Lönekartläggning 2016

--- Läs hela rapporten här ---

Sammanfattning:

Lika arbete
Varje grupp av lika arbeten har analyserats och löneskillnader har förklarats. Analysen har inte resulterat att några osakliga löneskillnader mellan könen har identifierats. Däremot har det inom 16 grupper av lika arbeten identifierats löneskillnader som föranleder ytterligare analys varför dessa grupper förts till handlingsplanen (se nedan). Det fortsatta analysarbetet på individnivå utifrån handlingsplanen omfattar både kvinnor och män. Vidare har arbetsgruppen under analysarbetet identifierat 8 grupper av lika arbeten som förs till handlingsplanen för att gruppen som sådan ska utredas vidare. Det kan finnas frågetecken om anställda ligger i rätt grupp, om gruppen borde delas upp i två grupper eller annat.

Likvärdiga arbeten
Alla grupper av likvärdiga arbeten har analyserats och löneskillnader har förklarats. Det har i denna analys inte identifierats några löneskillnader där omedelbara åtgärder ska vidtas. Däremot har det identifierats flera gruppersom behöver ses över och dessa grupper har därför förts till handlingsplanen för uppföljning.