Universitetets förslag till nya riktlinjer för immaterialrätt

Universitetet anser att lärarna inte ska kunna säga nej till att andra använder deras undervisningsmaterial

Universitetet har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för immaterialrätt (även kallat IP-riktlinjer). I dessa riktlinjer föreslår arbetsgivaren att den enskilda läraren visserligen ska få äga sitt material, men att arbetsgivaren ska ha ”full nyttjanderätt” med ”rätt att ändra i verket i en begränsad utsträckning”.

Vad skulle ”full nyttjanderätt” innebära i praktiken?

Det skulle innebära att lärarna inte kan säga nej till att universitetet använder sig av lärarnas inspelade föreläsningar, powerpointpresentationer och kompendiematerial. Universitetet skulle kunna fortsätta att använda sig av exempelvis inspelade föreläsningar i flera år även om lärarens anställning vid universitetet upphört.

Varför skulle nyttjanderätten kunna vara ett problem?

För det mesta är det inget problem. Precis som arbetsgivaren skriver i förslaget till riktlinjer är intellektuellt skapande, delande av idéer och öppenhet centrala värdegrunder i en akademisk miljö. Det vanliga är också att lärare gärna delar med sig av sitt material till sina kollegor. Men om en kollega frågar om hen får använda materialet har läraren rätt att säga nej. Den inspelade föreläsningen kanske inte blev så bra som läraren hade tänkt sig eller powerpointen hade bilder som av någon anledning inte var helt lyckade. Enligt arbetsgivarens förslag behöver kollegan eller prefekten inte fråga. Vem som helst på universitetet har rätt att använda sig av materialet, så länge det används ”i den omfattning och för de ändamål som kunde förutses vid verkets tillkomst”.

Innebär förslaget att läraren inte får ta med sig undervisningsmaterialet?

Nej, lärarna äger fortfarande sitt material och har rätt att ta med sig det även om de skulle lämna universitetet. Det universitetet föreslår är att läraren ska lämna kvar en kopia på sitt undervisningsmaterial och att arbetsgivaren ska kunna använda det.

Vad händer nu?

Det har varit en lokal förhandling mellan universitetet och Saco-S vid universitetet. Den slutade i oenighet. SULF, som är Saco-S kontaktförbund vid Uppsala universitet, har kallat till central förhandling. SULF:s nya förbundsordförande, Sanna Wolk, är professor i juridik och har specialiserat sig på just immaterialrätt, anser att:

Det här strider mot gällande upphovsrättsliga principer, som följer av långvarig och fast etablerad sedvana på området. Inom upphovsrätten finns varken ”tumregeln” eller ”lärarundantaget" i lagtexten utan följer av sedvana och rättspraxis. För att universitetet ska ha en rätt att använda, klippa och klistra i materialet eller ge det till någon annan, behövs ett samtycke av upphovsmannen. Här står lärarens renommé på spel och den ska varken inskränkas eller kränkas! Trist att se att universitet bortser från gällande rätt och kör över sina anställda!

Vad kan jag som universitetslärare göra?

Riktlinjerna har redan varit ute på remiss till fakulteterna, men det är självklart att lärarna kan lyfta upp frågan igen i olika styrelser och nämnder. Skriv nya remissvar eller skrivelser. Det här är en grundläggande fråga om universitetslärarnas rättigheter och kvalitén i undervisningen.

Skulle riktlinjerna börja tillämpas vid universitetet är alternativet till inspelade föreläsningar, powerpointpresentationer och annat undervisningsmaterial att återgå till äldre undervisningsformer – enbart muntliga föreläsningar och möjligtvis text på en white-/blackboard. Det är visserligen inte något som någon vill, varken lärare eller studenter, men alternativet är att ge arbetsgivaren ”full nyttjanderätt” till materialet.

Senast uppdaterad: 2022-05-20