Doktoranders arbetstid

En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid. (HF 5 kap 3 a §)

Doktorander med doktorandanställning omfattas av det lokala kollektivavtalet om arbetstid och arbetstidsoberoende ersättning för lärare. Det innebär att den totala årsarbetstiden är:

  • 1700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar, dvs från det år doktoranden fyller 40 år
  • 1732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar, dvs från det år doktoranden fyller 30 år
  • 1756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar, dvs till och med det år doktoranden fyller 29 år

Detta innebär inte något avsteg från det som står på universitetets hemsida om att doktorandernas årsarbetstid är 260 dagar. 260 dagar motsvarar fem dagar i veckan i 52 veckor. Dock får man inte glömma att doktoranderna har samma rätt som alla andra anställda till semester, röda dagar, klämdagar och dagar med arbetstidsförkortning.

Doktoranders årsplanering dokumenteras i den individuella studieplanen. Om du som doktorand undervisar är det bra om du har en tjänstgöringsplan. Tjänstgöringsplanen är ett viktigt instrument för veta hur många timmar som är avsatt för olika kurser.

En doktorands (i likhet med lärarnas) samtliga arbetsuppgifter skall inrymmas inom årsarbetstiden. Övertid utöver den totala årsarbetstiden ska i normalfallet inte förekomma.

För schemalagd undervisningstimme som till minst hälften fullgörs efter kl 18.00 eller lördag - söndag utgår ett lönetillägg med 150 kronor/undervisningstimme.

Senast uppdaterad: 2021-01-22