Senaste årsmötesprotokollet 2021-11-23

1. Årsmötet öppnas

2. Upprop och röstberättigade

a. Medlemskap bekräftades vid insläpp till mötet. Totalt 29 röstberättigade medlemmar deltog.

3. Val av mötesordförande

a. Per Sundman valdes till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare och justerare

a. Jezzica Israelsson valdes till mötessekreterare.
b. Lars Madej valdes till justerare.

5. Godkännande av kallelseförfarande

a. Kallelsen skickades ut 25 oktober. Lades även ut på hemsidan. Kallelsen godkändes.

6. Fastställande av dagordning

a. Punkt 13 och 14 på den utskickade dagordningen ändrades till punkt 9 och 10 med följdändringar för efterkommande punkter. Dagordning fastställdes med de ändringarna. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse

a. Robert Malmgren gick igenom verksamhetsberättelsen från styrelsen och styrelsen svarade på frågor. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna med följande justeringar: Susanna Carlsten står upptagen under lokal-lokala föreningar, men har inte varit aktiv under 2021. Thomas Ekstrand har varit representant i Teologiska fakultetsnämnden. 

8. Styrelsens ansvarsfrihet

a. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för mandatperioden.

9. Behandling av styrelsens proposition 1: Ändra mandatperiod för styrelsen

a. Charlotte Swenning Leyser presenterade propositionen för mötet och styrelsen svarade på frågor.  
b. Mötet beslutade att ändra mandatperioden för styrelsen i enlighet med proposition 1. 

10. Behandling av styrelsens proposition 2: Ändra stadgar – årsmöte

a. Charlotte Swenning Leyser presenterade propositionen för mötet.
b. Mötet beslutade att i enlighet med proposition 2 anta stadgeändringen och att nästa ordinarie medlemsmöte hålls 2023 samt att mandatperioden för nya styrelsen blir 2022-01-01 till 2023-06-30. 

11. Val av ordförande

a. Robert Malmgren (Institutionen för biologisk grundutbildning) valdes enhälligt till ordförande för perioden 2022-01-01 till 2023-06-30.

12. Val av vice ordförande

a. Johanna Norberg Hägglund (Företagsekonomiska institutionen) valdes enhälligt till vice ordförande för perioden 2022-01-01 till 2023-06-30.

13. Val av ledamöter och suppleanter

a. Till ledamöter av Saco-S-föreningens styrelse valdes enhälligt för perioden 2022-01-01 till 2023-06-30.

i. Claes Thorén (Institutionen för informatik och media).
ii. Petra Eriksson (Konstvetenskapliga institutionen).
iii. Cajsa Bartusch (Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik).
iv. Gunilla Ransbo (Institutionen för moderna språk).
v. Sara Bladby (Företagsekonomiska institutionen).
vi. Catarina Sahlberg (Kansliet för teknik och naturvetenskap, Universitetsförvaltningen).
vii. Lars Madej (Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier).

b. Till suppleanter Saco-S-föreningens styrelse valdes enhälligt för perioden 2023-01-01 till 2022-06-30.

i. Alexandra Abde (Kommunikationsavdelningen, Universitetsförvaltningen).
ii. Kristina Borodina (Företagsekonomiska institutionen).

14. Val av valberedning

a. Till valberedning för perioden 2022-01-01 till 2023-06-30 valdes enhälligt

i. Eric Stempels (Institutionen för fysik och astronomi).
ii. Tina Hedmo (Företagsekonomiska institutionen).
iii. Parvaneh Aghazari (Institutionen för farmaci).

b. Eric Stempels valdes till sammankallande för valberedningen för perioden.

15. Delegation till styrelsen att vid behov utse föreningens representanter i vissa organ

a. Årsmötet delegerade till styrelsen att utse dessa representanter.

16. Övriga frågor

a. Kirsi Höglund presenterade ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS), vilka träder i kraft nästa år.
b. Kirsi Höglund presenterar det nya postdoktoravtalet, vilket träder i kraft 1 februari 2022. 

17. Årsmötet avslutas

Senast uppdaterad: 2021-12-15