Senaste nytt - oktober 2017

--- English version further down ---

Lönerevision 2017 – förhandlingsunderlag
Saco-S-rådet har skickat ut förhandlingsunderlagen (det som tidigare kallades "löneenkät"). Förhandlingsunderlaget är det som Saco-S-rådet har att utgå ifrån när vi förhandlar lön för er som inte har lönesättande samtal. Vi behöver dina argument för varför du ska ha en högre lön!

Deadline för att skicka in förhandlingsunderlaget är 1 november. Du kan skicka in den via e-post till (saco@uadm.uu.se), med internposten (Saco-S-rådet, Box 533) eller lämna in den på Saco-kansliet (Thunbergsvägen 7A).

 Glöm inte bort att ange om ni har fått någon utmärkelse under året!
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/forhandlingsunderlag/

När har du semester?
Professorer, lektorer, adjunkter, biträdande lektorer, forskarassistenter, forskare, postdoktorer, doktorander (inkl assistenter med doktoranduppgifter) och amanuenser - Saco-S-rådet vid Uppsala universitet bjuder in till ett seminarium om schablonsemesterns vara eller inte vara. Inbjuden talare är Robert Andersson, förhandlingschef på Sveriges universitetslärare och forskare (SULF).

Vi undrar vad ni tycker om schablonsemestern - kom och diskutera!

När? 21 november 2017, kl 15:15-16:00
Var? BH 14:031 (Betty Pettersson/ Blåsenhus)

Årsmöte
Den som är anställd vid Uppsala universitet och som är medlem i ett Sacoförbund har närvaro- och yttranderätt på årsmötet, samt rätt att till årsmötet inlämna motioner. Rösträtt har medlemsförbundens ombud. Dessa har fått en personlig kallelse.

När? 21 november 2017, kl 16:15-
Var? BH 14:031 (Betty Pettersson/ Blåsenhus)
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/

Visst vet du att…
du som anställd har rätt till traktamente av din arbetsgivare när du reser i tjänsten, både inrikes och utrikes. Du måste alltid övernatta minst en natt för att du ska kunna få det skattefria traktamentet.

Utöver det har Uppsala universitet ett lönetillägg – en lokalt avtalad skattepliktig ersättning vid tjänsteresa inom Sverige. Lönetillägget belastas med skatt och lönebikostnader (LBK). För utrikesresor betalas normalt inget lönetillägg men beroende på tiden på dygnet som du reser kan det bli aktuellt med både traktamente och lönetillägg.

//mp.uu.se/web/info/anstallning/ersattningutlagg/resor/reseersattnig-och-lonetillagg/traktamente

--- English version ---

Salary Revision 2017 - Negotiations Material
The Saco-S council has sent the Negotiation Material (formerly called “salary questionnaire”) to all members. The Negotiation Material is what the Saco-S council uses when we negotiate your salary. We need your input to why you should have a raise.

The deadline to send in the Negotiation Material is November 1st. Send it to us by e-mail (saco@uadm.uu.se) or the University snail mail (Saco-S-rådet, Box 533), or take it to the Saco-S-office (Thunbergsvägen 7A).

Don’t forget to tell us if you have received an award for your job this last year!
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/forhandlingsunderlag/

When is your vacation?
Professors, lectors, adjuncts, "biträdande lektors, "forskarassistenter", reseachers, postdocs, PhD candidates and "amanuens"es , the Saco-S council invites you to a seminar "The to be or not to be of the standard model vacation". Invited speaker is Robert Andersson, chief negotiator at SULF and vicepresident of Saco-S. After the seminar the annual meeting will take place in the same room.

We want to know what you think of the so-called standard model vacation - come and discuss it!

When? Nov 21st, at 15:15-16:00
Where? BH 14:031 (Betty Pettersson/ Blåsenhus)

The annual meeting
Everybody employed at Uppsala University and who is member of the Saco association has the right to be present and to express him/herself. Delegates of Saco-S member unions have the right to vote. These delegates have received a specific invitation.

When? Nov 21st at 16:15-
Where? BH 14:031 (Betty Pettersson/ Blåsenhus)
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/arsmote/

Did you know that...
as an employee you have the right to get "traktamente" from  your employer when you travel in your line of work. It applies to both within Sweden and abroad. You need to stay over at least one night to be eligible for the tax free "traktamente".

On top of the tax free "traktamente" there is a local treaty about compensation for work related travel within Sweden. This is called "lönetillägg", and is paid from taxes and employment related fees (LBK). You choose if you want to use the taxable "lönetillägg" or not. For travels outside of Sweden there is normally no "lönetillägg", though it depends on what time of the day you travel. You might be eligible for both "traktamente" and "lönetillägg".
//mp.uu.se/web/info/anstallning/ersattningutlagg/resor/reseersattnig-och-lonetillagg/traktamente