Senaste nytt - juni 2017

--- English version further down ---

Lönerevisionen
Nu har arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna kommit överens om en tidplan för 2017-års revision. Den nya lönen kommer att gälla från och med den 1 oktober, men utbetalningen kommer troligtvis först med februarilönen.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/Lonerevision/

Lönekartläggning
I början på juni hade arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna ett första möte om 2017-års lönekartläggning. Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare ”genomföra årliga lönekartläggningar för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män”.

I analyserna av 2016-års kartläggning kommer rapportskrivarna inte identifierat några löneskillnader där omedelbara åtgärder ska vidtas. http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/lonekartlaggning/lonekartlaggning-2016/

Sommarbemanning
Saco-S-rådet tar också semester. Kansliet är helt stängt från och med 3 juli till 7 augusti. Vi akuta ärenden rekommenderar vi att ni vänder er till det enskilda förbundets centrala kansli.

Visst vet du att…
a-kassan inte ingår i ditt medlemskap i facket?
- A-kassemedlemsskapet är en förutsättning för att få a-kasseersättning.
- A-kasseersättning är en förutsättning för Sacoförbundens inkomstförsäkringar.

Därför rekommenderar vi att du är medlem i a-kassan!

Glad midsommar!!
Önskar Saco-S-rådets styrelse och kansli


The latest news from the Saco-S-council


Salary revision
The employer, Uppsala University and the union representatives have agreed on a time frame for the salary revision for the year 2017. There will be new salaries from October 1, 2017 and employees will probably receive the new salaries retroactively in February 2018.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lonefragor/lonerevision

Salary survey
In early June the employer Uppsala University and the union representatives had a first meeting about the salary survey of 2017. According to the law against discrimination, all employers have to carry out a yearly salary survey in order to reveal, counteract and prevent unreasonable differences in men’s and women’s salaries.

In the analyses of the year 2016 no salary differences that required counter measurements could be identified.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/lonekartlaggning/lonekartlaggning-2016

Summer staffing
The board members of Saco-S-council will also be on vacation. The office will be closed from July 3 until August 7. In urgent cases we recommend that you contact the union’s central office.
 

Did you know that…

The unemployment insurance is not included in your union membership?
- You need to be a member of the a-kassa to receive unemployment insurance (a-kassa)
- Being eligible for unemployment benefits is a condition for the various income insurances of the Saco associations

Therefore we recommend you to become a member of the a-kassa!

Happy Midsummer!!
Best wishes from the Saco-S-council board and office