Senaste nytt - september 2019

--- English version further down ---

Lönerevision 2019
Den nya lönen gäller från 1 oktober 2019. Du omfattas av revisionen om du

  • var anställd den 30 september och den 1 oktober 2019
  • inte har fått en ny lön inom perioden tre månader före lönerevisionstidpunkten
  • inte är och har varit tjänstledig en längre tid
  • inte har kommit överens om något annat

Om allt går planenligt betalas den nya lönen ut med decemberlönen.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Förhandlingsunderlag 2019
Vi behöver ditt förhandlingsunderlag för att förhandla din lön på bästa sätt!
Tänk på att inte bara fylla i vad du har gjort utan även hur väl du har utfört det.

Årets förhandlingsunderlag finns bifogade i detta brev, men de finns också alltid på vår hemsida. Fyll i det som passar dig bäst och skicka in det till: saco@uadm.uu.se eller via internposten till:
Saco-S-rådet, Gula villan, Box 533. Vi behöver ha det senast den 1 oktober 2019.

Lönesamtal eller lönesättande samtal
Om du är anställd vid Universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid eller Universitetsbiblioteket, omfattas du av lönesättande samtal. Om du inte är det kommer du att ha ett lönesamtal och din lön att förhandlas av Saco-S-rådets löneförhandlare.

Lönesamtalet är inte en förhandling och samtalet ska inte handla om pengar, utan om prestationen - vad du har gjort och hur väl du har utfört det. Chefen kan säga om han/hon anser att du borde ligga lågt, mittemellan eller högt i lönespannet för den aktuella befattningen. Sedan förhandlas din lön av Saco-S-rådets förhandlare.

Upplägget för Lönesättande samtal är i stort sätt densamma som förra året, det vill säga 1) Samtal om prestation (ett lönesamtal) ; 2a) Samtal om lön och 2b) Överenskommelse av lön. Mellan Samtal 1 och 2 ska det finnas tid för att chefen och medarbetaren ska hinna tänka på vad som skulle kunna tänkas vara en rimlig lön. Mellan 2a och 2b ska det också finnas möjlighet till en paus, så att du kan kolla med oss på Saco-S-rådet om det förslag som ni landade i vid samtal 2a är rimligt med tanke på dina arbetsuppgifter och prestationer. Denna paus bör vara tillräckligt lång för att ge dig möjlighet att kontakta Saco-S-rådet och diskutera chefens förslag till ny lön. Om ni inte kan komma överens om den nya lönen slutar samtalet i oenighet och går vidare till s.k. fyrpartssamtal. Läs mer om det på hemsidan.

Det bästa sättet att själv bidra till ett bra lönesättande samtal är att komma väl förberedd!

Lönestatistik
På Saco-S-rådets hemsida finns lönestatistik som kan vara bra att ha till hands när man funderar över hur ens lön förhåller sig till andras.

Doktorandlönerna
De nya doktorandlönerna blev klara innan sommaren. De gäller från och med 1 oktober 2019.
https://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/doktorandstege/

Visst vet du att…
föräldralediga omfattas av lönerevisionen som om de hade varit kvar i arbete.

Löneseminarier
23/9 tid 09:00-10:30 Lönerevision2019, Lokal: A9:011b, BMC
27/9 tid 15:15-16:30 Salary revision 2019, Lokal: 2005, Ångström (engelska)
30/9 tid 09:00-10:00 Lönerevision 2019, Lokal: G222 (Finansrummet) Ekonomikum, Uppsala
30/9 tid 09:00-10:00 Lönerevision 2019, Lokal: Sal B43 Campus Gotland (med länk)
 

The latest news from the Saco-S-council


Salary review 2019
This year's salary review is valid from October 1, 2019. You are included in  the review if you

  • were employed on September 30 and October 1, 2019
  • have not received a new salary within the period of three months before the salary review date
  • are not and have been on leave for a long time (tjänstledig)
  • have not agreed on anything else

If everything goes according to plan, the new salary will be paid out with the salary in December.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Negotiations Material 2019
We need your Negotiations Material to negotiate your salary in the best way!
Remember not only to fill in what you have done but also how well you have done your job.

This year's Negotiations Material documents are attached to this letter, but you can also always find them on our website together. Fill in the one that works best for you and send it to: saco@uadm.uu.se or via the internal mail to: The Saco-S Council, the Yellow Villa, Box 533. We need it by October 1, 2019.den 1 oktober 2019.

Local Negotiations Salary discussions or Direct Salary Discussions
If you are employed at the University Administration, Internal Audit, UU Innovation, the National Center for Women's Peace or the University Library, you are subject to Direct Salary Discussions. If you are not, you will have a Salary discussion and then your salary will be negotiated by the Saco-S Council's salary negotiators.

The Salary discussion is not a negotiation and the discussion should not be about money, but about performance - what you have done and how well you have done it. The manager can tell if he / she thinks your salary should be in the lower, medium or higher salary range for the current position. Your salary is then negotiated by the Saco-S Council negotiator.
https://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

The arrangement for Direct Salary Discussions is broadly the same as last year, ie 1) Performance Discussion (a Salary Discussion); 2a) Salary Discussion and 2b) Salary Agreement. Between 1 and 2, there should be time for the employer and the employee to think about what could be a reasonable salary. Between 2a and 2b there should also be an opportunity for a break, so that you can check with us at the Saco-S Council if the proposal you landed in during call 2a is reasonable given your duties and achievements. This break should be long enough to allow you to contact the Saco-S Council and discuss the employer's proposal for a new salary. If you cannot agree on the new salary, the call ends in disagreement and goes on to so-called “quadrilogue” (fyrpartssamtal). Read more about it on the website.
https://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/lonesattande-samtal/

The best way to contribute to a good Direct Salary Discussion is to be well prepared!

Statistics
On the Saco-S Council's website there are salary statistics that can be useful to have when considering how one's salary relates to others.

Salaries for Doctoral Students
The negotiations of the salaries for doctoral students were completed before the summer. They are valid from October 1, 2019.oktober 2019.
https://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/doktorandstege/

Salary Seminars
September 23, at­­ 09:00-10:30 Lönerevision 2019, Room: A9:011b, BMC (Swedish)
September 27, at 15:15-16:30 Salaryrevision 2019, Lokal: 2005, Ångström (English)
September 30, at 09:00-10:00 Lönerevision 2019, Room: G222 (Finansrummet) Ekonomikum, Uppsala September 30, time: 09:00-10:00 Lönerevision 2019, Room: B43 Campus Gotland (Web, Swedish)

Did you know that…
in the Salary Review those on parental leave should be treated as if they had been at work all the time.