Senaste nytt - mars 2019

Senaste nytt från Saco-S-rådets hemsida
http://www.saco.fackorg.uu.se/
--- English version further down ---
 

Internationella kvinnodagen den 8 mars
Saco-S-rådet vill med detta medlemsbrev uppmärksamma den internationella kvinnodagen och de arrangemang som anordnas med anledning av denna vid universitetet. Mycket arbete återstår vid akademin för att åstadkomma lika möjligheter för kvinnor och män. Andelen kvinnor minskar idag på viktiga meriteringsbefattningar och ökar inte i önskvärd takt inom vissa nyckelgrupper, som exempelvis rekryterade professorer.

Lika villkorsarbete
Saco-S-rådets verksamhet utgår ifrån allas lika värde. Rådets lika villkorsarbete utgår i likhet med universitetets arbete från breddad rekrytering och breddat deltagande, baserat på kravet på allas lika rättigheter och möjligheter. Läs mer om lika villkorsarbete på Saco-S-rådets hemsida. http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/likavillkorsarbete/

Lönekartläggning - för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.
2018-års lönekartläggning finns att läsa på Saco-S-rådets hemsida. Arbetsgruppen kunde konstatera att några individers löner behövde justeras för att åtgärda konstaterade oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Några justerades under 2018, resterande kommer att åtgärdas under 2019.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/lonekartlaggning/lonekartlaggning-2018/

Panel Session: “Soviet Women’s Emancipation and its Legacies”
Datum: 2018-03-07 kl 15:15-17:00
Plats: Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES) Gamla Torget 3, 3rd floor, IRES

Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice, Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES) and Department of Cultural Anthropology and Ethnology (Uppsala University) invite you to celebrate International Women’s Day with the Panel Session entitled "Soviet Women’s Emancipation and its Legacies".
http://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=43222

Feministisk stadsvandring
Datum: 2018-03-08 kl 16:00-17:00
Plats: Vi samlas vid Geijer-statyn utanför Universitetshuset.
Arrangör: Centrum för genusvetenskap

Följ med på en feministisk stadsvandring i Uppsala!
Syftet med den feministiska stadsvandringen är att lyfta fram feministiska förkämpar som har levt och verkat i vår stad, samt visa upp platser som är eller har varit viktiga för jämställdhetskampen. Vi vill att fler människor ska få möjlighet att lära sig om universitetsstaden Uppsala från ett feministiskt perspektiv. Kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.
http://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=42458

Visst vet du att…
Saco-S-rådet vid varje förhandling försöker integrera ett jämställdhets- och lika villkorsperspektiv.

The latest news from the Saco-S-council

http://www.saco.fackorg.uu.se/

International Women’s day on March 8th
With this newsletter, the Saco-S-council wishes to acknowledge the International Women’s day and the lectures arranged by the University. Much work remains before equality of opportunity between women and men is achieved within academia. The relative number of women decreases in strategic tenure track teacher positions and is not increasing enough among some key positions as for example recruited professors.

Equal Opportunities
The Saco-S-council asserts everybody’s equal value in everything we do. Like Uppsala University, the council works for facilitating a broader recruitment and participation, based on the requirement of everybody’s equal rights and opportunities. Read more on the webpage (just in Swedish yet, though).
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/likavillkorsarbete/

Pay Equality Survey – to reveal, counteract and prevent unreasonable differences
The result from last year’s Pay Equality Survey is on the Saco-S-council’s webpage. There were some salaries that needed adjustment as a measure of unreasonable differences in salary between women and men. Some of these adjustments were carried out already in 2018, some will be done in 2019.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/lonekartlaggning/lonekartlaggning-2018/

Panel Session: “Soviet Women’s Emancipation and its Legacies” (in English)
Date and time: 2018-03-07 at 15:15-17:00
Location: Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES) Gamla Torget 3, 3rd floor, IRES

Uppsala Forum on Democracy, Peace and Justice, Institute for Russian and Eurasian Studies (IRES) and Department of Cultural Anthropology and Ethnology (UU) invite you to celebrate International Women’s Day with the Panel Session entitled "Soviet Women’s Emancipation and its Legacies".
http://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=43222

Feministisk stadsvandring (in Swedish)
Date and time: 2018-03-08 at 16:00-17:00
Location: We’ll gather by the statue of Geijer outside the University main building
Organizer: Center for Gender Research

Join us on a feminist city tour in Uppsala!
The purpose of this city tour is to highlight the feminist protagonists that have lived and acted in our city, and to show some sites that are or have been important in the fight for equality. We want to give more people the opportunity to learn about Uppsala the University town from a feminist perspective. The event is free and no registration is required.
http://www.kalendarium.uu.se/Evenemang/?eventId=42458


Did you know that…
In all negotiations the Saco-S-council strives gender equality and equal opportunities.