att det uppstår privata relationer mellan doktorand och handledare, men det är direkt olämpligt att handledaren fortsätter att vara handledare i en sådan relation. Det finns en överhängande risk för jäv i sådana situationer, vilket inte gynnar varken dig som doktorand eller din handledare framöver.

Vad krävs för att jag som doktorand ska få permanent uppehållstillstånd?
För att kunna beviljas permanent uppehållstillstånd ska man ha haft uppehållstillstånd för forskarstudier i minst fyra år under en sjuårsperiod. Hur forskarstudierna finansierats saknar betydelse. Om denna tidsgräns är uppfylld prövar Migrationsverket om du har en bosättningsavsikt, det vill säga att du avser bo kvar i Sverige under en tid. Om du nu har för avsikt att bosätta dig i Sverige, men tidigare uppgett motsatsen har detta ingen avgörande betydelse för beslutet, men det är viktigt att du beskriver och förklarar din avsikt att bosätta dig här och alla omständigheter som talar för detta.

Migrationsverket prövar även om den sökande av annat skäl skulle kunna nekas permanent uppehållstillstånd, till exempel på grund av brottslighet.
(Källa: https://sulf.se/jobb-lon-och-villkor/doktorand/permanent-uppehallstillstand/)

Min finansiering är slut, men jag har fått ett stipendium för att försörja mig i några månader. Vad behöver jag tänka på?
När det gäller arbetslöshetsersättningen så är en period med stipendium för studier på heltid överhoppningsbar i upp till fem år. Detta gäller även om man vid sidan om arbetar upp till 79 tim/månad.

När det gäller föräldraförsäkringen, sjukersättning och andra sociala skyddsnät är SGI-skyddet begränsat till max ett år efter att doktorandanställningen tagit slut om man inte har a-kassa, en annan anställning eller är tjänstledig från en anställning under tiden. Alltså bör man, utifrån ett SGI-skyddsperspektiv, undvika att ha stipendium i mer än ett år. För att vara helt på den säkra sidan vad gäller SGI-skyddet kan det vara klokt att kontakta försäkringskassan.

Försäkringskassan säger att det inte går att ha en vilande SGI om man inte har utbildningsbidrag eller studiestöd, men jag har hört att doktorander vars anställning har tagit slut har en vilande SGI i upp till ett år. Vad är det som gäller och vad ska jag göra?
Fortsatta forskarstudier efter doktorandanställningens upphörande faller under studier inom eget yrkesområde. Studier som understiger ett år efter att anställningen som doktorand upphört räknas som överhoppningsbar och SGI grundar sig på inkomsten som doktorand. Se Mål 9197-06 E från Länsrätten i Göteborg.

Ta kontakt med Saco-S-föreningens kansli, så hjälper vi dig!

Institutionen har erbjudit mig en anställning som assistent med doktoranduppgifter motsvarande 45 % i fem månader. Kommer det att påverka min SGI eller a-kassa?
SGI: Om anställningen är kortare än 6 månader påverkas inte din SGI. Om du t.ex. har sjuka barn och söker ersättning från försäkringskassan, behöver du ange att det är en anställning som är kortare än 6 månader och styrka det med ett anställningsavtal.
A-kassa: Om du skriver på din avhandling och kan anses bedriva forskarutbildning på heltid, då får du arbeta upp till 80 timmar per månad. 45 % ligger precis under 80 timmar per månad. Det innebär att din a-kassa inte kommer att påverkas. A-kassan har i vissa fall hävdat att det behöver vara minst en dag mellan anställningen som doktorand och anställningen som assistent med doktoranduppgifter. OBS! Tillfälliga regler under 2022 gör att 60 timmar gäller istället.

Mer om Akademikernas a-kassas regler och villkor kring överhoppningsbar tid.

Senast uppdaterad: 2022-08-30