Senaste nytt - maj 2017

--- English version further down ---

Pensionsseminarium
Den 12 maj arrangerade Saco-S-rådet ett seminarium om pensioner. Saco-S-rådet fick flera frågor om varför vi valde att lägga seminariet sent en fredageftermiddag. Orsaken var att det var då vår föreläsare Friedrich Heger hade möjlighet att komma. Seminariet var både välbesökt och uppskattat, så att Saco-S-rådet ska försöka hitta ett ytterligare tillfälle i höst kring samma tema. Saco-S-rådet har också lagt upp lite information om pension på hemsidan. http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/pensioner/

Lönerevisionen
Saco-S-rådet har haft flera möten under april och maj för att diskutera tidplanen för nästa lönerevision och för att följa upp erfarenheterna av de lönesättande samtalen.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/


Visst vet du detta om… 

Semester
Universitetslärare, forskare och doktorander har så kallad schablonsemester. Det innebär att semestern automatiskt börjar från måndag efter midsommar tills det att årets semesterdagar är slut. 

Om du önskar att ha semester en annan tid på året behöver du komma överens om det med din prefekt/motsvarande. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur årssemestern ska förläggas, men arbetsgivaren ska ta hänsyn till dina önskemål. Överenskommelsen behöver vara skriftlig och löneenheten måste ha den senast den 31 maj det år det gäller. 

Om du arbetar under din semester - tänk på att du inte omfattas av arbetsplatsens olika försäkringar när du har semester. http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/semester/

Företagshälsovården
Avtalet med Feelgood i Uppsala och Avonova i Visby ger medarbetare* rätt till tre anonyma besök innan prefekt/motsvarande behöver informeras. Inom ramen för tre anonyma besök är företagshälsovårdens uppdrag att göra en bedömning av individens hälsotillstånd och behov av fortsatta insatser. Personalavdelningen finansierar upp till tre anonyma besök/kalenderår. 

*Med medarbetare avses 1) tillsvidareanställda, 2)tidsbegränsat  anställda med en anställning som omfattar minst 6 månader och  en aktuell tjänstgöringsgrad motsvarande minst 20 % och samtliga  antagna forskarstuderande (doktorander), oavsett finansierings- form, som har en aktuell aktivitetsgrad på minst 20 %. 
 

The latest news from the Saco-S-council


Seminar on retirement
On May 12 the seminar on retirement, arranged by the Saco-S-council, took place. Some participants wondered why we scheduled the seminar on a Friday afternoon. Unfortunately the speaker Friedrich Heger could only come on that day in the afternoon. Many attended and appreciated the seminar and the Saco-S-council will try to arrange a similar seminar in the coming fall. But you will also find more information about retirement on our homepage http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/pensioner/

Salary revision
The Saco-S-council had several meetings with the employer to discuss the time frame for the next salary revision (2017) and also to follow up on the experiences made during direct salary negotiations  
http://www.saco.fackorg.uu.se/lonefragor/lonerevision 


Did you know this about …

Summer vacation
University lecturers, researchers and doctoral students have a so-called template vacation time (in Swedish “schablonsemester”). This means that vacation begins automatically on Monday after Midsummer and ends with the last day of the year’s vacation days. 

If you want to take your vacation at some other time of the year you need to discuss this with your head of the department (or equivalent). The employer decides when vacation can be taken but the employer should also consider the employee’s wishes. If you and the head of the department do agree on a different vacation time the unit for salaries (löneenheten) must receive a written agreement no later than May 31. 

If you work during your vacation -- please note that you will not be covered by the university’s insurances when you are on vacation. 
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/semester/ 

Occupational Health Services 
The agreement with Feelgood in Uppsala and Avonova in Visby allows every employee* to have three so-called anonymous appointments with doctors or psychologists before the head of the department (or equivalent) must be informed. It is the task of the occupational health services to assess the individual’s health condition and to see whether more appointments are needed. The Department of Human Resources finances up to three – anonymous - appointments per year. 

*Employees are those who have a permanent positon, or a short- term position (20 % or more) for at least 6 months and all doctoral  students (who work at least 20%), regardless their funding