Lönerevision 2017

--- engelsk version längre ner --

Den kommande lönerevision gäller från 1 oktober 2017 och alla som har varit anställda innan 1 juli 2017 omfattas av revisionen, oavsett om man har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, såvida det inte finns någon annan individuell överenskommelse.

Enligt kollektivavtalet RALS-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S är lönesättande samtal lönesättningsmodellen vid lönerevision inom universitet och högskolor om lokala parter inte kommer överens om annan ordning. De flesta Sacomedlemmar på Uppsala universitet omfattas dock som tidigare av lokal förhandling vilken förbereds genom lönesamtal, endast Universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid och universitetsbiblioteket har lönesättande samtal.

Lönesamtal
Just nu är det dags att boka ett lönesamtal hos din närmaste chef om du inte redan har gjort det. Lönesamtalen är planerade till slutet av september och större delen av oktober. I november får SacoS-rådet arbetsgivarens bud och i december/januari förhandlas lönerna. Den nya lönen kommer troligtvis att betalas ut med februarilönen. Saco-S-rådet hjälper till inför samtalet och skickar också ut ett förhandlingsunderlag (se nedan).

Lönesättande samtal
De flesta lönesättande samtalen kommer att hållas senare i höst, november-december. I den här processen bidrar Saco-S-rådet med råd inför samtalet och följer upp resultat efteråt.

Doktorandlönerna
Doktorandernas lönestege förhandlas i särskild ordning. Målet är att doktorandlönestegen ska vara färdigförhandlad innan förhandlingen om övriga löner startar.

Förhandlingsunderlag
Det som tidigare kallades Löneenkät har bytt namn till Förhandlingsunderlag för att förtydliga syftet. Förhandlingsunderlaget är det som Saco-S-rådet har att utgå ifrån när vi individförhandlar medlemmarnas löner. Vi behöver dina argument för varför du ska ha en högre lön! Förhandlingsunderlaget kommer att skickas ut i dagarna i sedvanlig ordning. Det finns också på hemsidan jämte en FAQ för lönerevisionen. Kom ihåg att det är arbetsprestationer efter 1 okt 2016 som räknas.

Löneseminarier
26/9 12:00-13:00 Lönerevision 2017 Lokal: B27 Campus Gotland

För dem som inte hade lönesättande samtal förra året men har det i år
27/9 09:15-11:00 Lokal: 2-0024 Engelska parken
5/10 16:15-17:30 Lokal: Boksalen, Carolina Rediviva

För dem som hade lönesättande samtal förra året
2/10 10:15-12:00  Lokal: K1:477 på Segerstedt, Källarvåning 1

Välkomna!

Mer om lönerevisionen hittar du här

Salary Revision 2017

This year’s salary revision is valid from October 1, 2017 and permanently employed staff members or staff members with a short-term contract employed before July 1, 2017 are included in the revision process unless there is another individual agreement.

According to the collective agreement RALS-T of the Swedish Agency for Government Employers (SAGE) and Saco-S, an individual direct salary negotiation is the model to be used at universities and university colleges unless the local parts have agreed on another negotiation model. However, as before, most members of Saco-S at Uppsala University are included in the local negotiations which consist of salary discussions. Only employees at the central university administration, Internal Revision, UU Innovation, National Center for Knowledge on Men’s Violence against Women and the University Library will directly negotiate their salaries with their employer.

Salary Discussions
It’s time to make an appointment for salary discussions with your employer – if you haven’t already done this. These discussions should take place at the end of September or in October. In November, Saco-S will receive the employer’s suggestions for the new salaries and in January and February these suggestions will be negotiated. Employees will probably receive their new salaries in February. The Saco-S council offers support and will send material that serves as basis for the negotiations to all members (see below).

Direct Salary Negotiations
Most of these negotiations will take place later in the fall, in November and December. Saco-S offers support and advice and, after the process has been completed, will evaluate the negotiations.

Salaries for Doctoral Students
Doctoral students’ salaries will be negotiated separately. The aim is to have completed these negotiations before the salary negotiations for other staff members begin.

Negotiations Material
Saco-S changed the name of what was earlier called “salary questionnaire” to Negotiation Material in order to make clearer the purpose. The Saco-S council uses this documentation when the council negotiates individually the members’ salaries. We need your arguments for a higher salary. As usual, the material/documentation papers will be sent to you soon. You will find FAQs about the salary revision on our homepage. Please remember that only your performance and achievements after October 2016 are relevant for this year’s revision.

Seminars on Salary Revision
September, 26 at 12:00 -13:00; venue B27 Campus Gotland

For those who did not negotiate their salaries directly last year but will do so this year:
September 27 at 09:15-11:00; venue 2-0024 English park Campus
October 5 at 16:15-17:30; venue Boksalen, Carolina Rediviva

For those who negotiated directly their salaries last year:
October 2 at 10:15-12:00; venue K1:477 Segestedt, basement level 1

Welcome!