Skyddsombud

Here is some information about the safety representative assignment in English (external webpage): https://www.av.se/en/work-environment-work-and-inspections/safety-representatives/

Varje arbetsplats som har minst fem anställda ska ha ett skyddsombud. Skyddsombuden väljs av de anställda vid arbetsplatsen och utses av den fackliga organisationen som har kollektivavtal med arbetsplatsen. Mandattiden är tre år och har som regel sista dag den 31 december i respektive år.

Skyddsombudens uppgift är att:

  • verka för en bra arbetsmiljö
  • förebygga ohälsa och olycksfall
  • ta del av handlingar som rör arbetsförhållanden
  • hantera tystnadsplikt och sekretess

Tid för skyddsombudsarbete

Som skyddsombud så kommer du att behöva lägga en del av din arbetstid på arbetsmiljöfrågor, både i form av strategiskt arbetsmiljöarbete på din arbetsplats men också för risk- och konsekvensanalyser och samtal med dina kollegor och med chef. Du kan också då och då behöva vidareutbilda dig för att så väl som möjligt utföra arbetet som förtroendeuppdraget innebär.

Det innebär att en del av din arbetstid går åt till arbetsmiljöfrågor och därmed inte till andra arbetsuppgifter som du haft tidigare. Detta har du rätt till enligt förtroendemannalagen 6§ (facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som fordras för det fackliga uppdraget) och arbetsmiljölagen 6 kap 5 § (Skyddsombud har rätt till den ledighet som fordras för uppdraget). Det innebär att du tillsammans med din chef bör samråda kring vilka arbetsuppgifter som ska utgå för att du ska på ett bra sätt kunna genomföra ditt uppdrag som skyddsombud.

Utbildning för nya skyddsombud

Personalavdelningen erbjuder och rekommenderar nya skyddsombud att genomgå universitetets interna skyddsombudsutbildning. Utbildningen omfattar lagar och regler inom arbetsmiljöområdet, skyddsombudets roll, genomgång av den teknisk/fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, ergonomi med mera. Utbildningen är återkommande och startar i oktober månad varje år och avslutas tillsammans med rektor i april/maj kommande år.

Vid frågor om skyddsombudsutbildning vänd er till Personalavdelningen.

Skyddsombudsanmälan

Anmälan om nytt skyddsombud lämnas på blanketten "Anmälan av skyddsombud". Blanketten fylls i av skyddsombudet som lämnar personliga uppgifter, vilket block/arbetsplats det gäller. När det är ett huvudskyddsombud som utses ska det också bifogas ett protokollsutdrag på utnämningen.

Skyddsombudsadministratör för Saco-S vid Uppsala universitet är Fabian Engel.

Studerandeskyddsombud

Studerandeskyddsombud utses av de studerande. Ansvaret för att de studerande känner till att de har rätt att välja skyddsombud ligger på huvudmannen för utbildningen.