Semester

Antal semesterdagar för helt kalenderår:

 • 28 semesterdagar till och med det år arbetstagaren fyller 29 år
 • 31 semesterdagar från och med det år arbetstagaren fyller 30 år
 • 35 semesterdagar från och med det år arbetstagaren fyller 40 år

Semester under en del av dagen räknas som en hel semesterdag. En dag då en deltidsarbetande arbetstagare har semester räknas som hel semesterdag.

Tänk på att minst 20 semesterdagar ska tas ut under kalenderåret enligt semesterlagen. De som har färre än 20 semesterdagar måste ta ut alla sina dagar och de som har varit 100 % föräldralediga/tjänstlediga under sommaren måste söka minst 20 semesterdagar under annan period under året.

Vid Uppsala universitet finns två olika system för semester, det ena systemet kallas schablonsemester och gäller för kategorierna lärare och forskare, det andra systemet gäller för övrig personal.​

Schablonsemester

Vilka har schablonsemester?

 • ​Professorer
 • Lektorer
 • Adjunkter
 • Biträdande lektorer
 • Forskarassistenter
 • Forskare
 • Postdoktorer
 • Doktorander (inkl assistenter med doktoranduppgifter)
 • Amanuenser

Teknisk och administrativ personal har inte schablonsemester.

När infaller schablonsemestern?

Schablonsemester innebär att semestern automatiskt börjar från måndag efter midsommar tills det att årets semesterdagar är slut. De som anställs från och med 1 augusti och normalt omfattas av schablonsemester måste söka sina dagar själva detta år.

När betalas den ut?

Semesterersättningen för schablonsemestern betalas ut med oktoberlönen.

Undantag från schablonsemestern?

Om du önskar att ha semester en annan tid på året behöver du komma överens om det med din prefekt/motsvarande. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur årssemestern ska förläggas, men arbetsgivaren ska ta hänsyn till dina önskemål. Överenskommelsen behöver vara skriftlig och löneenheten måste ha den senast den 31 maj​ det år det gäller. Om du har beviljats undantag från schabonsemestern ansöker du om semester själv i Primula webb för varje semestertillfälle.

Om du har fått beviljat mer än tio dagar semester innan midsommar kommer du inte att omfattas av schablosemester. Om du är föräldraledig, sjukledig eller tjänstledig när det skulle ha varit schablonsemester, då kommer du heller inte att omfattas av schablonsemester.

Ej försäkrad på arbetsplatsen under schablonsemestern

Om du ska arbeta under schablonsemestern behöver du och din prefekt/motsvarande ha en överenskommelse om detta för att du ska vara försäkrad på din arbetsplats. Den överenskommelsen kan exempelvis vara ett schema eller att du skickar ett e-brev innan du åker till jobbet. Det är extra viktigt om du arbetar i en laborativ miljö.

Semester för övrig personal

Arbetsgivaren bestämmer hur årssemestern ska förläggas. Hänsyn ska tas till arbetstagarnas önskemål.

Arbetsgivaren är, om det inte finns särskilda skäl, skyldig att lägga ut en arbetstagares hela årssemester som ledighet under året, om inte arbetstagaren sparar semester enligt Villkorsavtal-T 5 kap 13 §.

Semesterledigheten ska förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni - augusti. Detta gäller om inte annat har avtalats eller särskilda skäl föranleder att semesterperioden förläggs till annan tid.

Spara semester

Enligt Villkorsavtal-T 5 kap 13 § får varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett visst kalenderår, spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett senare kalenderår. Ingen arbetstagare får dock ha fler sparade dagar än 30. Den som påbörjar sin anställning den 1 september eller senare har rätt att spara semesterdagarna. Samma gäller för de som har haft en 100 % tjänstledighet under januari – september, enligt lokalt kollektivavtal.

Villkorsavtal-T 5 kap 15 § säger att om en viss del av semestern på grund av arbetstagarens sjukdom eller av andra särskilda skäl inte har kunnat läggas ut under året, omvandlas den till sparad semester. Om den outtagna semestern inte ryms inom de 30 dagar som får sparas, betalas semesterlön ut för det överskjutande antalet dagar. Sådan semesterlön beräknas på samma sätt som semesterersättning enligt Villkorsavtal-T 5 kap 16 §.

Enligt en ändring av Villkorsavtalet som trädde i kraft i oktober 2017 är det från och med 2018 inte tillåtet att ha fler än 30 sparade dagar. Möjligheten att spara semesterdagar ändrades alltså från 35 dagar till 30 dagar. Övergångsbestämmelser finns som innebär att arbetstagare som den 1 januari 2018 hade fler än 30 sparade dagar får ta ut överskjutande dagar under en femårsperiod. Detta innebär att den 31 december 2022 ska ingen ha fler än 30 sparade dagar.

Vid förläggning av sparad semester gäller bestämmelserna i semesterlagen:

 • 19 §   Vill en arbetstagare spara semesterdagar eller ta ut sparade semesterdagar i anslutning till semesterledigheten i övrigt, ska arbetsgivaren underrättas i samband med att förläggningen av årets semesterledighet bestäms.
  Underrättelse behöver dock inte lämnas förrän arbetsgivaren har meddelat hur många semesterdagar med lön arbetstagaren har eller kan beräknas få rätt till. En arbetstagare som vill ta ut sparade semesterdagar utan sammanhang med semesterledigheten i övrigt, ska meddela arbetsgivaren detta senast två månader i förväg. Första stycket gäller endast om inte annat har avtalats. Lag (2009:1439).
 • 20 § Första stycket   Sparade semesterdagar ska förläggas till det semesterår som arbetstagaren väljer. Detta gäller dock inte om något annat har avtalats eller om det finns särskilda skäl mot att semesterdagarna förläggs till det året.
 • 21 §   Önskar en arbetstagare samtidigt få ut minst fem sparade semesterdagar, ska dessa och hela semesterledigheten för semesteråret läggas ut i en följd, om inte annat har avtalats. Lag (2009:1439).

Lokalt semesteravtal vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-06-21