Tjänstgöringsplaner

Frågor och svar om tjänstgöringsplaner.

Centralt kollektivavtal

I det centrala kollektivavtalet (Villkorsavtal-T) mellan Arbetsgivarverket och Saco-S står det att planeringen av årsarbetstiden ska ske i samråd med berörd lärare. "Samrådet ska leda till en översiktlig plan över omfattning och förläggning av lärarens arbetsuppgifter, innefattande undervisning, handledning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete, kompetensutveckling och övrigt arbete såsom ledning av viss verksamhet eller samverkan med det omgivande samhället. Planeringen ska dokumenteras." Det står också att "Innan arbetsgivaren meddelar beslut om tjänstgöringsschema/ plan ska berörd lokal arbetstagarorganisation underrättas."
 

Lokalt kollektivavtal

I det lokala kollektivavtalet (Undervisning och arbetstid m.m. för lärare) finns ytterligare regleringar för olika lärarbefattningar om hur mycket tid av årsarbetstiden man kan ägna åt exempelvis administration, forskning och undervisning. Till exempel så ska lektorer i normalfallet ha en undervisningsvolym på högst 70 % av årsarbetstiden, beredas möjlighet till forskning till cirka 20 % av årsarbetstiden och ha tid för administration i en omfattning på cirka 10 % av årsarbetstiden.

En ny reglering som tillkommit i det lokala avtalet är att tjänstgöringsplaner för varje lärare ska utarbetas före start av den planeringsperiod den avser (se 2.3. Samråd med den enskilde läraren och beslut om tjänstgöringsschema/plan i Lokalt kollektivavtal om undervisning och arbetstid m.m. för lärare).

Ett planeringsverktyg

Tjänstgöringsplaner är ett planeringsverktyg, både för den enskilde arbetstagaren men även för arbetsgivaren och fungerar som ett slags skydd åt båda hållen. Det är även ett verktyg för att i efterhand se hur terminens/ läsårets arbete gått och om det är något som behöver hanteras i planeringen framöver.

En fullständig tjänstgöringsplan behöver innehålla:

  • den anställdes namn
  • befattning
  • årsarbetstid

Samt planerad tid för:

  • undervisning
  • forskning/kompetensutveckling
  • administration
  • eventuella uppdrag

Vad gäller undervisningen ska tiden för varje kurs, samt helst också kursmoment, redovisas i timmar. All denna information behövs för att ska kunna få en helhetsbild av arbetsbördan. Vissa institutioner har dessutom lagt upp planerna på ett sätt som gör det möjligt att se till att en enskild lärares arbetsbörda fördelas över terminen, vilket självklart är väldigt bra.

Saco-S-föreningens arbete med tjänstgöringsplanerna

Ett pilotprojekt som Saco-S vid Uppsala universitet gjorde under 2018 visade på stora brister vid stora delar av universitetet. Hösten 2019 startade ett arbete som gick ut på att få tjänstgöringsplaner på plats vid alla institutioner. Vissa institutioner har redan bra system och kan ge bra svar på de frågor som vi kan ha på enskilda medarbetares planer. Andra institutioner har nyligen påbörjat sitt arbete med att upprätta tjänstgöringsplaner för sina lärare. Det kommer säkerligen att vara ett stort och omständigt arbete på vissa håll, men syftet är att vi ska kunna visa hur mycket vi faktiskt arbetar.

Tjänstgöringsplanerna är en förutsättning för att vi ska kunna visa att vi har gjort det som kan förväntas av oss som lärare. Tjänstgöringsplanerna behövs om vi vill visa arbetsgivaren att vi har tagit på oss mer än vad som vår årsarbetstid medger.

Senast uppdaterad: 2023-03-13