Prorektor och vicerektor

En anställd som har fått uppdrag som prorektor erhåller ett lönetillägg på 29 000 kronor per månad.

En anställd som har fått uppdrag som vicerektor erhåller ett lönetillägg på 25 000 kronor per månad.

I samband med att uppdraget som prorektor eller vicerektor upphör genomförs en löneöversyn, varvid i normalfallet en del av lönetillägget omvandlas till lön, 25 procent av lönetillägget om uppdraget varat i tre år och 50 procent av lönetillägget om uppdraget varat i sex år.

I syfte att bidra till en anställds repatriering utbetalas efter avslutat uppdrag utbetalas, till den institution/motsvarande personen organisatoriskt tillhör, medel till egen forskning.

Efter avslutat uppdrag som varat i minst tre år år utbetalas sammanlagt medel för egen forskning om 250 000 kronor. Därutöver ges den anställda möjlighet att disponera sammanlagt 12 månader för kompetenshöjande studier och forskning. All tid för repatriering ska förbrukas inom 18 månader från det att uppdraget avslutats.

Efter avslutat uppdrag som varat i minst sex år utbetalas sammanlagt medel för egen forskning om 500 000 kronor. Därutöver ges den anställda möjlighet att disponera sammanlagt 24 månader för kompetenshöjande studier och forskning. All tid för repatriering ska förbrukas inom 36 månader från det att uppdraget avslutats.

Villkoren dels för omvandling av en del av lönetillägget till lön, dels för repatriering, gäller i normalfallet och när den anställda kvarstår i arbete vid Uppsala universitet. Kostnader för repatriering, inklusive lönekostnad, belastar under repatrieringstiden, i normalfallet, den funktion som finansierade det särskilda uppdraget. Den fördelning av lönekostnaden som gällt under uppdragstiden gäller även under repatrieringstiden.