Medlemsbrev - februari 2020

Uppe till beslut hos rektor: möjligheten att tentera upp redan godkända betyg

Saco-S vid Uppsala universitet har kallat till förhandling kring frågan om att göra det möjligt att tillåta studenter tentera upp redan godkända betyg, så kallad ”plussning”.

Plussning var förbjudet enligt Högskoleförordningen fram till 1993. Uppsala Universitet som helhet behöll förbudet fram till 1996 då ingenjörsprogrammen tilläts ett undantag. Att frågan nu åter är uppe på agendan beror på att ingenjörsstudenterna i allt högre grad samläser med studenter på andra kurser och program som inte tillåter plussning. Rättvisan i att vissa får plussa medan andra inte får det har därför ifrågasatts. Uppsala teknolog- och naturvetarkår (remissvar bifogat) menar att grunden till plussning handlar om nationell konkurrenskraft mellan ingenjörsprogrammen, men att det lokalt på TekNat handlar om skapa en rättvisare miljö för studenterna. Uppsala Studentkår, vill istället helst se ett nationellt förbud.

Frågan handlade inledningsvis om en utvidgning av undantaget till att gälla hela TekNat. Rektor har nu utvidgat frågan genom att istället vilja överlåta beslutanderätten till varje enskild områdes-/fakultetsnämnd, samt att ta bort den generella regeln som innebar att den som godkänts i ett prov vid Uppsala universitet inte får genomgå förnyat prov för högre betyg.

Saco-S vid Uppsala universitet ser risken med att studenter vid andra delar av universitetet kommer att uppleva det orättvist med att TekNat-studenter får plussa medan de själva inte får det. Vi befarar att det på några års sikt kan medföra att det blir vanligare med plussning inom olika fakulteter.

Möjligheten att tentera upp redan godkända betyg innebär en ökad arbetsbörda för såväl lärare som administratörer. Dagens arbetstidsavtal för lärare tar inte hänsyn till eventuella omprov av redan godkända betyg. Ett mer generellt användande av plussning vid våra fakulteter kan komma att innebära kraftigt ökade kostnader för utbildningen vid universitetet, vilket i slutändan kan innebära exempelvis minskad lärartid.  Det vore olyckligt när vissa utbildningar redan idag har en stram tidsbudget med väldigt få föreläsningar och seminarier. Uppsala studentkår har också lyft upp studenternas stress och risken för betygsinflation i samband med att de föreslår att ett statligt totalförbud mot plussning. En annan konsekvens skulle kunna vara att betyg som ”väl godkänd” helt tas bort på kurser som en tidsbesparande åtgärd. Vad det skulle få för konsekvenser för studenternas konkurrenskraft kan vi bara spekulera om i dagsläget.

Saco-S vid Uppsala universitet är en förhandlingspart som har i uppdrag att tillvarata våra medlemmars intressen. Ett av de viktigaste intressena är vår arbetsmiljö. Till det hör bland annat att det finns tillräckligt mycket tid för alla de arbetsuppgifter som vi förväntas hinna med. Saco-S vid UU anser att rektor bör göra en djupare genomlysning av frågan innan vi går till beslut i en fråga som har en potential att förändra såväl lärarnas, studenternas och administratörernas arbetsförhållanden.

Visst vet du att…
Saco-S vid Uppsala universitets styrelseledamöter får "facklig tid” för att förhandla om olika avtal och hjälpa medlemmar i olika typer av medlemsfrågor, men i slutet av dagen består styrelsen av universitetslärare, forskare och teknisk/administrativ personal, precis som alla vi andra.

Senast uppdaterad: 2024-02-29