Lönetillägg för särskilt uppdrag

Med särskilt uppdrag som prorektor, vicerektor, vice ordförande i områdesnämnd, rektorsråd, dekan, föreståndare, prefekt, biträdande prefekt, studierektor och programansvarig eller motsvarande. I vissa fall kan lönetillägg erhållas även för annat särskilt uppdrag.

Huvudregeln är att personaldirektören fattar beslut om lönetillägg och ändrad lön för en anställd. För beslut om lönetillägg upp till 1 500 kronor per månad och/eller för lönetillägg som ska gälla kortare tid än tre månader hänvisas till arbetsordning samt till uppgifter och beslutanderätter vid Uppsala universitet.

Riktlinjerna träder i kraft den 9 december 2013 och gäller retroaktivt från och med den 1 juli 2013 för lönetillägg för särskilda uppdrag. Riktlinjerna ersätter de delar av det lokala kollektivavtal som tidigare reglerade lönetillägg och ändring av lön vid befordran och ny kompetens.