Prefekt och biträdande prefekt

Prefekt

En anställd som har fått uppdrag som prefekt erhåller lönetillägg enligt tabell 1. Vid kortare frånvaro ersätts prefekten i normalfallet av ställföreträdande prefekt. Lönetillägg erhålls inte för uppdraget som ställföreträdande prefekt. Vid prefektens frånvaro i mer än tre månader i följd erhåller tillförordnad prefekt lönetillägg enligt tabell 1 för tid därefter.

I samband med att uppdraget som prorektor eller vicerektor upphör genomförs en löneöversyn, varvid i normalfallet en del av lönetillägget omvandlas till lön, 25 procent av lönetillägget om uppdraget varat i minst tre år och 50 procent av lönetillägget om uppdraget varat i minst sex år.

I syfte att bidra till en anställds repatriering utbetalas efter avslutat uppdrag, som varat i minst tre år och omfattat minst 50 procent av heltid, försäkras den anställda rätt till egen tid för kompetenshöjande studier och forskning.

Efter avslutat uppdrag som varat i minst tre år ges den anställda möjlighet att disponera sammanlagt 6 månader för kompetenshöjande studier och forskning. All tid för repatriering ska förbrukas inom 12 månader från det att uppdraget avslutats.

Efter avslutat uppdrag som varat i minst sex år ges den anställda möjlighet att disponera sammanlagt 12 månader för kompetenshöjande studier och forskning. All tid för repatriering ska förbrukas inom 24 månader från det att uppdraget avslutats.

Villkoren i enighet med ovan gäller i normalfallet och under förutsättning att den anställda kvarstår i arbete vid Uppsala universitet. Kostnader för repatriering, inklusive lönekostnad under repatrieringstiden, belastar den funktion som finansierade det särskilda uppdraget.


Biträdande prefekt

En anställd som har fått uppdrag som biträdande prefekt erhåller lönetillägg med 50 procent av prefektens lönetillägg enligt tabell 1. Om flera biträdande prefekter har utsetts kan lönetillägg lägre än 50 procent av prefektens lönetillägg erhållas, i normalfallet lägst 25 procent av prefektens lönetillägg. En bedömning ska i dessa fall göras av uppdragets omfattning och komplexitet i varje enskilt fall.

Efter avslutat uppdrag sker ingen omvandling av lönetillägget till lön.


Föreståndare

En föreståndare som leder verksamheter inom forskning och utbildning som saknar prefekt, vissa intendenturområden och centrumbildningar erhåller i normalfallet lönetillägg med 50 procent av lönetillägget enligt tabell 1. I vissa fall kan ett högre lönetillägg erhållas, varvid en bedömning görs av uppdragets omfattning och komplexitet.

När en föreståndares uppdrag bedöms vara så omfattande att det kan likställas med en prefekts uppdrag erhålls lönetillägg med hela beloppet enligt tabell 1. I dessa undantagsfall genomförs en löneöversyn vid upphörandet av uppdraget som föreståndare, varvid i normalfallet en del av lönetillägget omvandlas till lön. Om uppdraget varat i minst tre år omvandlas i normafallet 25 procent av lönetillägget till lön. Om uppdraget varat i minst sex år omvandlas i normafallet 50 procent av lönetillägget till lön.

Biträdande föreståndare

Biträdande föreståndare erhåller i normalfallet inget lönetillägg.

I undantagsfall kan en anställd som fått uppdrag som biträdande föreståndare i verksamhet där föreståndaruppdraget bedöms likställt med ett prefektuppdrag erhålla lönetillägg med högst 50 procent av det lönetillägg som beslutats för föreståndaren. Efter avslutat uppdrag sker ingen omvandling av lönetillägget till lön.

Lönetillägg efter antal anställda (tabell 1)
​Uppdragstillägg baseras på antalet anställda vid tidpunkten för beslutet om ett särskilt uppdrag. Antalet anställda avser det totala antalet anställda utan hänsyn till tjänstgöringsgrad, typ av anställning eller antal anställningar vid en institution eller motsvarande.

Tabell 1. Lönetillägg efter antal anställda

Antal anställda Lönetillägg
upp till 25 10 000
26-50 12 000
51-100 14 000
101-150 16 000
151-200 18 000
201-299 20 000
300 eller fler 22 000