Rektorsval

2020-01-13
Saco-S vid Uppsala universitet har två personer med närvaro och yttranderätt i Uppsala universitets universitetskollegium som bland annat ingår i processen att föreslå rektor och prorektor.

2019-01-11
Förslag till Arbetsordning

5 kap. Rektor

Process att föreslå rektor och utse prorektor
Rektor ska anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst tre år.

Innan styrelsen lämnar sitt förslag ska den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt som styrelsen har bestämt.

I sitt arbete med att föreslå rektor, ska styrelsen så långt möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen ska för regeringen redovisa hur jämställdhetsaspekten har beaktats.

Rektor ska ha en ställföreträdare som tjänstgör i rektors ställe när han eller hon inte är i tjänst. Ställföreträdaren ersätter även i övrigt rektor i den utsträckning som rektor bestämmer.

Rektors ställföreträdare ska utses av styrelsen.

Behörig att vara rektor eller ställföreträdare för rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor.
1 § Konsistoriet inleder processen i god tid, normalt ett och ett halvt år innan rektors och prorektors mandatperioder tar slut, genom att besluta om att inleda en rekryteringsprocess i öppen konkurrens alternativt beslutar om att undersöka förutsättningarna för en förenklad process för omförordnande.
2 § En rekryteringsgrupp bestående av åtta ledamöter utses. Två externa ledamöter från konsistoriet utses av konsistoriet. Tre personer med vetenskaplig kompetens och en företrädare för personalorganisationerna/övriga anställda utses av sina respektive representanter i universitetskollegiet. Två ledamöter utses av studenterna enligt bestämmelser i studentkårsförordningen (2009:769). Konsistoriet utser ordförande i rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppen beslutar om sina arbetsformer.
3 § Processerna att föreslå rektor och utse prorektor ska vara separata.
Processerna att föreslå rektor och utse prorektor följer följande ordning vid rekrytering i öppen konkurrens:

 1. Rekryteringsgruppen tar fram förslag och samråder med konsistoriet om kravprofil. Rekryteringsgruppen remitterar förslaget till universitetskollegiet.
 2. Konsistoriet beslutar om kravprofil.
 3. Rekryteringsgruppen tar fram en lista på kandidater. Rekryteringsgruppen ska så långt som det är möjligt ta fram såväl kvinnliga som manliga kandidater.
 4. Rekryteringsgruppen samråder med konsistoriet om kandidater till hörande.
 5. Rekryteringsgruppen lämnar namn på kandidater som ska höras till universitetskollegiet.
 6. Hörande genomförs. Konsistoriets ledamöter har närvarorätt, men inte yttranderätt vid hörandet.
 7. Universitetskollegiet överlämnar sitt förslag till rekryteringsgruppen.
 8. Rekryteringsgruppen överlämnar sitt förslag till konsistoriet.
 9. Konsistoriet beslutar om förslag till rektor och överlämnar det till regeringen.
  Vid utseende av prorektor gäller på motsvarande sätt punkt 1 -8 och dessutom:
 10. Vid utseende av prorektor samråder rekryteringsgruppen med föreslagen rektor om prorektorskandidater innan samråd med konsistoriet.
 11. Konsistoriet utser prorektor.
  Om ett omförordnande är möjligt och sittande rektor respektive prorektor står till förfogande för omförordnande ska konsistoriet pröva förutsättningarna för en förenklad process enligt följande ordning:
 12. Rekryteringsgrupp utses enligt 2-3 §§.
 13. Konsistoriet ger rekryteringsgruppen i uppdrag att göra en uppföljning av innevarande rektors och prorektors arbete vilket inkluderar att göra en bedömning av förutsättningarna för att pröva omförordnande i en förenklad process. Om rekryteringsgruppen bedömer att ett omförordnande av rektor och prorektor kan vara aktuellt samråder rekryteringsgruppen med sittande rektor om omförordnande av prorektor.
 14. Rekryteringsgruppen överlämnar sin uppföljning och sitt förslag till process till konsistoriet och konsistoriet beslutar därefter om att inleda en förenklad process för omförordnande eller en rekryteringsprocess i öppen konkurrens.
 15. Vid beslut om förenklad process för omförordnande kallas innevarande rektor/prorektor av universitetskollegiet till hörande. Konsistoriets ledamöter har närvarorätt, men inte yttranderätt vid hörandet.
 16. Universitetskollegiet överlämnar sitt förslag till rekryteringsgruppen.
 17. Rekryteringsgruppen överlämnar sitt förslag till konsistoriet.
 18. Konsistoriet beslutar att föreslå omförordnande av rektor till regeringen/beslutar om omförordnande av prorektor alternativt inleda en rekryteringsprocess i öppen konkurrens.