Lönerevision 2017

2018-02-08
Egentligen är Sacos avtal sifferlöst, men det är klart att institutionerna har fått siffror att hålla sig till. Det finns ingen botten, utan det finns de som har fått 0 % i lönerevisionen. Det är naturligtvis ett grovt ifrågasättande av dessa personers prestation. Upp till 1,3 % har Saco-S-rådet velat ha en särskild förklaring till den låga höjningen och det borde resultera i en diskussion mellan chef och medarbetare om underprestation. En lönehöjning mellan 1,4 % och 1,9 % är en bra prestation. Allt över 2,0 % är mycket bra prestationer, där medarbetaren gör mer och eller tar större ansvar för verksamheten och universitetet.

Inte bara procenten utan även totallönen är relevant. I de fall lönen ligger kring eller under den 10:e percentilen har Saco-S-rådet frågat om lönen speglar prestationen. Justeringar av låga löner kan innebära höga procent och drar upp snittet på resultatet för hela revisionen.

Resultatet av revisionen i stort ligger strax över 2,2 % för alla Sacomedlemmar (något mer för kvinnor än män). Efter lönekörningen kommer vi att kunna göra fler analyser av utfallet.


2018-02-05
Löneförhandlingarna är klara och avtalet om nya löner skrevs på den 31 januari (avtalet om doktorandstegen tecknades 2017-12-14). Det innebär att de nya lönerna och den retroaktiva lönen fr o m 1 oktober betalas ut med februarilönen (2018). Datumen om när avtalen skrevs på är relevanta för er som är sjuk- eller föräldralediga!

Det är arbetsgivaren som får/ska meddela och förklara den nya lönen. Det görs på lite olika sätt på olika arbetsplatser - en del får ett brev i brevfacket, andra får det muntligt och vissa får vänta till löning för att hitta informationen på lönebeskedet. Alla har dock rätt att få den nya lönen förklarad och motiverad av arbetsgivaren. Saco-S-rådet är bundet av förhandlingssekretess och får därmed inte föra vidare något av det som sagts under förhandlingarna.


2017-12-20
​Arbetet med lönerevisionen pågår. Såväl de lönesättande samtalen vid universitetsförvaltning, Internrevision, UU Innovation och universitetsbiblioteket, som realförhandlingarna för dem som inte har lönesättande samtal pågår för fullt.

De nya doktorandlönerna är klara. Avtalet tecknades 2017-12-14 och gäller från 1 oktober 2017.
Nya doktorandstegen

Den nya lönerna beräknas kunna betalas ut med februarilönen (2018). Det innebär att vi får retroaktiv lön fr o m oktober (2017).2017-11-28
​Arbetet med lönerevisionen pågår. De lönesättande samtalen pågår inom universitetsförvaltning, Internrevision, UU Innovation och universitetsbiblioteket. I torsdags lämnade Saco-S-rådet sitt bud till arbetsgivaren och realförhandlingarna för dem som inte har lönesättande samtal sätter igång inom kort.

Den nya lönen beräknas kunna betalas ut med februarilönen (2018). Det innebär att vi får rektroaktiv lön fr o m oktober (2017).

2017-10-11
Löneutrymmet 2017
​Löneutrymmet 2017 är ca 2-2,2 %. Det innebär att en "normal" prestation borde ge ca 1,3-1,8 % och allt därutöver är "mycket god" prestation alternativt en lönejustering utifrån de prioriterade grupper som universitetet identifierat.

I år är det framförallt forskare, eftersom att de har en låg lön med hänsyn till utbildningsnivå och livslön.

Det finns inga individgarantier, vilket innebär att arbetsgivaren kan sätta ett "nollbud". Dock behöver arbetsgivaren förklara alla förslag till löner och särskilt nollbuden.

2017-10-02
Förhandlingsunderlag
​Idag skickades förhandlingsunderlaget ut till alla medlemmar. Har du inte fått det är det bra att kontakta Saco-S-rådets kansli. Förhandlingsunderlaget hittar du här.

2017-09-22
Förhandlare
​Råd och stöd, samt lokal förhandling (lönesamtalsmodellen)
Per Sundman, Tina Hedmo, Kirsi Höglund och Robert Malmgren

​Råd och stöd inför lönesättande samtal och stöd/närvarar vid eventuella fyrpartssamtal
Anders Lagerstrand (förvaltningen) och Per Sundman (biblioteket)

2017-09-22
Löneseminarier
26/9 12:00-13:00 Lönerevision 2017 Lokal: B27 Campus Gotland

​För er som inte hade lönesättande samtal förra året men har det i år
27/9 09:15-11:00 Vad betyder lönesättande samtal för dig? Lokal: 2-0024 Engelska parken
​5/10 16:15-17:30 Vad betyder lönesättande samtal för dig? Lokal: Boksalen, Carolina Rediviva

​För er som hade lönesättande samtal förra året
2/10 10:15-12:00 Vad betyder lönesättande samtal för dig? Lokal: K1:477 på Segerstedt, Källarvåning 1

2017-06-19
2017-års lönerevision
Nu har arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna kommit överens om en tidplan för 2017-års revision. Den nya lönen kommer att gälla från och med den 1 oktober, men utbetalningen kommer troligtvis först med februarilönen.

Detaljerad tidplan
v 18-26: förberedelser och förhandlingar
v 32-40: förberedelser och seminarier om lönebildning, lönerevision och lönesättande samtal
v 39-43: lönesamtal
v 43-50: lönesättande samtal
v 44: arbetsgivarens bud
v 47: Saco-S-rådet lämnar sina yrkanden
v 51-5: löneförhandlingar
v 9: utbetalning av ny lön + retroaktiv lön

Doktorandstegen förhandlas separat i vanlig ordning.


2017-05-22
2017-års lönerevision
Just nu pågår en diskussion mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna om revisionsdatumet och om beräknad tidplan. Revisionsdatumet är enligt det centrala kollektivavtalet 1 oktober om parterna inte kommer överens om något annat. Det finns flera fördelar med att revisionsdatum och utbetalningsdatum inte ligger för långt ifrån varandra. Det var inte optimalt att som i 2016-års revision ha revisionsdatum per den 1 oktober 2016 med utbetalning i slutet på mars 2017. Saco-S-rådet arbetade både 2016 och i år för att få utbetalningarna med decemberlönen, men processen har försenats av att arbetsgivaren vill ha en sammanhållen lönerevision, vilket i sin tur har försenats av att ST och Seko har väntat på sina centrala avtal. Det är anledningen till Saco-S-rådet kan tänka sig att se över när på året vi bör sätta revisionsdatumet.

Lönesättande samtal
​Saco-S-rådet har skickat ut en enkät till de medlemmar som hade lönesättande samtal i senaste lönerevisionen. Arbetsgivaren hade en egen enkät som gick ut till de chefer som höll i de lönesättande samtalen. Svarsfrekvensen för Saco-S-rådets enkät var låg och därför är det svårt att dra några större slutsatser om statistiken. Två viktiga reflektioner är dock att 1) av de svarande föredrog ca en tredjedel lönesättande samtal, ca en tredjedel traditionella lokalfacklig förhandlingar och ca en tredjedel visste inte; 2) våra medlemmar upplevde att en del chefer kom dåligt förberedda och cheferna (enligt arbetsgivarens enkät) upplevde att våra medlemmar kom dåligt förberedda, alternativt hade andra förväntningar på vad ett lönesättande samtal innebar. Saco-S-rådet har för avsikt att göra en sammanställning av resultatet och lägga ut under fliken Lönesättande samtal.

2017-04-12
Uppsala universitet beräknas ha en lönerevision per den 1 oktober 2017. I normalfallet ska alla som har anställts före 1 juli 2017 ingå i lönerevisionen. När Saco-S-rådet förhandlar nya löner för anställningar som börjar den 1 juli eller senare, räknar vi upp lönerna med "märket" 2,0 % om arbetsgivaren inte har angivit att personen ska ingå i lönerevisionen. De senaste lönerevisionerna visar på att märket är en bra indikator på var löneökningarna kan tänkas landa. Märket gäller för hela universitetet och det är möjligt och till och med troligt att det kommer att finnas variationer mellan vetenskapsområdena, institutioner och avdelningar på universitetet, och mellan individer på institutionerna.

2017-04-05
Efter påsk kommer parterna att träffas och bland annat börja diskutera 2017-års lönerevision. Saco-S-rådets förhoppning är att revisionen denna gång ska bli klar innan årsskiftet. Industrins märke för de kommande åren är 2 % per år eller 6,5 % under en tre-årsperiod.

FAQ Lönerevision 2017

Hur kan 1,4-1,9 % vara en god prestation om snittet för revisionen ligger på strax över 2,2 %?
En av orsakena varför resultatet hamnar strax över 2,2 % är för att många institutioner har en tendens att sätta väldigt låga ingångslöner och att det är justeringen av dessa som drar upp snittet. Vi på Saco-S-rådet jobbar hårt för att ingångslönerna inte ska vara så låga, men än så länge har vi inte nått hela vägen.

En annan orsak är att en del kollegor har fått andra arbetsuppgifter, men arbetsgivaren bedömt att det inte har varit tillräckligt för att säga att det är motiverat att "ta utanför revisionen".

Förhandlas alla löner på individnivå?
Ja, alla löner förhandlas på individnivå. Saco-S-rådet förhandlar utifrån det förhandlingsunderlag som rådet har fått in från våra medlemmar, om det inte finns något underlag lyssnar vi från prefektens argument och gör jämförelser med andra på institutionen, mellan institutionerna och tar särskild hänsyn till eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män.

Hur går lönerevisionen till?
Saco-S centralt och Arbetsgivarverket har kommit fram till att lönesättande samtal är den lönesättningsmodell som ska tillämpas om vi lokalt inte kommer överens om annat. Det innebär att några verksamheter vid Uppsala universitet hade lönesättande samtal  inom ramen för 2016-års revision. Dessa verksamheter var universitetsförvaltningen, internrevisionen, UU Innovation och Nationellt centrum för kvinnorfrid (NCK), vilket motsvarar knappt en tiondel av alla Sacomedlemmar vid universitetet. Den övriga verksamheten genomförde löneförhandlingarna på samma sätt som tidigare år, d.v.s. som lokalfackliga förhandlingar.

Hur går lokalfackliga förhandlingar till?
Arbetstagarens process
- Arbetstagaren har lönesamtal med sin närmaste chef (oftast prefekten)
- Arbetstagaren fyller i Saco-S-rådets förhandlingsunderlag med löneanspråk och meriter som förhandlarna kan anföra i samband med en förhandling.

Arbetsgivarsidans process
1. den närmaste chefen (oftast prefekten) har lönesamtal med den anställda
2. prefekten skickar in ett samlat underlag med förslag till nya löner till personalavdelningen
3. personalavdelningen går igenom underlaget och gör vissa revideringar - ibland i samråd med institutionen, men inte alltid
4. arbetsgivaren (personalavdelningen) kommer till facket med ett förslag till lönerevision

Saco-S-rådets process
1. facket skickar ut en löneenkät till medlemmarna för att få in löneanspråk och argument inför löneförhandlingarna
2. facket får arbetsgivarens förslag till nya löner och går igenom det, dels på ett allmänt plan över institutioner, dels mot bakgrund av de löneenkäter som inkommit.

Förhandlingen
a. I de fall där arbetsgivare och arbetstagare är överens är förhandlingen enkel och förhandlingen avslutas i enighet.

b. I de fall där arbetsgivaren föreslår en högre lön än arbetstagaren avgivit i sin enkät är enkel den med. Facket sänker aldrig en föreslagen lön, utan förhandlingen avslutas i oenighet.

c. I de fall arbetsgivare och facket inte kan enas slutar förhandlingarna i oenighet. Facket har löneenkäten för att argumentera för medlemmens sak. Andra argument är om lönen ligger fel i jämfört med andra anställda med samma anställningsform. I slutändan är det arbetsgivaren som sätter lönen och så länge arbetsgivaren håller sig inom ramen för det överenskomna löneutrymmet för hela universitetet så har facket inte så väldigt mycket att säga till om.

Vem (vilken person) förhandlar min lön?
Vid kommande lönerevision kommer vi förmodligen att ha två parallella förhandlingsgrupper med två förhandlare i varje grupp för att korta ner processen. Vi har dock ingen färdigförhandlad tidplan ännu, så därför vet vi inte helt säkert vilka av Saco-S-rådets förhandlare som är tillgängliga under realförhandlingarna.