Senaste nytt - mars 2017

--- English version further down ---

Lönerevisionen
Lönerevisionen är nästan klar. De som har lönesättande samtal har eller ska de närmaste veckorna ha sina samtal. Vi räknar med att de nya lönerna plus den retroaktiva lönen från och med 1 oktober, kommer på marslönen.

Saco-S-rådet avser att göra en uppföljning av lönerevisionen, såväl de som har haft lönesamtal och de som har haft lönesättande samtal.

Läs mer på Saco-S-rådets hemsida om vad som gäller för föräldralediga, långtidssjuka och tjänstlediga.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Rektorsvalet
Personalorganisationernas ledamöter och suppleanter har träffats och diskuterat vad som ska stå i en kravprofil när universitetet rekryterar en rektor.

Följ arbetet i Saco-S-gruppens valberedning på hemsidan. Saco-S-rådet tar emot förslag och tankar kring rektorsvalet. Skicka ett e-brev till saco@uadm.uu.se och märk e-brevet med rubriken: Rektorsvalet.
http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/rektorsvalet-2018/


Saco-S-rådets valberedning 2017
I Saco-S-rådets styrelse sitter de personer som vid Uppsala universitet för Sacomedlemmarnas räkning förhandlar, tecknar avtal och arbetar med medlemsärenden. Arbetet i Saco-S-rådets styrelse påverkar vardagen vid vårt universitet, därför är det viktigt att ha en bra styrelse.

Styrelsen väljs vid årsmötet i november, men Saco-S-rådets valberedning har redan påbörjat sitt arbete. På hemsidan går att läsa om vilka som ingår i årets valberedning med länkar till kontaktuppgifter, instruktioner för valberedning. Där finns även en möjlighet att lämna underlag/synpunkter via en enkät till valberedningen inför valberedningens arbete. Enkäten är öppen t.o.m. 2017-07-31. För mer information, kontakta någon i valberedningen.
http://www.saco.fackorg.uu.se/kontakt/valberedning/

Visst vet du att…
universitetslärarnas planering av årsarbetstiden ska ske i samråd med berörd lärare. Det ska finnas en tjänstgöringsplan/-schema för kurs, termin, läsår eller annan aktuell tidsperiod. I detta regleras arbetsskyldigheten, d v s omfattning och förläggning av berörd lärares samtliga arbetsuppgifter (utbildning/undervisning, forskning, utvecklingsarbete, kompetensutveckling samt övriga arbetsuppgifter). 

Före beslut om tjänstgöringsschema/plan ska prefekt/motsvarande underrätta berörd personalorganisation om det tilltänkta beslutet.The latest news from the Saco-S-council webpage


Salary Revision
The negotiations for the salary revision are about to be completed and the university and the unions have been able to follow the set time plan. Direct salary negotiations of employees with the employer have taken or will be taking place in the next few weeks. We think that the new salaries will be paid (retroactively from October 1) with the March salary.

The Saco-S-council intends to do an evaluation about the salary review for those who had a discussion with their employer about their salaries and those who had direct salary negotiations with their employer.

For more information for those who are on parental leave, long-term sick leave and other leave please see http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/
 

Election of Vice Chancellor
Members of the unions have met and discussed what should be included in the qualification requirements for the recruitment of a vice chancellor. You will find updated information about the Saco-S election committee and timeframe at http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/rektorsvalet-2018/. We welcome any comments and suggestions. Send an e-mail to saco@uadm.uu-se with the subject line Rektorsvalet
 

Saco-S-Council’s Election Committee 2017
The members of the Saco-S-board represent Saco-s members at Uppsala University at negotiations and sign agreements. They also assist members if they have questions or problems. It is very thus important to have a well-working board, since the work of the board influences every member’s daily life.

The members for the board will be elected at the annual meeting in November.  However, the election committee of the Saco-S-council has already begun its work. On our homepage you will find the members of the election committee, as well as their contact information and instructions for the election committee. If you have suggestions please fill in the questionnaire no later than July 31, 2017 For more information please contact anyone in the election committee
http://www.saco.fackorg.uu.se/kontakt/valberedning/
 

Did you know that…
For the planning of the yearly work time of university teachers each respective teacher must be consulted. There must be a work plan/schedule for the courses of the semester, academic year or time period. In this plan the teacher’s duties are regulated, such as the scale and organization of a teacher’s entire work duties (teaching, research, development work, skills development and other tasks.

Before a decision about the work plan is made the head of the department (or equivalent) must inform respective union about the planned decision.