Lönerevision 2018

2019-04-04
Kompensation för förlorad ersättning från Försäkringskassan
Många personer har tagit kontakt med Saco-S-rådet efter att alla doktorander vid universitetet fick ett e-brev angående lönekompensation till sjuk- och föräldralediga för att löneavtalet inte var klart till revisonsdatumet 1 oktober 2018. För doktorander är det aktuella datumet 7 februari 2019 och för övriga anställda 17 december 2018.

Kompensationen grundar sig på att det inte går att retroaktivt ändra på lönen hos Försäkringskassan. Storleken på kompensationen beror på längden och omfattningen av ledigheten, samt vad du hade i lön innan revisionen respektive efter revisionen. Det är därför omöjligt att generellt ange höjningens storlek. Den behöver räknas ut för varje person. Löneenheten räknar dock på den faktiska lönen innan och efter revisionen, och drar bort 10 %.

Saco-S-rådet har kunnat konstatera att flera personer ännu inte har fått rätt kompensation för den föräldraledighet som de haft mellan 1 oktober 2018 och 7 februari (doktorander) respektive 17 december (övriga anställda). Den vanligaste orsaken verkar vara att universitetet inför marslönen saknat information om vilken omfattning dessa personer har tagit ut föräldrapenning.

Just nu pågår samtal mellan Saco-S-rådet och universitetet om hur vi säkerställer att alla får rätt kompensation. Det kan handla om ytterligare en lönekörning för att fånga upp de som missades i den förra körningen.

Vi kommer att skicka ut mer information när vi vet mer. Under tiden uppmanar Saco-S-rådet alla som har varit föräldralediga något mellan 1 oktober 2018 och 7 februari (doktorander) respektive 17 december (övriga anställda) att snarast skicka in utbetalningsbeskedet från Försäkringskassan till Löneenheten via mejl eller post, om ni inte redan har gjort det!

2019-02-12
Nu är den nya doktorandstegen klar. Avtalet tecknades 2019-02-07 och gäller från 1 oktober 2018. Den nya lönen beräknas komma med februarilönen.

Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringkassan, så att ni får rätt ersättning!

2019-01-08
Förhandlingen om den nya doktorandstegen pågår fortfarande. När den blir klar kommer de nya lönerna gälla från den 1 oktober 2018 och betalas ut retroaktivt till alla doktorander. Att avtalet drar ut på tiden gör att doktorander som är föräldralediga eller sjuklediga inte får "rätt" ersättning från Försäkringskassan. Enligt det avtal som Saco-S-rådet har med universitetet ska universitetet ersätta doktoranderna (och alla andra drabbade) för det som denna försening innebär.

2018-12-19
Löneförhandlingarna är klara och avtalet om nya löner skrevs på den 17 december (det gäller alla utom doktoranderna). Det innebär att de nya lönerna och den retroaktiva lönen fr o m 1 oktober betalas ut med januarilönen (2019). Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringskassan, så att ni får rätt ersättning vid föräldraledighet och sjukledighet

Meddela och förklara den nya lönen
Det är arbetsgivaren som får/ska meddela och förklara den nya lönen. Det görs på lite olika sätt på olika arbetsplatser - en del får ett brev i brevfacket, andra får det muntligt och vissa får vänta till löning för att hitta informationen på lönebeskedet. Alla har dock rätt att få den nya lönen förklarad och motiverad av arbetsgivaren. Saco-S-rådet är bundet av förhandlingssekretess och får därmed inte föra vidare något av det som sagts under förhandlingarna.

Sifferlöst avtal
Egentligen är Sacos avtal sifferlöst, men det är klart att institutionerna har fått siffror att hålla sig till. Universitetet har varit tydligare i år än tidigare om att det är lönen efter revision som står i fokus och inte höjningen i sig. Det innebär att om två medarbetare har ungefär likvärdiga arbetsuppgifter och ungefär likvärdiga prestationer, så ska även lönen vara ungefär likvärdig. Det i sin tur kan innebära att om den ena hade en lägre lön innan revisionen, att denna kanske får en högre höjning än den som hade en högre lön innan revisionen. Ibland när det är stora löneskillnader kan justeringarna ta mer än en lönerevision att komma till rätta med.

Resultat
Resultatet av revisionen i stort ligger strax över 2,3 % för alla Sacomedlemmar (något mer för kvinnor än män). Att resultatet är högre än vi först gick ut med beror på att arbetsgivaren i år har valt att inkludera några lönejusteringar som tidigare år har legat utanför revisionen.
     Efter lönekörningen i januari kommer vi att kunna göra fler analyser av utfallet.

2018-09-07
Löneseminarium
Tid: Måndag 17 september, 16-18
Plats: Campus Gotland, rum E48
Plats: Uppsala, Segerstedthuset, rum: Plantskolan
 

2018-08-28
Den kommande lönerevision gäller från 1 oktober 2018 och alla som har varit anställda innan 1 juli, såvida det inte finns någon annan individuell överenskommelse.
     Precis som förra året omfattas de flesta Sacomedlemmar på Uppsala av lokal förhandling, vilken förbereds genom lönesamtal, och endast Universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid och universitetsbiblioteket har lönesättande samtal.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Löneseminarier
18/5 12:00-13:30 Lönesättande samtal, Lokal: Plantskolan K1:477 Segerstedt
29/8 10-12 Salary discussions, Salary revision 2018, Lokal: EBC, Rum 3, 15:01004 (På engelska!)
3/9 10-12 Lönesamtal, Lönerevision 2018, Lokal: Ekonomikum, Rum A144

Lönesamtal

Det är hög tid att boka ett lönesamtal hos din närmaste chef om du inte redan har gjort det. Lönesamtalen är planerade från 20:e augusti till början på oktober. I mitten på oktober får SacoS-rådet arbetsgivarens bud och i november/december förhandlas lönerna. Om allt går planenligt betalas den nya lönen ut med januarilönen.

Lönesättande samtal
De flesta lönesättande samtalen kommer att hållas parallellt med lönesamtalen. I den här processen bidrar Saco-S-rådet med råd inför samtalet och följer upp resultat efteråt. Årets modell skiljer sig något från tidigare års och vi hoppas att det ska resultera i bättre samtal. Läs gärna på riktlinjerna!

Doktorandlönerna
Doktorandernas lönestege förhandlas i särskild ordning. Dessa förhandlingar har inte börjat ännu, men Saco-S-rådets förhoppning är att dessa förhandlingar ska kunna vara klara till i oktober.

Förhandlingsunderlag
Förhandlingsunderlaget är det som Saco-S-rådet har att utgå ifrån när vi individförhandlar din lön! Vi har gjort några justeringar i underlaget, som kommer att skickas ut inom kort. Det kommer då också att finnas på hemsidan jämte en FAQ. Kom ihåg att det är prestationer efter 1 okt 2017 som räknas.

Lönestatistik
På Saco-S-rådets hemsida finns lönestatistik som kan vara bra att ha till hands när man funderar över hur ens lön förhåller sig till andras.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/

2018-06-18
2018-års lönerevision
Tidplanen står fast med lönesamtal och lönesättande samtal efter semestrarna, besked om de nya lönerna innan julledigheterna och utbetalning med januarilönen. Arbetet fortsätter för att etablera en fast rutin med årliga lönerevisioner i syfte att denna rutin också ska vara tidsbesparande.

Det föreslås inga radikala förändringar vad gäller årets revision. Saco-S-rådet bevakar särskilt grupper som exempelvis föräldralediga, långtidssjukskrivna, de som går i pension efter 1 oktober o.s.v. Det viktiga är att dessa inte missgynnas av den planerade retroaktiva löneutbetalning.

Inför 2018-års revision har Saco-S-rådet undersökt utfallet av de lönesättande samtalen på biblioteket vid 2017-års revision. Undersökningen av löneökningarna mellan de som har lönesättande samtal och de som inte har lönesättande samtal visar att både män och kvinnor som haft lönesättande samtal har fallit bättre ut. Läs hela undersökningen här.

2018-04-13
Lönerevision 2018
Det var inte länge sedan vi avslutade 2017-års revision, men arbetet med 2018-års revision har redan börjat. Arbetsgivare och facken har diskuterat möjligheten till längre revisionsperioder, exempelvis två-åriga perioder, men för att det ska vara möjligt har Saco-S-rådet lyft att:
- det ska vara en modell som återkommer, så att medarbetarna vet vad de kan förvänta sig
- modellen får inte missgynna anställda som har korta anställningar, föräldralediga, sjuklediga eller dem som går i pension under revisionsperioden.

Tidplan
Det är inte aktuellt med en längre revisionsperiod denna gång och således är revisionsdatumet är den 1 oktober 2018. Tanken är att alla lönesamtal och lönesättande samtal ska äga rum efter semestrarna och att vi ska få besked om de nya lönerna innan julledigheterna, med utbetalning med januarilönen.

Löneseminarier 2018
Lönesättande samtal (förvaltningen, Internrevision, UU Innovation, NCK och biblioteket)
tid: 18 maj 12-13:30, lokal: Plantskolan K1:477 Segerstedt, mer information skickas ut separat

I september kommer Saco-S-rådet arrangera löneseminarier även för dem som inte har lönesättande samtal. Det blir ett seminarium på svenska och ett på engelska i Uppsala, samt ett i Visby. Närmare information om datum och lokal kommer senare.

2018-02-21
2018-års lönerevision
De första samtalen mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna om 2018-års lönerevision har handlat om revisionsdatumet. Revisionsdatumet är enligt det centrala kollektivavtalet 1 oktober varje år om parterna inte kommer överens om något annat. Arbetsgivaren har lyft frågan om en längre revisionsperiod. Det finns för- och nackdelar med en längre revisionsperiod. 

Industrins märke för de kommande åren är 2 % per år eller 6,5 % under 2017-2019.