Lönerevision 1 oktober 2016

2017-04-05
2016-års lönerevision är klar för de allra flesta, men det kvarstår ett fåtal inom gruppen "lönesättande samtal". Det innebär att universitetet och Saco-S-rådet ännu inte fått några siffror att räkna statistik på. I klarspråk innebär det att vi ännu inte vet hur det har gått i lönerevisionen. Vi hoppas att det ska vara klart till veckan efter påsk.

2017-03-13
Lönerevisionen för institutionerna är klar och endast några lönesättande samtal kvarstår för de som berörs av samtalen. Prefekter/motsvarande ska meddela oss arbetstagare. Vissa prefekter/motsvarande skickar ett skriftligt meddelande, andra tar det muntligt med sina medarbetare. Lönerna blir offentliga i samband med marslönen.

​Först när lönerna är offentliga i Primula får Saco-S-rådet hjälpa till med löneinformation. Dock får Saco-S-rådet inte berätta något om vad som sades i förhandlingsrummet. Det är arbetsgivaren som har ansvaret att lönerevisionen är rättvis och att resultatet går att motivera. Det är också arbetsgivaren som har ansvar att förklara resultatet av lönerevisionen.

​Saco-S-rådet kommer att göra en uppföljning av årets lönerevision.

2017-03-01
Avtalet om nya löner skrevs under den 1 mars 2017*. Den nya lönen gäller från och med 1 oktober.
*Gäller medlemmar vars lön har förhandlats mellan arbetsgivaren och Saco-S-rådet i s.k. lokal förhandling.

2016-12-20
Var är vi i processen just nu
Nu ska alla anställda ute på institutionerna blivit erbjudna en möjlighet till lönesamtal. Prefekterna har skickat sitt förslag till personalavdelningen, som har sammanställt det och skickat ett första lönebud till Saco-S-rådet. Saco-S-rådet har julhelgen på sig att jämföra arbetsgivarens bud mot de löneenkäter vi har fått in. Den 16 januari ska vi komma med ett motbud till arbetsgivaren. Efter det börjar de riktiga förhandlingarna mellan prefekter/chefer och Saco-S-rådet och kommer att pågå fram till början på mars.

Doktorandstegen
Nu är den nya doktorandstegen klar. Det kommer dock att dröja till januari eller februarilönen innan den nya lönen syns i lönekuvertet.

Att förhandlingarna drog ut på tiden beror delvis på att Saco-S-rådet under hösten tagit fram förslag till en ny modell för doktorandstegen som grundar sig på antal år som doktorand istället för uppnådda  50 % och 80 %. Arbetsgivaren vill ha mer tid på sig att förankra förslaget till ny stege, vilket är rimligt, även om man skulle kunna hoppats på att det kunde ha gjorts tidigare i höstas. Som det är nu kommer den nya stegen inte att tillämpas vid revisionen 2016.

Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringkassan, så att ni får rätt ersättning!
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/doktorandfragor/doktorandstege/​

Lönesättande samtal
De som har lönesättande samtal (d.v.s. förvaltningen, internrevisionen, UUI och NCK) kommer att ha sina samtal i januari-februari.

Föräldralediga
Föräldralediga omfattas av lönerevisionen och ska ha en individuell löneutveckling som om vederbörande hade varit kvar i arbete. Dessutom ska retroaktiv lön utbetalas motsvarande den inkomstförlust som medlemmen gör för att förhandlingarna avslutas senare än den 1 oktober. Om så inte skulle vara fallet uppmanar Saco-S-rådet er att ta kontakt med oss.

Långtidssjuka och tjänstlediga
Långtidssjuka omfattas av lönerevision om inte särskilda skäl finns. Det finns en särskild modell för att kompensera för att den sjukpenninggrundande inkomsten inte höjs retroaktivt. Tjänstlediga däremot kan förhandlas i samband med lönerevisionen eller i en särskild löneöversyn i samband med återgången till arbete.

De nya lönerna
Vi räknar med att de nya lönerna plus den retroaktiva lönen från och med 1 oktober, kommer på marslönen.

Uppföljning
Saco-S-rådet planerar att göra en uppföljning av 2016-års lönerevision. Vi kommer bland annat fråga våra medlemmar om de har erbjudits lönesamtal, om de gått på lönesamtalet och hur de upplevde detsamma.

2016-11-29
En del av er har redan fyllt i en löneenkät och skickat den till oss, men vi saknar fortfarande en hel del. Vi behöver ha löneenkäten senast 1 december. Det är med dina argument som vi förhandlar din lön.

Skicka den antingen
- med ett e-brev till saco@uadm.uu.se
- med internposten till Saco, Gula villan, Engelska parken
- i ett kuvert i Gula villans brevlåda på Thunbergsvägen 7A

Löneenkäten hittar du här tillsammans med en FAQ
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/loneenkat/

Den genomsnittliga löneförhöjningen för universitetet ska ligga på 2,2 %. Institutionerna har dock fått instruktioner om att lägga sitt förslag inom ramen 1,8 % - 2,0 %.

2016-10-14
Universitetets information om lönesamtal och lönekriterier finns att hitta på Medarbetarportalen>Min anställning>Lön>Lönesamtal. Där finns bland annat stödmaterial för lärare och TA-personal.

2016-08-18
Kommande lönerevision gäller från 1 oktober 2016. Alla som har varit anställda innan 1 juli 2016 omfattas av revisionen, oavsett om man har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

Lokalt kollektivavtal om löner m.m.


Lönerevision med lönesamtal
De flesta vid universitetet kommer att ha samma slags lönerevisionsprocess som vi har haft vid Uppsala universitetet de senaste gångerna. Det innebär:
- medarbetaren ska bli erbjuden ett lönesamtal med närmaste chef
- chefen sammanställer ett förslag och skickar det till förvaltningen
- universitetet skickar sitt bud till Saco-S-rådet
- Saco-S-rådet jämför arbetsgivarbudet med medlemmens yrkande i löneenkäten och med gällande löneläge
- Saco-S-rådet ger ett motbud
- Arbetsgivaren (institutionens representant + personalavdelningen) och Saco-S-rådet träffas och förhandlar de nya lönerna individuellt för alla Sacomedlemmarna vid universitetet

Saco-S-rådet kommer att skicka ut en löneenkät i sedvanlig ordning. Löneenkäten är förhandlarnas verktyg när vi förhandlar din individuella lön. Vi behöver dina argument för varför du ska ha en högre lön!

Lönerevision med lönesättande samtal
Enligt kollektivavtalet RALS-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S är lönesättande samtal lönesättningsmodellen vid lönerevision inom universitet och högskolor från och med 2016 om lokala parter inte kommer överens om annan ordning. Mot bakgrund av det har universitetet och Saco-S-rådet arbetat fram en modell som ska prövas inom följande verksamheter vid denna lönerevision.

I 2016-års revision kommer Universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation och Nationellt centrum för kvinnofrid att ha lönesättande samtal.

Lönesättande samtal innebär att chef och medarbetare, de två personer som har bäst kunskap om medarbetarens prestationer, kommer överens om en ny lön i samband med lönerevisionen.  Det är viktigt att samtalen följer de partsgemensamma principerna för goda samtal och att medarbetare inte känner press att komma överens om något som inte upplevs schysst.

Vid lönesättande samtal gäller att:
- medarbetare och lönesättande chef träffas och diskuterar prestationer och lön
- medarbetaren kan ta kontakt med Saco-S-rådet för råd och stöd
- medarbetare och chef träffas och diskuterar lön
- om medarbetare och chef inte kommer överens så finns det möjlighet till fyrpartssamtal och ytterst om medarbetare och chef inte skulle komma överens tas förhandlingen till de centrala parterna.

Vid frågor kontakta:  Per Sundman, Anita Ericsson, Kirsi Höglund eller Anders Lagerstrand