Lön vid nyanställning

Uppsala universitet tillämpar individuell lönesättning, men det finns vissa riktlinjer för institutionerna. I normalfallet sätts lönen mellan den 10:e och den 90:e percentilen för vad som gäller för befattningen. Lärare/forskare jämförs dessutom per vetenskapsområde och inom medicinsk fakultet jämförs kliniker och prekliniker var för sig.

Faktorer som kan påverka lönen vid nyanställning är arbetsuppgifterna/ befattning, marknadskänslighet samt personliga meriter med anknytning till den aktuella befattningen.

Du hittar den senaste lönestatistiken för adjunkter (UNIADJ), lektorer (UNLEKT), professorer (PROFUU) och forskare (FORSK) här. I statistiken saknas kliniker, befordrade lektorer/professorer och alla andra anställningsformer som naturligtvis finns på universitetet. För närmare och mer uppdaterad information om lönestatistiken vid Uppsala universitet kan du som medlem i ett Saco-förbund vända dig till Saco-S-rådets kansli.

Uppsala universitet har en lönerevision per den 1 oktober 2019. I normalfallet ska alla som har anställts före 1 juli ingå i lönerevisionen. Det gäller såväl tidsbegränsat anställda som tillsvidareanställda och deltidsanställda som heltidsanställda.  Saco-S har visserligen ett sifferlöst avtal, men när Saco-S-rådet förhandlar nya löner för anställningar som börjar den 1 juli eller senare, räknar vi upp lönerna med industrins "märke" 2,0 % om arbetsgivaren inte har angivit att personen ska ingå i lönerevisionen. De senaste lönerevisionerna visar på att märket är en bra indikator på var löneökningarna kan tänkas landa. Märket gäller för hela universitetet och det är möjligt och till och med troligt att det kommer att finnas variationer mellan vetenskapsområdena, institutioner och avdelningar på universitetet, och mellan individer på institutionerna.