Lönekriterier

Lönesättning

Det är lätt att fastna i jämförelser av löneförhöjningen i procent, men rättvis lön handlar inte om hur många procent vi fick i den senaste lönerevisionen. Grundtanken är att lönesättningen ska utgå från 1) vilka arbetsuppgifter man har, 2) hur väl man utför sitt arbete, och 3) marknaden.

Arbetsuppgifterna
Om man får mer avancerade arbetsuppgifter och eller mer ansvar för verksamheten, och dessutom utför dem väl, är det ett argument för en högre lön. Det omvända inträffar också emellanåt – att man får mindre avancerade eller ansvarstyngda arbetsuppgifter. I de fallen har vi en överenskommelse på universitetet att vi inte sänker lönen, däremot kanske lönehöjningarna är mer blygsamma under den tid då lönen ligger högt i relation till arbetsuppgifterna.

Prestation
Prestation handlar om mer än att utföra sina arbetsuppgifter. Det handlar om

Bedömningsområden och lönekriterier
Detta innehåll är kopierat från Uppsala universitets hemsida

För att underlätta bedömningen av en medarbetares arbetsprestationer finns ett vägledningsmaterial (se nedan). Materialet omfattar en beskrivning av vilka områden som ska bedömas och förslag på lönekriterier inom varje område. Dessutom finns nivåbeskrivningar som kan användas som verktyg vid bedömningen samt förslag på blankett för dokumentation av lönesamtalet.

Viktigt att beakta är skillnaden mellan bedömningsområdena och lönekriterierna. De bedömningsområden som beskrivs är viktiga delar av en medarbetares arbete som universitetsledningen har beslutat ska bedömas. Lönekriterierna är exempel och förslag inom varje bedömningsområde. Meningen är således inte att alla förslag på lönekriterier inom ett bedömningsområde nödvändigtvis ska användas vid en institution/avdelning/motsvarande. Tanken är att varje institution/avdelning/motsvarande utifrån förslagen på lönekriterier kan inspireras att göra sitt eget utvecklingsarbete och definiera vilka lönekriterier inom ett område som ska bedömas just där. 

Lönekriterier för forskande och undervisande personal

  • Sex bedömningsområden ska bedömas.
  • Alla bedömningsområden har formulerats med fokus på prestation.
  • Alla bedömningsområden är formulerade utifrån områden. Till exempel ”prestationer inom forskning”.
  • Inom varje bedömningsområde finns förslag och exempel på lönekriterier, dvs. förslag på olika typer av prestationer inom varje område.

Lönekriterier för för teknisk och administrativ personal (TA-personal)

  • Fyra bedömningsområden ska bedömas.
  • Alla bedömningsområden har formulerats med fokus på prestation.
  • Inom varje bedömningsområde finns förslag och exempel på lönekriterier, dvs. förslag på olika typer av prestationer inom varje område.

Stödmaterial

Vägledningsmaterial för forskande och undervisande personal
Vägledningsmaterial för teknisk och administrativ personal